Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Регламентът на ЕС за скрининг на инвестициите влиза в сила

Брюксел, 10 април 2019 r.

Новата рамка на ЕС за скрининг на преките чуждестранни инвестиции официално влезе в сила на 10 април 2019 г.

Новата рамка е изградена върху предложението, което Европейската комисия внесе през септември 2017 г., и ще бъде от основно значение за гарантирането на европейската сигурност и европейския обществен ред с оглед на преките чуждестранни инвестиции в Съюза.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Новата рамка ще помогне на Европа да защитава стратегическите си интереси. Необходимо е да разполагаме с възможности за контрол, когато чуждестранни дружества се стремят да придобият стратегически активи в Европа. Моето желание е Европа да продължи да бъде отворена за бизнеса, но вече много пъти повтарям, че не сме наивни привърженици на свободната търговия. Приемането и влизането в сила на това предложение в почти рекордни срокове показва, че подхождаме сериозно и че когато става въпрос за защита на европейските интереси, неотменно превръщаме думите в дела.

Съгласно новата рамка:

  • ще се създаде механизъм за сътрудничество, чрез който държавите членки и Комисията ще могат да обменят информация и да поставят за разглеждане опасения, свързани с конкретни инвестиции;
  • ще се даде възможност на Комисията да изготвя становища в случаите, когато дадена инвестиция заплашва сигурността или обществения ред в няколко държави членки или би могла да засегне проект или програма от интерес за целия ЕС, като например „Хоризонт 2020“ или „Галилео“;
  • ще се насърчи международното сътрудничество в скрининга на инвестициите, включително чрез обмен на опит, най-добри практики и информация по въпроси от общ интерес;
  • ще се определят някои изисквания за държавите членки, които желаят да запазят или да въведат механизъм за скрининг на национално равнище. Държавите членки ще имат последната дума относно това дали осъществяването на конкретна инвестиционна операция следва да бъде разрешено, или не на тяхна територия;
  • ще се отчете надлежно необходимостта да се работи при кратки, благоприятни за бизнеса срокове и при строги изисквания за поверителност.

Още от днес от държавите — членки на ЕС, се изисква да нотифицират на Комисията своите национални механизми за скрининг. В момента национални механизми за скрининг има в 14 държави членки. Няколко държави членки са в процес на реформиране на своите механизми за скрининг или на приемане на нови такива.

През следващите 18 месеца Комисията и държавите членки ще предприемат необходимите стъпки, за да се гарантира, че от 11 октомври 2020 г. ЕС може в пълна степен да прилага регламента за скрининг на инвестициите. Тези стъпки са свързани по-специално със създаването на нов европейски механизъм за сътрудничество, който дава възможност на държавите членки и на Комисията да обменят информация и да изразяват опасения, свързани с конкретни чуждестранни инвестиции. Сред предстоящите задачи са и следните:

  • създаване на официални звена за контакт във всяка държава членка и в Комисията с цел обмен на информация и анализи;
  • установяване на сигурни канали за комуникация между държавите членки и Комисията за обмен на информация относно операции с ПЧИ;
  • въвеждане на необходимите процедури, съгласно които държавите членки и Комисията да реагират бързо в случай на опасения относно ПЧИ и да издават съответните становища;
  • продължаване на сътрудничеството на равнище политика в областта на скрининга на ПЧИ със съответните партньорски държави.

Контекст

Предложението за създаване на първата обща за ЕС рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции беше представено от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза през 2017 г. То беше прието от Европейския парламент и Съвета на 19 март 2019 г., като сега новото законодателство на ЕС вече е в сила.

Инвестиционният режим на ЕС е един от най-отворените в света, както признава ОИСР в своя доклад относно степента на рестриктивност на политиките по отношение на ПЧИ. ЕС е основната дестинация за преките чуждестранни инвестиции в света: в края на 2017 г. преките чуждестранни инвестиции, държани от инвеститори от трети държави в ЕС, възлизаха на 6 295 млрд. евро и осигуряваха на европейците 16 млн. преки работни места.

За повече информация

Новата рамка на ЕС за скрининг на инвестициите: Регламент, съобщение за медиите, информационна бележка

Политика на ЕС в областта на чуждестранните инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции в ЕС: Доклад

IP/19/2088

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar