Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fusioner: Kommissionen pålægger General Electric en bøde på 52 mio. EUR for at have givet urigtige oplysninger i forbindelse med overtagelsen af LM Wind

Bruxelles, den 8. april 2019

Europa-Kommissionen har pålagt General Electric en bøde på 52 mio. EUR for at have givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med Kommissionens undersøgelse i henhold til EU's fusionsforordning af GE's planlagte køb af LM Wind.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager udtaler: "Kvaliteten af vores undersøgelser og beslutninger om fusioner afhænger af kvaliteten af de oplysninger, vi indsamler. Korrekte oplysninger har afgørende betydning for, at Kommissionen kan træffe afgørelser på konkurrenceområdet på grundlag af alle relevante informationer. Den bøde, der i dag er blevet pålagt General Electric, er et bevis for, at Kommissionen tager det meget alvorligt, når virksomheder ikke overholder deres pligt til at give os korrekte oplysninger."

EU's fusionsforordning pålægger virksomheder, som indgår i en fusionsundersøgelse, at give korrekte og ikkevildledende oplysninger. Dette er afgørende for, at Kommissionen kan behandle fusioner og overtagelser på en rettidig og effektiv måde.

Den 11. januar 2017 anmeldte GE sit foreslåede køb af LM Wind. I denne anmeldelse oplyste GE, at virksomheden ikke var i færd med at udvikle en havvindmølle med en større generatoreffekt end virksomhedens eksisterende 6 megawatt-vindmølle. Kommissionen konstaterede dog på grundlag af oplysninger indsamlet fra en tredjepart, at GE samtidig tilbød potentielle kunder en 12 megawatt-havvindmølle.

Som konsekvens heraf trak GE den 2. februar 2017 sin anmeldelse af købet af LM Wind tilbage. Den 13. februar 2017 genanmeldte GE den samme transaktion, men denne gang med fuldstændige oplysninger om virksomhedens fremtidige projekt. Den 20. marts 2017 godkendte Kommissionen det foreslåede køb.

Den 6. juli 2017 rettede Kommissionen en klagepunktsmeddelelse til GE med påstand om, at virksomheden havde misligholdt sine proceduremæssige forpligtelser i henhold til fusionsforordningen.

Kommissionens undersøgelse har bekræftet, at GE i modsætning til virksomhedens angivelse i den første anmeldelse fra januar 2017 rent faktisk havde tilbudt en havvindmølle med større generatoreffekt til potentielle kunder. GE's angivelse i anmeldelsesformularen af, at virksomheden ikke var i færd med at udvikle nogen havvindmøller med større generatoreffekt, er derfor ikke korrekt.

Dagens afgørelse har ingen indvirkning på Kommissionens godkendelse af transaktionen i henhold til EU's fusionsforordning, da denne var baseret på korrigerede oplysninger fra den anden anmeldelse.

 

Bøden

I henhold til fusionsforordningen kan Kommissionen pålægge bøder på op til 1 % af den samlede omsætning i en virksomhed, der forsætligt eller af uagtsomhed giver urigtige eller vildledende oplysninger til Kommissionen.

I forbindelse med fastsættelsen af en bøde tager Kommissionen hensyn til overtrædelsens karakter, betydning og varighed samt eventuelt formildende eller skærpende omstændigheder.

GE overtrådte reglerne ved af uagtsomhed at give urigtige oplysninger i fusionsanmeldelsesformularen. Kommissionen betragter denne overtrædelse som alvorlig, fordi den forhindrede Kommissionen i at have adgang til alle relevante oplysninger i vurderingen af transaktionen.

Det er derudover Kommissionens holdning, at GE, som Kommissionen havde løbende kontakt med i løbet af fusionsevalueringsprocessen, især angående de produkter, som GE var i færd med at udvikle til dette marked, burde have været opmærksom på, at disse oplysninger var relevante for Kommissionens vurdering, og på sine forpligtelser i henhold til fusionsforordningen. GE's misligholdelse af de proceduremæssige forpligtelser udgjorde derfor en alvorlig overtrædelse.

Kommissionen konkluderer på grundlag af disse faktorer, at en samlet bøde på 52 mio. EUR både har afskrækkende virkning og står i passende forhold til overtrædelsen.

 

Sagsforløb

Det er i forbindelse med dagens sag anden gang, siden fusionsforordningen fra 2004 trådte i kraft, at Kommissionen har vedtaget en afgørelse om at pålægge virksomheder bøder for at give urigtige eller vildledende oplysninger.

I maj 2017 pålagde Kommissionen Facebook en bøde på 110 mio. EUR for at have givet urigtige oplysninger i forbindelse med Kommissionens 2014-undersøgelse i henhold til EU's fusionsforordning af Facebooks køb af WhatsApp.

Tidligere afgørelser fra Kommissionen inden for dette område blev vedtaget i henhold til fusionsforordningen fra 1989 i overensstemmelse med anderledes regler for fastsættelse af bøder.

Sagen om fusionen mellem GE og LM Wind

Den 11. januar 2017 anmeldte General Electric sine planer om at købe LM Wind Power til Kommissionen. Den 2. februar 2017 trak GE sin anmeldelse af fusionen med LM Wind tilbage. Den 13. februar 2017 genanmeldte GE den samme transaktion. Kommissionen vurderede i sin gennemgang af transaktionen, om den vertikale integration af LM Wind, som fremstiller vindmøllevinger, og GE, der fremstiller vindmøller, ville have negativ indvirkning på nogle af de berørte markeder.

Kommissionen konkluderede på grundlag af resultatet af sin markedsundersøgelse, at det var usandsynligt, at der ville opstå problemer som følge af transaktionen, fordi:

  • GE ikke ville være i stand til at påvirke markedet i foregående omsætningsled nævneværdigt. Navnlig fordi konkurrerende vindmøllevingeproducenter fortsat ville have adgang til andre vindmølleproducenter end GE.
  • Med hensyn til markederne i efterfølgende omsætningsled ville GE fortsat opleve væsentlig konkurrence fra andre store vindmølleproducenter såsom Siemens, (MHI) Vestas, Nordex og Senvion, som enten fremstiller deres vindmøllevinger selv og/eller ikke er afhængige af at blive forsynet hermed af LM Wind. 

Kommissionen konkluderede derfor, at den foreslåede erhvervelse ikke ville medføre en væsentlig begrænsning af konkurrencen på EU's indre marked, og godkendte transaktionen den 20. marts 2017.

Andre proceduresager inden for fusionsområdet

Kommissionen sendte i juli 2017 klagepunktsmeddelelser til Merck, Sigma-Aldrich og Canon med påstand om, at Merck og Sigma-Aldrich havde overtrådt de proceduremæssige regler i EU's fusionsforordning angående afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger, og at Canon havde gennemført en fusion, inden den var blevet anmeldt og godkendt. Undersøgelserne af disse sager pågår.

Kommissionen pålagde i april 2018 Altice, som er en multinational kabel- og telekommunikationsvirksomhed med hovedsæde i Nederlandene, en bøde på 124,5 mio. EUR for at have gennemført sin erhvervelse af den portugisiske telekommunikationsoperatør PT Portugal, inden Kommissionen havde modtaget anmeldelse heraf eller godkendt den.

Kommissionen sendte i februar 2019 en klagepunktsmeddelelse til Telefónica Deutschland med påstand om, at virksomheden havde misligholdt de forpligtelser, den havde tilbudt at påtage sig for at sikre, at Kommissionen godkendte dens erhvervelse af E-Plus i 2014 i henhold til EU's fusionsforordning.

 

Mere information vil være tilgængelig på konkurrencewebstedet, i Kommissionens offentlige sagsregister under sagenummer M.8436.

 

IP/19/2049

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar