Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Szczyt UE–Chiny: Przywrócenie równowagi w ramach strategicznego partnerstwa

Bruksela, 9 kwietnia 2019 r.

W dniu 9 kwietnia odbył się w Brukseli 21. szczyt UE–Chiny, który stanowił forum dotyczące zaangażowania na najwyższym szczeblu i pogłębiania stosunków dwustronnych i wielostronnych.

Unię Europejską reprezentowali na tym szczycie przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Chińską Republikę Ludową reprezentował premier Li Keqiang. W szczycie uczestniczyli także wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa / wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Federica Mogherini oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen.

W dzisiejszym świecie takie partnerstwo ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Podzielamy przekonanie, że współpraca czyni świat silniejszym, bezpieczniejszym i lepiej prosperującym powiedział przewodniczący Jean-Claude Juncker. Jako dobrzy przyjaciele powinniśmy również uczciwie przyznać, że nie zrobiono jeszcze wystarczająco dużo, aby ustanowić bardziej wyrównane stosunki gospodarcze, oparte na zasadzie wzajemności, i wywiązać się z zobowiązań podjętych na zeszłorocznym szczycie w Pekinie, zwłaszcza jeżeli chodzi o handel i inwestycje. Europa chce prowadzić handel z Chinami i więcej w nich inwestować. Aby tak się stało, musimy jednak dostosować do zmieniających się warunków zasady, które pozwolą na rozwój handlu i inwestycji. Chcemy współpracować z Chinami, bo wierzymy w potencjał naszego partnerstwa.

Pełną wypowiedź przewodniczącego Junckera wygłoszoną na wspólnej konferencji prasowej po szczycie można znaleźć na stronie internetowej. Unia Europejska i Chiny przyjęły na zakończenie szczytu wspólne oświadczenie.

Realistyczne, zdecydowane i wieloaspektowe podejście UE

Chociaż znaczenie gospodarcze i polityczne Chin sprawia, że są one kluczowym partnerem Unii Europejskiej, tak zresztą, jak Unia dla Chin, w Europie rośnie świadomość, że równowaga między wyzwaniami i możliwościami, jakie stwarzają kontakty z Chinami, została zakłócona. Zgodnie z zeszłorocznym wspólnym komunikatem w sprawie Chin oraz dyskusją przywódców UE na marcowym posiedzeniu Rady Europejskiej UE realizuje realistyczne i wieloaspektowe podejście w celu zapewnienia sprawiedliwych, zrównoważonych i wzajemnie korzystnych stosunków. UE będzie dążyć do bardziej zrównoważonych stosunków gospodarczych z Chinami, a jednocześnie do większego zaangażowania w kwestie globalne i wielostronne, w tym w reformę Światowej Organizacji Handlu.

Oprócz wspólnego oświadczenia ze szczytu, które świadczy o szerokim zakresie i wysokim poziomie współpracy między UE a Chinami, podczas szczytu uzgodniono również przyjęcie szeregu innych konkretnych dokumentów, w tym:

  • protokołu ustaleń w sprawie dialogu w dziedzinie systemu kontroli pomocy państwa i systemu kontroli uczciwej konkurencji;
  • umowy w sprawie zakresu uprawnień dialogu UE–Chiny dotyczącego polityki konkurencji;
  • wspólnego oświadczenia dotyczącego realizacji współpracy energetycznej UE–Chiny;
  • Zakres zadań w odniesieniu do wspólnej analizy mającej na celu ustalenie najbardziej zrównoważonych korytarzy transportowych między Europą a Chinami, opartych na kolejnictwie

 

Ochrona opartego na zasadach międzynarodowego systemu handlu oraz wzmocnienie dwustronnego handlu i wzajemnych inwestycji

Podczas szczytu UE i Chiny potwierdziły swoje zdecydowane poparcie dla opartego na określonych zasadach, przejrzystego, niedyskryminacyjnego, otwartego i integracyjnego wielostronnego systemu handlu, którego podstawą jest Światowa Organizacja Handlu (WTO). Opierając się na pracach wspólnej grupy roboczej ds. reformy WTO, ustanowionej na zeszłorocznym szczycie, UE i Chiny zintensyfikują rozmowy w celu wzmocnienia międzynarodowych przepisów dotyczących subsydiowania przemysłu.

Jednym z głównych omawianych tematów był wspólny cel współpracy w zakresie dwustronnego handlu i inwestycji w oparciu o wspólne zasady, w tym zapewnienie dla obu stron równych warunków działania. UE i Chiny potwierdziły swoją gotowość do zapewnienia sobie nawzajem szerszego i niedyskryminacyjnego dostępu do rynku. W związku z tym przed kolejnym szczytem UE–Chiny obie strony będą intensywnie pracować nad znoszeniem szeregu największych barier w dostępie do rynku.

Poczyniono również postępy w trwających negocjacjach w sprawie umowy inwestycyjnej, która stanowi priorytet na drodze do ustanowienia i utrzymania otwartego, przewidywalnego, sprawiedliwego i przejrzystego otoczenia biznesowego dla europejskich i chińskich inwestorów. Przywódcy zobowiązali się do osiągnięcia decydujących postępów, tak aby zakończyć negocjacje w 2020 r. W związku z tym ustanowiono również mechanizm polityczny służący stałemu monitorowaniu postępów w negocjacjach.

Po wstępnych uzgodnieniach dotyczących tekstu porozumienia w sprawie oznaczeń geograficznych (GIs) oraz w sprawie ochrony większości nazw geograficznych przywódcy zobowiązali się do współpracy w celu rozwiązania pozostałych kwestii, tak aby móc zakończyć negocjacje w 2019 r. UE i Chiny zgodziły się, że nadwyżka mocy produkcyjnych w sektorze stali pozostaje globalnym wyzwaniem wymagającym wspólnych działań. W tym celu UE i Chiny będą kontynuować kontakty w ramach globalnego forum ds. nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle stalowym, przed sporządzeniem do czerwca 2019 r. raportu merytorycznego.

UE i Chiny podpisały protokół ustaleń w sprawie dialogu w dziedzinie kontroli pomocy państwa oraz w sprawie przeglądu konkurencji, potwierdzając ponownie podpisany w 2017 r. protokół ustaleń. Dialog w sprawie pomocy państwa jest mechanizmem konsultacji, współpracy i przejrzystości między Chinami a UE w dziedzinie kontroli pomocy państwa. Umożliwi on dalsze zainteresowanie UE i Chin wspólnym działaniem na rzecz uczciwej globalnej konkurencji. Stanowi on również część szerszej strategii Komisji mającej na celu rozwiązanie problemu zakłóceń, jakie krajowe polityki w zakresie dotacji wywierają na równe warunki działania w skali globalnej, na jakich przedsiębiorstwa mogą ze sobą konkurować w oparciu o swoje osiągnięcia. Uzgodnione również w dniu dzisiejszym porozumienie w sprawie zakresu zadań dialogu między UE a Chinami w dziedzinie polityki konkurencji zastąpi dwa wcześniej podpisane przez UE i Chiny dokumenty, mające na celu ułatwienie składania wniosków o zbadanie domniemanych zachowań antykonkurencyjnych. W porozumieniu uznaje się, że UE i Chiny mają wspólny interes w zminimalizowaniu wszelkich potencjalnie negatywnych skutków działań w zakresie egzekwowania prawa dla interesów drugiej strony.

 

Wspólne rozwiązywanie problemów globalnych i regionalnych

Oprócz handlu i inwestycji Chiny powinny również wnosić wkład w porządek światowy oparty na zasadach, który może mieć decydujące znaczenie dla zapewnienia skutecznego, wielostronnego stawiania czoła globalnym wyzwaniom. Współpraca między UE a Chinami ma już kluczowe znaczenie, zarówno jeśli chodzi o walkę ze zmianą klimatu, jak i w kwestii utrzymania wspólnego kompleksowego planu działania w sprawie irańskiego programu jądrowego.

W następstwie strategicznego dialogu wysokiego szczebla, któremu współprzewodniczyli wysoka przedstawiciel / wiceprzewodnicząca Komisji, Federica Mogherini oraz chiński radca stanu Wang Yi, a także dyskusji między ministrami spraw zagranicznych UE i radcą stanu Wangiem w dniu 18 marca na temat stosunków między UE a Chinami, przywódcy przeprowadzili owocne dyskusje na temat współpracy w zakresie spraw zagranicznych i bezpieczeństwa oraz sytuacji w ich regionach sąsiedzkich. Omawiano: sposoby wspierania pokojowego rozwiązania na Półwyspie Koreańskim; dalsze pełne i skuteczne wdrażanie porozumienia jądrowego z Iranem; wspólne, skoordynowane działania na rzecz procesu pokojowego w Afganistanie oraz sytuację na Ukrainie. Przywódcy omówili również inne wyzwania związane z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, takie jak sytuacja w Wenezueli i w Afryce.

UE przypomniała o znaczeniu stosowania prawa międzynarodowego i współpracy na rzecz zwalczania szkodliwych działań cybernetycznych, w tym w zakresie kradzieży własności intelektualnej za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych, oraz na rzecz otwartej, stabilnej i bezpiecznej cyberprzestrzeni. Podczas szczytu uznano również, że sieci 5G będą stanowić trzon przyszłego rozwoju gospodarczego i społecznego. W dniu 26 marca Komisja zaleciła, żeby podczas wdrażania sieci 5G wszystkie państwa członkowskie przeprowadziły
staranną ocenę ryzyka i przyjęły odpowiednie środki bezpieczeństwa. Celem zalecenia jest również zapewnienie skoordynowanego podejścia UE do oceny ryzyka i zarządzania nim. Nie jest ono ukierunkowane na konkretne przedsiębiorstwa lub państwa.

Mając na uwadze ochronę praw człowieka i poprawę sytuacji w tym zakresie, będące centralnymi wartościami Unii Europejskiej oraz jej globalnych partnerstw, przywódcy odnieśli się również do tych kwestii tydzień po tym, jak UE i Chiny przeprowadziły swój ostatni dialog dotyczący praw człowieka.

Przywódcy omówili ogromny potencjał dalszego zwiększania połączeń między Europą i Azją w zrównoważony sposób i w oparciu o zasady rynkowe. W oparciu o wyniki czwartego posiedzenia platformy ds. połączeń między UE a Chinami, które odbyło się przy okazji szczytu, UE i Chiny przyjrzały się sposobom tworzenia synergii między podejściem UE do sieci połączeń, w tym transeuropejskiej sieci transportowej, a chińską inicjatywą „Jeden pas i jeden szlak”. Przywódcy zobowiązali się do otwartości, przejrzystości i równych warunków działania w dziedzinie połączeń infrastrukturalnych, a także do wzajemnie korzystnej realizacji projektów platformy ds. połączeń między UE a Chinami. Przywódcy z zadowoleniem przyjęli również porozumienie osiągnięte w ramach platformy ds. połączeń w sprawie zakresu zadań dotyczącego wspólnego badania mającego na celu określenie najbardziej zrównoważonych korytarzy transportowych opartych na sieci kolejowej w Europie i w Chinach.

UE i Chiny przeprowadzają transformację energetyczną w kierunku osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete oraz jego chiński odpowiednik Zhang Jianhua, administrator krajowej agencji energetycznej, podpisali przy okazji szczytu wspólne oświadczenie w sprawie realizacji współpracy UE–Chiny w dziedzinie energii, które zapewni ramy dla pogłębienia i intensyfikacji współpracy energetycznej między UE a Chinami. Współpraca obejmie rozwój odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną, rozwój rynków i systemów energetycznych, a także większe zaangażowanie przedsiębiorstw w sektorze energetycznym, oparte na równoprawnej wymianie i równych możliwościach biznesowych.

Podczas szczytu odbyły się liczne spotkania na wysokim szczeblu, w tym 4. dialog na temat współpracy w zakresie innowacji, któremu współprzewodniczyli komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas oraz chiński minister nauki i technologii Wang Zhigang. UE i Chiny opracują wspólny plan działania w celu wzbogacenia i zrównoważenia współpracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji, podczas gdy dialog koncentrował się również na ramowych warunkach współpracy, w tym na wzajemnej otwartości w kontekście programów obu stron w zakresie badań naukowych i innowacji.

Dialog w sprawie polityki regionalnej i miejskiej, któremu współprzewodniczą komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu oraz wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rozwoju i Reform Luo Wen, odbędzie się jutro. Omówione zostaną sposoby zwiększenia zakresu obecnej współpracy o innowacje, wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także o transformację w przemyśle. W tym celu UE i Chiny rozpoczną wkrótce wspólną analizę porównującą podejście UE do regionalnych innowacji („inteligentna specjalizacja”) i odpowiednie strategie innowacyjne z Chin w celu określenia obszarów przyszłej współpracy w tej dziedzinie.

 

Dodatkowe informacje

Wspólne oświadczenie po 21. szczycie UE–Chiny

Wypowiedź przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera na konferencji prasowej po 21. szczycie UE–Chiny

Strona internetowa poświęcona szczytowi UE–Chiny

Stosunki UE–Chiny (nota informacyjna)

Strona internetowa delegatury Unii Europejskiej w Chinach

IP/19/2055

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar