Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sikkerhedsunionen: Europa-Kommissionen glæder sig over den endelige vedtagelse af det nye europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre til udveksling af oplysninger om domfældte tredjelandsstatsborgere

Bruxelles, den 9. april 2019

Rådet godkendte i dag endeligt Kommissionens forslag om at oprette et europæisk informationssystem vedrørende strafferegistre til udveksling af oplysninger om domfældte tredjelandsstatsborgere.

Dette centrale system har til formål at forbedre udvekslingen af strafferegisteroplysninger vedrørende domfældte ikke-EU-statsborgere og statsløse personer gennem det eksisterende europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS).

Věra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Det nye system vil via en simpel søgning i ECRIS gøre det hurtigere og lettere for de retshåndhævende myndigheder at finde frem til tredjelandsstatsborgere, der tidligere er blevet dømt i EU. Det vil bidrage til at forbedre politisamarbejdet og det retlige samarbejde og derved styrke bekæmpelsen af kriminalitet og terrorisme i hele EU, så Europa bliver mere sikkert for alle dets borgere".  

De vigtigste karakteristika ved systemet for tredjelandstredjelandsstatsborgere (ECRIS-TCN) 

  • Databasen vil være tilgængelig online, og myndighederne vil nemt kunne søge ved hjælp af en "hit/intet hit"-søgemekanisme: et hit gør det muligt at identificere de medlemsstater, hvorfra der kan indhentes fulde strafferegisteroplysninger om en bestemt person.
  • Systemet kommer kun til at indeholde identitetsoplysninger, herunder fingeraftryk og eventuelle tilgængelige ansigtsbilleder.
  • Det vil blive forvaltet af eu-LISA, som er det EU-agentur, der har ansvaret for forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.
  • Ud over at anvende systemet i forbindelse med straffesager kan det også anvendes til andre godkendte formål som f.eks. clearing af personer til arbejde med børn eller i forbindelse med erhvervelse af licenser, f.eks. til håndtering af skydevåben. 

De næste skridt 

Som Europa-Parlamentet allerede har vedtaget, træder de nye regler i kraft i alle medlemsstater efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende i de kommende uger. 

Yderligere lovgivning foreslået af Kommissionen er også under forhandling, og den vil gøre det muligt at kontrollere ECRIS-TCN-databasen, når der anmodes om en tilladelse til at rejse ind i EU (via ETIAS-systemet), ved behandling af visumansøgninger (via visuminformationssystemet) eller ved efterforskning af identitetssvig.

I disse tilfælde vil kun identitetsoplysningerne for personer, der er dømt for en alvorlig forbrydelse eller terrorisme, blive gjort tilgængelig. 

Baggrund

ECRIS anvendes i øjeblikket ca. 3 mio. gange om året til udveksling af oplysninger om tidligere straffedomme. I ca. 30 % af de tilfælde, hvor der anmodes om strafferegisteroplysninger, gives der et positivt svar, dvs. at de faktiske strafferegisteroplysninger udleveres. Dette gælder først og fremmest straffesager. ECRIS kan dog også anvendes til andre godkendte formål som f.eks. erhvervelse af licenser til skydevåben eller clearing til at arbejde med børn.

Forbedringen af ECRIS med hensyn til udveksling af oplysninger vedrørende tredjelandsstatsborgere er en del af den europæiske dagsorden om sikkerhed. ECRIS-TCN er også et led i den nye tilgang, som Europa-Kommissionen har fastlagt med henblik på forvaltning af data vedrørende grænser og sikkerhed, hvor målet er at sikre interoperabilitet mellem alle centrale EU-informationssystemer vedrørende sikkerhed, grænseforvaltning og migrationsstyring under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder. 

Yderligere oplysninger

ECRIS-TCN

IP/19/2018

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar