Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Säkerhetsunionen: Europeiska kommissionen välkomnar det slutliga antagandet av det nya europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister om dömda tredjelandsmedborgare

Bryssel den 9 april 2019

Rådet gav i dag sitt slutliga godkännande till kommissionens förslag om att inrätta ett europeiskt informationssystem för utbyte av uppgifter ur kriminalregister om dömda tredjelandsmedborgare.

Detta centrala system syftar till att förbättra utbytet av kriminalregisteruppgifter om dömda icke-EU-medborgare och statslösa personer genom det befintliga europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris).

- Det nya systemet kommer att göra det snabbare och lättare för brottsbekämpande myndigheter att upptäcka tredjelandsmedborgare som tidigare blivit dömda i EU genom en enkel sökning i Ecris. Detta kommer att förbättra polissamarbetet och det rättsliga samarbetet för att bekämpa kriminalitet och terrorism i hela EU vilket gör Europa en säkrare plats för alla dess medborgare, säger Věra Jourová, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet.  

Huvuddragen i Ecris-TCN 

  • Databasen kommer att vara tillgänglig online och myndigheterna kommer enkelt att kunna söka i en sökmekanism med träff/ingen träff. En träff kommer att identifiera de medlemsstater från vilka fullständiga uppgifter om en viss persons kriminalregister kan erhållas.
  • Systemet kommer endast att innehålla identitetsuppgifter, inbegripet fingeravtryck och, i förekommande fall, ansiktsbilder.
  • Systemet kommer att förvaltas av eu-LISA, det EU-organ som ansvarar för förvaltningen av stora informationssystem inom området frihet, säkerhet och rättvisa.
  • Förutom att använda systemet för straffrättsliga förfaranden, kan det också användas för andra legitima ändamål, t.ex. när man ger klartecken för personer att arbeta med barn eller för att få en licens, t.ex. för att hantera skjutvapen. 

Nästa steg 

De nya bestämmelserna som redan antagits av Europaparlamentet kommer att träda i kraft i alla medlemsstater efter det att de har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning under de kommande veckorna. 

Ytterligare lagstiftning som föreslås av kommissionen är också under förhandling, vilket också skulle göra det möjligt att kontrollera Ecris-TCN-databasen vid begäran om resetillstånd in i EU (genom systemet Etias), vid prövning av viseringsansökningar (genom informationssystemet för viseringar) eller vid utredning av identitetsbedrägeri.

I dessa fall skulle endast identitetsuppgifter för dem som dömts för grov brottslighet eller terrorism finnas tillgängliga. 

Bakgrund

Ecris används för närvarande omkring 3 miljoner gånger per år för att utbyta information om tidigare fällande bråttmålsdomar. I ca 30 % av de fall där kriminalregisteruppgifter begärs lämnas ett positivt svar, vilket innebär att uppgifter om de faktiska kriminalregistren lämnas. Detta gäller främst straffrättsliga förfaranden. Systemet kan dock också användas för andra legitima ändamål, t.ex. för att erhålla tillstånd för skjutvapen, eller för att ge klartecken för att arbeta med barn.

Att förbättra Ecris med avseende på tredjelandsmedborgare är en del av den europeiska säkerhetsagendan. Ecris-TCN är också en del av den nya strategi som EU-kommissionen föreslår för uppgiftshantering vad gäller gränser och säkerhet där EU:s alla centraliserade informationssystem för säkerhet, gränsförvaltning och migrationshantering är driftskompatibla med full respekt för de grundläggande rättigheterna. 

Läs mer

Ecris-TCN

IP/19/2018

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar