Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Valmistautuminen sopimuksettomaan brexitiin: Euroopan komissio arvioi valmisteluja ja antaa käytännön ohjeita EU:n koordinoidun lähestymistavan varmistamiseksi

Bryssel 10. huhtikuuta 2019

Ennen tänään kokoontuvaa Eurooppa-neuvostoa (50 artikla) Euroopan komissio on arvioinut Euroopan unionin intensiivisiä valmisteluja sopimuksettoman eron varalta ja antanut jäsenvaltioille käytännön ohjeita viidellä alalla.

Nämä alat kattavat kansalaisten oleskelu- ja sosiaaliturvaoikeudet, tietosuojan, lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet, poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön rikosasioissa sekä kalastuksen. Tänään annettujen ohjeiden tarkoituksena on varmistaa EU:n ja kansallisten varautumistoimenpiteiden sujuva käytännön toteutus, jos Yhdistynyt kuningaskunta jättää EU:n ilman sopimusta 12. huhtikuuta tai myöhemmin, ­sekä pitää yllä koordinoitua lähestymistapaa tällaisen mahdollisen sopimuksettoman vaiheen aikana. Sopimukseton ero aiheuttaa häiriöitä ja se ei ole toivottava, mutta EU on täysin valmistautunut siihen.

Kuten puheenjohtaja Juncker totesi Euroopan parlamentissa 3. huhtikuuta 2019, sopimuksettomassa tilassa Yhdistyneen kuningaskunnan odotettaisiin ratkaisevan kolme tärkeintä eroon liittyvää kysymystä ennakkoedellytyksenä sille, että EU harkitsisi tulevaa suhdetta koskevien keskustelujen aloittamista. Nämä kysymykset ovat seuraavat: 1) niiden kansalaisten oikeuksien suojelu ja säilyttäminen, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ennen brexitiä, 2) niiden taloudellisten velvoitteiden noudattaminen, joihin Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut jäsenvaltiona, ja 3) pitkänperjantain sopimuksen kirjaimen ja hengen varjelu, rauhan säilyttäminen Irlannin saarella sekä sisämarkkinoiden eheyden säilyttäminen.

Ohjeita viidellä alalla

1. Kansalaisten oleskelu- ja sosiaaliturvaoikeudet

Euroopan komissio on johdonmukaisesti tehnyt selväksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeuksien suojelu EU:ssa sopimuksettoman eron tapauksessa on ensisijainen tavoite ja että jäsenvaltioiden olisi suhtauduttava suopeasti heidän oikeuksiinsa. Yhdistyneen kuningaskunnan odotetaan soveltavan tätä lähestymistapaa vastavuoroisesti. EU27-jäsenvaltiot ovat valmistelleet kansallisia varautumistoimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa, että EU27:ssä laillisesti oleskelevien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten laillinen oleskeluoikeus jatkuu välittömästi sopimuksettoman eron jälkeen. Tänään annetuissa ohjeissa luodaan katsaus EU:n varautumistoimenpiteisiin, erityisesti sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevaan varautumisasetukseen. Komissio on ehdottanut, että jäsenvaltiot soveltaisivat yksipuolista koordinoitua lähestymistapaa joidenkin sellaisten kysymysten ratkaisemiseksi, joita asetus ei kata, ja se on myös ehdottanut aloja, joilla yksittäiset jäsenvaltiot voisivat täydentää tätä lähestymistapaa omilla kansallisilla yksipuolisilla toimenpiteillään.

2. Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa

Sopimuksettoman eron tapauksessa poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä koskevaa EU:n oikeudellista kehystä ei enää sovellettaisi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Yhteistyön Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa on sen vuoksi jatkossa perustuttava kansainvälisen ja kansallisen oikeuden mukaisiin vaihtoehtoisiin oikeudellisiin kehyksiin ja yhteistyömekanismeihin. Tänään annetuissa ohjeissa esitetään keskeiset korvaavat välineet, joiden avulla EU ja sen jäsenvaltiot voivat varmistaa, että lainvalvontaa ja oikeudellista yhteistyötä voidaan jatkaa kansalaisten turvallisuuden korkean tason takaamiseksi jatkossakin. Ohjeissa annetaan myös jäsenvaltioille opastusta siitä, miten Yhdistynyt kuningaskunta irrotetaan EU:n eri tietokannoista, verkoista ja tietojärjestelmistä.

3. Lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet

Lääketieteen ala on ollut etusijalla komission valmistautumistyössä alusta lähtien, ja ohjeistusta on annettu jo heinäkuussa 2017. Valmistautumistoimien ansiosta useimpien lääkkeiden, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan ero vaikuttaa, pitäisi nyt olla EU:n lainsäädännön mukaisia Yhdistyneen kuningaskunnan eroamispäivästä alkaen. On kuitenkin mahdollista, että kovasta työstä huolimatta jotkin lääkkeet ja lääkinnällisistä laitteet eivät ehkä ole ajoissa vaatimustenmukaisia. Sen vuoksi on olemassa lääkepulan vaara, jos talouden toimijat eivät reagoi tilanteeseen nopeasti. Tänään annetuissa ohjeissa tuodaan esiin, miten komissio tekee yhteistyötä Euroopan lääkeviraston (EMA) ja kansallisten lääkealan sääntelyviranomaisten kanssa seuratakseen tilannetta tiiviisti ja puuttuakseen mahdollisiin ongelmiin. Niissä käsitellään myös mahdollisuuksia hyödyntää käytettävissä olevia poikkeuksia ja vapautuksia voimassa olevista säännöistä, jotta voidaan pienentää sitä riskiä, että lääkkeistä ja kriittisistä lääkinnällisistä laitteista syntyy pulaa sopimuksettoman eron tapauksessa.

4. Tietosuoja

Kuten komissio totesi Yhdistyneen kuningaskunnan eroon valmistautumisesta 13. marraskuuta antamassaan tiedonannossa, yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyt nykyiset välineet tietojenvaihtoon kolmansien maiden kanssa riittävät komission mielestä kattamaan välittömät tietojen siirron tarpeet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sopimuksettoman eron tapauksessa. Tänään annetuissa ohjeissa esitetään yksityiskohtaisia tietoja näistä välineistä, tarkoin määritellyistä ehdoista poikkeusten soveltamiselle sekä käytännön toimista, joita EU:n yritysten ja viranomaisten on toteutettava varmistaakseen, että EU:n tietosuojasääntöjä noudatetaan edelleen.

5. Kalastus

EU on hyväksynyt kalastusalalla kaksi varautumistoimenpidettä, joilla katetaan kaikki sopimuksettomaan brexitiin liittyvät tilanteet. Yhtäältä EU on luonut asianmukaisen oikeudellisen kehyksen, jolla annetaan Yhdistyneen kuningaskunnan aluksille vastavuoroinen pääsy EU:n vesille vuoden 2019 aikana, jos Yhdistynyt kuningaskunta myöntää EU:n aluksille tällaisen pääsyn omille vesilleen. Toisaalta EU on myös mukauttanut meri- ja kalatalousrahaston tukikelpoisuusperusteita varmistaakseen, että kalastajat, joiden on lopetettava toimintansa, jos Yhdistynyt kuningaskunta ei myönnä jatkossa pääsyä vesilleen, voivat saada korvauksia. Tällaisessa tilanteessa jäsenvaltioiden olisi erittäin tärkeää omaksua koordinoitu lähestymistapa, jotta voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n kalastajille eri jäsenvaltioissa ja suojella meren luonnonvaroja. Tänään annetut ohjeet sisältävät yksityiskohtaista tietoa tällaisesta koordinoidusta lähestymistavasta. Komissio valmistelee yhdessä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joita asia eniten koskee, kehystä EU:n vesillä tapahtuvan kalastustoiminnan muutosten seurantaa varten, jotta voidaan välttää mahdolliset vääristymät.

Sopimukseton brexit

Jos sopimukseton brexit toteutuu, Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa ilman mitään siirtymäjärjestelyjä. EU:n primaarioikeuden ja johdetun oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa kyseisenä päivänä. Erosopimuksessa määrättyä siirtymäkautta ei sovelleta. Tämä aiheuttaa luonnollisestikin merkittäviä häiriöitä kansalaisille ja yrityksille.

Tällaisessa tilanteessa Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välisiä suhteita säännellään kansainvälisen julkisoikeuden ja muun muassa Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaisesti. EU:n on välittömästi alettava soveltaa sääntöjään ja tullitariffejaan Yhdistyneen kuningaskunnan vastaisilla rajoillaan. Tähän kuuluvat tullimääräyksiin sekä terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin liittyvät tarkastukset ja valvonta sekä EU:n normien noudattamisen tarkastaminen. Vaikka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat toteuttaneet laajoja valmisteluja, nämä tarkastukset voivat aiheuttaa merkittäviä viivästyksiä rajoilla. Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisöt eivät myöskään enää ole oikeutettuja EU:n avustuksiin, eivätkä ne voi osallistua EU:n hankintamenettelyihin nykyisin edellytyksin.

Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset eivät enää ole Euroopan unionin kansalaisia. Heille tehdään lisätarkastuksia, kun he ylittävät rajan saapuessaan Euroopan unioniin. Jäsenvaltiot ovat toteuttaneet huomattavia valmisteluja satamissa ja lentoasemilla varmistaakseen myös näiden tarkastusten sujumisen mahdollisimman tehokkaasti, mutta ne voivat silti aiheuttaa viivästyksiä. 

EU:n valmistautumis- ja varautumistoimet sopimuksettoman eron varalta

Euroopan komissio on valmistautunut sopimuksettoman eron mahdollisuuteen joulukuusta 2017 lähtien Komissio on tähän mennessä esittänyt 19 lainsäädäntöehdotusta. Niistä 18 osalta tilanne on se, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat joko antaneet hyväksyntänsä tai päässeet yhteisymmärrykseen (ks. liite 1). Ainoastaan yksi EU:n vuoden 2019 talousarviota koskeva ehdotus odottaa, että Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat sen käsittelyn päätökseen aikanaan. Sitä sovelletaan takautuvasti eroamispäivästä, kun sen käsittely on saatu päätökseen. Euroopan komissio on myös julkaissut 92 brexitiin valmistautumista koskevaa alakohtaista ilmoitusta, joissa annetaan yksityiskohtaisia ohjeita eri aloille, joihin brexit vaikuttaa.

Kuten komission brexit-valmistelutoimia koskevissa tiedonannoissa todetaan, EU:n varautumistoimenpiteillä ei voida lieventää sopimuksettoman eron kokonaisvaikutusta, eikä niillä voida mitenkään kompensoida sidosryhmien puutteellista valmistautumista eikä jäljitellä kaikkia EU-jäsenyyden etuja tai erosopimuksessa esitettyjä mahdollisen siirtymäkauden suotuisia ehtoja. Nämä ehdotukset ovat luonteeltaan väliaikaisia ja soveltamisalaltaan rajoitettuja, ja EU hyväksyy ne yksipuolisesti. Ne eivät ole mitään minisopimuksia, eikä niistä ole neuvoteltu Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. 

Komissio on myös järjestänyt EU:n 27 jäsenvaltion kanssa laajoja teknisiä keskusteluja sekä yleisistä valmistelu- ja varautumistoimista että valmistautumiseen liittyvistä alakohtaisista, oikeudellisista ja hallinnollisista kysymyksistä. Lisäksi komissio on vieraillut kaikissa EU:n 27 jäsenvaltion pääkaupungeissa selventääkseen tarvittaessa komission valmistautumis- ja varautumistoimia sekä keskustellakseen kansallisista valmisteluista ja varautumissuunnitelmista. Vierailujen yhteydessä kävi ilmi, että jäsenvaltiot ovat varautuneet perusteellisesti kaikkiin skenaarioihin.

Jäsenvaltiot ovat myös toteuttaneet intensiivisiä kansallisia valmistelutoimia. Komission verkkosivustolla on yleiskatsaus oleskeluoikeuksia koskevaan tilanteeseen EU27-jäsenvaltioissa ja suoria linkkejä kansallisille brexit-valmisteluja koskeville verkkosivustoille.

Taloudellinen tuki

Sopimuksettoman eron vaikutukset tuntuisivat kaikkialla Euroopan unionissa, mutta on selvää, että joillakin alueilla ja talouden aloilla vaikutukset ovat välittömämpiä. Komissio on tutkinut, miten EU:n nykyisiä rahastoja ja ohjelmia voitaisiin käyttää sopimuksettoman eron tapauksessa ja jos Yhdistynyt kuningaskunta jättää maksamatta summat, joista säädetään EU:n talousarviota koskevassa varautumisasetuksessa. Lisärahoitusta voitaisiin saada käyttöön suuntaamalla uudelleen tiettyjä rakennerahastoja, aktivoimalla maatalousmarkkinoiden häiriöitä torjuvia toimenpiteitä ja käyttämällä yksittäisiä välineitä, kuten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevaa ohjelmaa (COSME), Euroopan globalisaatiorahastoa, solidaarisuusrahastoa ja Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR).

Tietyillä aloilla voidaan myöntää EU:n teknistä ja rahoitustukea, esimerkiksi tullihenkilöstön koulutukseen Tulli 2020 -ohjelman puitteissa. Muista ohjelmista voidaan tukea vastaavia koulutushankkeita terveys- ja kasvinsuojelutoimien alalla. Maatalouden alalla EU:n lainsäädännössä säädetään erilaisista välineistä, joista voidaan tukea selviytymistä Yhdistyneen kuningaskunnan eron välittömimmistä vaikutuksista varsinkin siinä tapauksessa, että erosopimusta ei saada aikaan.

Jotta voidaan välittömästi tukea esimerkiksi pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden toimintaan Yhdistyneen kuningaskunnan ero vaikuttaa merkittävästi, EU:n valtiontukisäännöt tarjoavat joustavia ratkaisuja kansallisiin tukitoimenpiteisiin.

Lisätietoja: Mitä kansalaisten pitäisi tehdä sopimuksettoman brexitin toteutuessa?

EU:n kansalaiset voivat kysyä mitä tahansa lisätietoja valmistautumisesta sopimuksettoman brexitin toteutumiseen ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun. Sen maksuttomaan puhelinpalveluun numerossa 00-800-6 7 8 9 10 11 voi soittaa kaikkialta EU:sta millä tahansa EU:n virallisella kielellä. 

Muita hyödyllisiä linkkejä:

EU:n kansalaiset

- Tänään annettu tiedonanto ja liitteet

- Brexitiin valmistautumista koskeva Euroopan komission verkkosivusto

- Yleiskatsaus oleskeluoikeuksiin kaikissa EU27-jäsenvaltioissa

- Jäsenvaltioiden omat sopimuksetonta brexitiä koskevat verkkosivut

- Matkustamista koskeva tiedonanto

- Tietosivut matkustamisesta, kansalaisten oikeuksista, opiskelusta ja kuluttajien oikeuksista

- Erasmus-ohjelmaa koskevia kysymyksiä ja vastauksia

- Sopimuksetonta brexitiä koskevia kysymyksiä ja vastauksia

- Tietoa Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuville EU:n kansalaisille

EU:n yritykset

- Yrityksiä varten on laadittu runsaasti materiaalia tullikysymyksistä ja välillisestä verotuksesta (sisältää mm. yksinkertaisen 5-vaiheisen tarkistuslistan)

- Maatalouteen liittyvää tietoa

- Seitsemän asiaa, jotka EU27-maissa toimivien yritysten on tiedettävä brexitiin valmistautumista varten

 

LIITE 1: Sopimuksettomaan eroon on varauduttu seuraavin toimenpitein:

 

- Peace-ohjelma: Peace-ohjelma jatkuu Irlannin saarella vuoden 2020 loppuun asti. Komissio on jo ehdottanut seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevissa ehdotuksissaan, että rajat ylittävää rauhan ja sovinnon tukemista Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajakreivikunnissa jatketaan ja vahvistetaan vuoden 2020 jälkeen.

- EU:n talousarvio (lopullisen hyväksymisen vaiheessa): Jos ero tapahtuu ilman sopimusta, EU voi täyttää sitoumuksensa ja jatkaa vuonna 2019 maksujen suorittamista brittiläisille edunsaajille ennen eroa allekirjoitettujen sopimusten ja tehtyjen päätösten nojalla edellyttäen, että Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa vuoden 2019 talousarvioon liittyviä velvoitteitaan ja hyväksyy tarvittavat tarkastukset ja valvonnan.

- Kalastusoikeudet ja niihin liittyvät korvaukset: Toimenpiteiden myötä EU:n jäsenvaltioiden kalastajat ja alan toimijat saisivat Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta korvauksia kalastustoiminnan väliaikaisen loppumisen vuoksi. Lisäksi niillä varmistetaan, että EU pystyy myöntämään Yhdistyneen kuningaskunnan aluksille pääsyn EU:n vesille vuoden 2019 loppuun saakka sillä edellytyksellä, että EU:n aluksille myönnetään vastavuoroinen pääsy Yhdistyneen kuningaskunnan vesille.

- Rahoituspalvelut: Väliaikaiset, rajoitetut toimenpiteet, jotta voidaan varmistaa, etteivät johdannaisten keskusvastapuolimääritys ja EU:n toimijoiden käyttämät, Yhdistyneen kuningaskunnan toimijoiden tarjoamat arvopaperikeskuspalvelut häiriinny, ja helpottaa tiettyjen OTC-johdannaissopimusten uudistamista rajatuksi 12 kuukauden määräajaksi, kun sopimus siirretään Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU27-vastapuolelle.

- Lentoyhteydet ja lentoturvallisuus: Näitä kysymyksiä koskevilla toimenpiteillä varmistetaan perusluonteiset lentoyhteydet, jotta estetään lentoliikenteen täydellinen katkeaminen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä, jos sopimukseton brexit toteutuu. 

- Maantieyhteydet: Mahdollistetaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten turvallisten perustieyhteyksien jatkuminen rajoitetuksi ajaksi edellyttäen, että Yhdistynyt kuningaskunta kohtelee EU:n yrityksiä ja toimijoita vastavuoroisesti.

- Rautatieyhteydet: Varmistetaan rautatieinfrastruktuurin tiettyjä osia koskevien turvallisuuslupien voimassaolon jatkuminen kolmen kuukauden ajan, jotta tähän kysymykseen voidaan löytää EU:n lainsäädännön mukainen pitkän aikavälin ratkaisu. Toimenpide koskee erityisesti Kanaalitunnelia, ja se edellyttää, että Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa EU:n vaatimuksia vastaavia turvallisuusstandardeja.

- Alusten tarkastukset: Pyritään varmistamaan oikeusvarmuus ja turvaamaan toiminnan jatkuvuus meriliikenteessä.

- Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän järjestelyt: Tällä toimenpiteellä lisätään ydinverkkoon Irlannin, Ranskan, Belgian ja Alankomaiden välisiä uusia meriyhteyksiä ja otetaan Verkkojen Eurooppa -välineen yhteydessä käyttöön uusi rahoituksen painopiste: liikenneinfrastruktuurin mukauttaminen turvallisuustarkoituksiin ja ulkorajoilla tehtäviä rajatarkastuksia varten.

- Ilmastopolitiikka: Toimenpiteellä varmistetaan, että sopimukseton ero ei vaikuta päästökauppajärjestelmän moitteettomaan toimintaan ja ympäristövaikutusten toteutumiseen.

- Viisumikohtelun vastavuoroisuus: Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset voivat matkustaa EU:n alueelle ilman viisumia, jos Yhdistynyt kuningaskunta myöntää vastavuoroisesti ja syrjimättömästi kaikille EU:n kansalaisille viisumivapaan matkustamismahdollisuuden.

- Sosiaaliturvaoikeudet: Henkilöt, jotka ovat käyttäneet vapaan liikkuvuuden oikeuttaan ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa, säilyttävät oikeutensa (vakuutuskaudet, joita on kertynyt työskentely- tai asumiskausista Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen brexitiä). 

- Erasmus+ -ohjelma: Opiskelijat ja harjoittelijat, jotka ovat Erasmus+ -vaihdossa ulkomailla Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron aikaan, voivat saattaa vaihtonsa päätökseen ja saavat edelleen siihen liittyvän rahoituksen.

IP/19/2052

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar