Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Nariadenie EÚ o preverovaní zahraničných investícií nadobúda účinnosť

Brusel 10. apríl 2019

Nový rámec EÚ na preverovanie priamych zahraničných investícií oficiálne nadobudol účinnosť 10. apríla 2019.

Nový rámec vychádza z návrhu, ktorý predložila Európska komisia v septembri 2017 a bude nástrojom na ochranu bezpečnosti Európy a verejného poriadku v súvislosti s priamymi zahraničnými investíciami do Únie.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Tento nový rámec Európe pomôže brániť jej strategické záujmy. Potrebujeme kontrolu nad akvizíciami zahraničných spoločností, ktoré sa zameriavajú na strategické aktíva Európy. Chcem, aby Európa zostala otvorená pre podniky, ale opakovane prízvukujem, že nie sme naivní zástancovia voľného obchodu. Prijatie a nadobudnutie účinnosti tohto návrhu v takmer rekordnom je dôkazom, že nám na ochrane európskych záujmov veľmi záleží a vždy naplníme sľuby.

Nový rámec:

  • vytvorí mechanizmus spolupráce, v ktorom si členské štáty a Komisia budú môcť vymieňať informácie o konkrétnych investíciách a upozorňovať na ne, ak vyvolávajú obavy,
  • umožní Komisii vydávať stanoviská v prípade, že investícia ohrozuje bezpečnosť alebo verejný poriadok viac ako jedného členského štátu alebo ak by investícia mohla ohroziť projekt alebo program, ktorý je v záujme celej EÚ, ako je napríklad Horizont 2020 alebo Galileo,
  • podporí medzinárodnú spoluprácu pri preverovaní investícií, okrem iného formou výmeny skúseností, najlepších postupov a informácií o otázkach spoločného záujmu,
  • stanoví určité požiadavky pre členské štáty, ktoré si chcú ponechať alebo prijať mechanizmus preverovania investícií aj na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty majú naďalej posledné slovo pri rozhodovaní o tom, či by sa určité investičné operácie mali, alebo nemali povoliť na ich území,
  • zohľadní potrebu konať v krátkych lehotách, ktoré sú vyhovujúce pre podniky, a dodržiavať prísne požiadavky na dôvernosť.

Od dnešného dňa majú členské štáty EÚ povinnosť oznámiť Komisii, aké majú vnútroštátne mechanizmy preverovania investícií. V súčasnosti má takéto mechanizmy 14 členských štátov. Viacero členských štátov svoje mechanizmy na preverovanie investícií práve reformuje alebo prijíma nové.

V priebehu nasledujúcich 18 mesiacov Komisia a členské štáty EÚ prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby EÚ mohla od 11. októbra 2020 naplno uplatňovať nariadenie o preverovaní investícií. Pôjde najmä o zriadenie nového celoeurópskeho mechanizmu spolupráce, ktorý členským štátom a Komisii umožní vymieňať si informácie a oznamovať obavy v súvislosti s konkrétnymi zahraničnými investíciami. Medzi budúce úlohy patrí:

  • vytvorenie formálnych kontaktných miest v každom členskom štáte a v Komisii s cieľom umožniť výmenu informácií a analýz,
  • vytvorenie bezpečných kanálov medzi členskými štátmi a Komisiou na výmenu informácií o transakciách spojených s priamymi zahraničnými investíciami,
  • zavedenie nevyhnutných postupov, ktoré členským štátom a Komisii umožnia rýchlo reagovať na obavy týkajúce sa priamych zahraničných investícií a vydávať stanoviská,
  • politická spolupráca v oblasti preverovania priamych zahraničných investícií s príslušnými partnerskými krajinami.

Súvislosti

Návrh na vytvorenie prvého celoúniového rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií predstavil predseda Komisie Juncker vo svojej správe o stave Únie v roku 2017. Nové právne predpisy EÚ teraz nadobudli účinnosť po tom, čo ich Európsky parlament a Rada schválili 19. marca 2019.

Investičný režim EÚ je jedným z najotvorenejších na svete, čo potvrdila aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojom indexe reštriktívnosti investícií. Do EÚ smeruje najviac priamych zahraničných investícií na svete: ku koncu roka 2017 dosiahli priame zahraničné investície v EÚ, ktoré sú v rukách investorov z tretích krajín, objem 6,295 miliardy eur a zabezpečovali 16 miliónov pracovných miest pre Európanov.

Ďalšie informácie

Nový rámec EÚ na preverovanie investícií: nariadenie, tlačová správa, informačný prehľad.

Politika EÚ v oblasti zahraničných investícií.

Priame zahraničné investície v EÚ: správa.

IP/19/2088

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar