Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Бъдещето на труда: конференция на високо равнище обсъжда как ЕС може да посрещне предизвикателствата и да се възползва от възможностите

Брюксел, 9 април 2019 r.

На организираната днес от Европейската комисия конференция на тема „Бъдещето на труда: Днес. Утре. За всички“ бе проведена открита дискусия за основните промени, настъпващи в света на труда.

По време на конференцията, организирана от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, заместник-председателя на Комисията Валдис Домбровскис и комисар Тейсен, около 500 участници, сред които министри, представители на институциите и агенциите на ЕС, националните правителства, социалните партньори, гражданското общество и академичните среди, обсъдиха как най-добре да се възползваме от промените в света на труда в полза на работниците, предприятията, обществото и икономиката. Настъпващите с бързи темпове промени накараха Европейския съюз да предприеме действия, с които да гарантира, че социалните политики и политиките за заетостта в Европа ще продължат да отговарят на днешните и бъдещите нужди. С прокламирането на Европейския стълб на социалните права ЕС установи 20 принципа и права, които са от основно значение за осигуряването на справедливи и добре функциониращи пазари на труда и социални системи през 21-ви век. Работата продължава, за да се осигури прилагането на тази рамка на равнището на ЕС и в държавите членки.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис заяви: Бързото технологично развитие и цифровата трансформация имат потенциал за увеличаване на икономическия растеж. Този растеж обаче трябва да бъде приобщаващ — и ключът за това е Европа да продължи да върви по пътя на сближаването във възходяща посока. Само като спечелим „надпреварата към върха“ можем да засилим икономическото и социалното сближаване в целия ЕС.

Европейският комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен подчерта: В променящия се свят на труда не можем просто да очакваме хората да се подготвят за промените и да се адаптират към тях. Ние, политиците, също трябва да приспособим нашите социални институции, нашите правила и образователните системи, за да подкрепим хората и те да могат да бъдат сигурни за собственото си бъдеще и за бъдещето на своите деца, също и в новия свят на труда.

Основни послания

В резултат на разискванията се очертаха следните основни заключения:

  1. Светът се променя. Европейският съюз, подобно на всички други части на света, се променя и често е изправен пред предизвикателствата на мегатенденции, като например цифровизацията, глобализацията, миграцията, изменението на климата и демографските промени, и по-специално застаряването на населението.
  2. Бъдещето на труда е СЕГА. Промените на пазара на труда стават сега и са необратими — например автоматизацията и новите бизнес модели, като платформената икономика, които са възможни благодарение на цифровите технологии.
  3. ЕС предоставя отправна точка и подкрепа за посрещане на тези предизвикателства. Европейският стълб на социалните права е ориентирът, който трябва да вдъхновява — в съответствие със съществуващите компетенции — новото законодателство или инициативите в областта на политиката на равнището на ЕС, да направлява националните реформи чрез европейския семестър и да насочва ефикасно финансирането за справяне с най-неотложните социални приоритети.
  4. Трябва да определим какъв искаме да е бъдещият свят на труда и как да го постигнем. Искаме европейският социален модел да се запази и укрепи, но за тази цел трябва да можем да посрещаме новите предизвикателства на глобализирания свят и да се възползваме от технологичните иновации. За да стане това, трябва да съставим план с конкретни действия.
  5. Нуждаем се от приобщаваща цифрова икономика. Хората, които са изправени пред загуба на работното си място или професионален преход, се нуждаят от цялостна подкрепа, включваща повишаване на квалификацията и преквалификация, достъп до услуги по заетостта, подпомагане на доходите и социални услуги през цялата си професионална кариера. Въздействието на цифровата трансформация върху пазарите на труда в ЕС беше проучено от специална група на високо равнище, която представи предложения в навечерието на конференцията по три основни теми: квалифицирана работна сила, нови трудови отношения и нов социален договор.
  6. Нуждаем се от подходящи инвестиции. Ще бъде от решаващо значение да се възползваме максимално от дългосрочния бюджет на ЕС за 2021—2027 г., в т.ч. Европейския социален фонд плюс, чрез който ще се финансират бъдещите политики за придобиване на умения и мерките за подпомагане на преходите на пазара на труда.
  7. Нуждаем се от по-добри активни политики по заетостта. Те следва да бъдат осигурени от висококачествени публични администрации, предоставящи ефективно услугите, които са необходими на нашите граждани и общества. Това изисква по-добро участие и съвместна работа на службите по заетостта, осигуряващите умения структури, социалните услуги и предприятията.
  8. Не трябва да забравяме никого. Икономическите ползи трябва да достигат до всички европейци, включително до живеещите в необлагодетелстван квартал на голям град или в отдалечен селски район. Успехът на всяка политика следва да се оценява с оглед на нейното въздействие върху най-уязвимите хора и сближаването на нашите социални структури.
  9. Осигуряването на еднакви условия на конкуренция в световен мащаб е от решаващо значение. ЕС е в добра позиция да засили сътрудничеството с други организации и партньори, включително Международната организация на труда, да насърчи достойните условия на труд и да гарантира постигането на напредък в изпълнението на поетите международни ангажименти.
  10. Бъдещето е наша обща отговорност. Всички равнища на управление (световно, европейско, национално и регионално/местно) трябва да работят заедно със социалните партньори и гражданското общество, за да отговорят на очакванията на европейските граждани и работници.

Контекст

На 9 април 2019 г. Европейската комисия бе домакин на конференция на високо равнище относно бъдещето на труда. В духа на Социалната среща на върха в Гьотеборг през ноември 2017 г., на която Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Комисията провъзгласиха създаването на Европейския стълб на социалните права, целта на днешната конференция бе да се задълбочи размисълът относно бъдещия свят на труда и това как да се справим с предизвикателствата и да се възползваме от възможностите, които той може да предложи.

Проведени бяха шест работни сесии, посветени на различни аспекти на бъдещето на труда: а) Справедлива трансформация: как всички да се възползват от възможностите, предоставени от цифровизацията, б) Възходящо сближаване: трудово, социално и териториално сближаване, в) Глобална отговорност: ЕС и международната сцена, г) Предоставяне на възможности на хората: предизвикателства, свързани с преходите между жизнените етапи, с образованието и с уменията, д) Защита и инвестиране: да осъвременим социалните системи, така че те да станат устойчиви и приобщаващи, е) Управление на промяната: ръководене и партньорство

Един ден преди проявата групата на високо равнище относно въздействието на цифровизацията върху пазарите на труда в ЕС публикува своя заключителен доклад. Основните препоръки включват лични сметки за обучение, посредници на пазара на труда за намаляване на структурния недостиг на умения и социална закрила, достъпна независимо от статуса на трудова заетост. Председателят Мартин Гос представи пред участниците констатациите на групата.

Европейската конференция на високо равнище се проведе в навечерието на събитието по случай стогодишнината на Международната организация на труда (МОТ) в Женева през юни, на което обсъжданията относно бъдещето на труда ще имат глобален аспект.

За повече информация

Връзка към уебстраницата на конференцията с подробна програма и видео стрийминг

Информационен документ: Ключови данни за заетостта

Информационен документ: Социалните приоритети на комисията „Юнкер“

Повече информационни фишове за няколко инициативи на Комисията в социалната област могат да бъдат намерени тук.

Следете съобщенията на Валдис Домбровскис във Facebook и Twitter

Следете съобщенията на Мариан Тейсен във Facebook и Twitter

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия, посветен на заетостта, социалните въпроси и приобщаването

IP/19/2016

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar