Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Julgeolekuliit: Euroopa Komisjon tunneb heameelt, et uus Euroopa karistusregistrite infosüsteem kolmandate riikide kodanike suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta on lõplikult vastu võetud

Brüssel, 9. aprill 2019

Täna andis nõukogu oma lõpliku heakskiidu komisjoni ettepanekule luua Euroopa karistusregistrite infosüsteem kolmandate riikide kodanike suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN).

Uue tsentraliseeritud süsteemi eesmärk on jagada olemasoleva Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) kaudu paremini teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta.  

Euroopa Liidu õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Vĕra Jourová sõnas: „Uus süsteem võimaldab õiguskaitseasutustel kiiremini ja lihtsamini avastada kolmandate riikide kodanikke, kelle suhtes on varem ELis tehtud süüdimõistev kohtuotsus. Piisab vaid päringu tegemisest ECRISes. See aitab parandada politsei- ja õiguskoostööd, et võidelda edukamalt kuritegevuse ja terrorismiga kõikjal ELis ja muuta sel viisil Euroopa kõigi kodanike jaoks turvalisemaks.“  

ECRIS-TCN-süsteemi põhijooned 

  • Tegu on elektroonilise andmebaasiga, mida ametiasutustel on lihtne kasutada, sest selle otsingusüsteem põhineb päringutabamuse või selle puudumise tuvastamisel. Tabamuse korral saadakse teade, et teataval liikmesriigil on isiku kohta täielikud karistusregistriandmed.
  • Süsteemis endas hoitakse ainult selliseid isikuandmeid nagu sõrmejäljed ja võimaluse korral näokujutis.
  • Süsteemi haldab Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA).
  • Seda võib kasutada peale kriminaalmenetluse ka muudel lubatud eesmärkidel, näiteks taustakontrolli tegemiseks isikute puhul, kes soovivad töötada lastega või taotlevad millekski luba, näiteks tulirelva kasutamiseks. 

Edasised sammud 

Kuna Euroopa Parlament on uued õigusnormid juba heaks kiitnud, jõustuvad need pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist lähinädalail kõigis liikmesriikides. 

Samuti on läbivaatamisel komisjoni ettepanek võtta vastu õigusnormid, mis võimaldaksid kontrollida ECRIS-TCN-andmebaasi ka juhul, kui reisija taotleb luba ELi sisenemiseks (ETIASe süsteemi kaudu), kui menetletakse viisataotlust (viisainfosüsteemi kaudu) või uuritakse identiteedipettuse juhtumit.

Seejuures tehakse kättesaadavaks ainult nende isikute andmed, kes on mõistetud kohtuotsusega süüdi raskes kuriteos või terrorismis. 

Taustteave

Praegu esitatakse ECRISes aastas umbes 3 miljonit taotlust teabe saamiseks varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta. Ligikaudu 30%-l juhtudest vastatakse karistusregistri andmete edastamise taotlustele positiivselt, s.t saadetakse konkreetne toimik. Seda võimalust tarvitatakse peamiselt kriminaalmenetluse puhul. Samuti võib seda kasutada muudel lubatud eesmärkidel, näiteks taustakontrolli tegemiseks isikute puhul, kes taotlevad relvaluba või soovivad töötada lastega.

ECRISe laiendamine kolmandate riikide kodanikele on ette nähtud Euroopa julgeoleku tegevuskavas. ECRIS-TCN on samuti osa Euroopa Komisjoni kavandatud uuest lähenemisviisist piiride ja julgeolekuga seotud andmete haldamisele, mille kohaselt kõik Euroopa Liidu julgeoleku ning piiri- ja rändehalduse valdkonna kesksed infosüsteemid tuleks muuta koostalitlusvõimeliseks, austades täiel määral põhiõigusi. 

Lisateave

ECRIS-TCN

IP/19/2018

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar