Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas pilsoņu iniciatīva: Komisija reģistrē iniciatīvu “Tiesiskuma ievērošana”

Briselē, 2019. gada 3. aprīlī

Eiropas Komisija šodien nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Tiesiskuma ievērošana Eiropas Savienībā”.

Iniciatīvas mērķis ir izveidot “objektīvu un taisnīgu novērtēšanas mehānismu, lai pārbaudītu Eiropas Savienības vērtību piemērošanu visās dalībvalstīs”. Konkrētāk, organizatori aicina Komisiju “nodrošināt vispārīgus tiesību aktus Eiropas Savienībā […], lai pārbaudītu to valsts noteikumu praktisko piemērošanu, kas attiecas uz tiesiskumu”. Turklāt organizatoru mērķis ir “atvieglot Eiropas tiesību aktu izpildi attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (piem., Eiropas apcietināšanas orderis)” un stiprināt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras lomu.

Lēmums reģistrēt iniciatīvu “Tiesiskuma ievērošana” sakrīt ar Eiropas Komisijas šodien sākto pārdomu procesu par iespējamiem turpmākiem pasākumiem tiesiskuma vēl lielākai stiprināšanai Eiropas Savienībā (materiāli presei ir pieejami šeit ), kā paziņots Komisijas darba programmā 2019. gadam. Šodien pieņemtajam konsultatīvajam paziņojumam jūnijā sekos tālejošāka iniciatīva. Saskaņā ar Līgumiem Komisija var ierosināt tiesību aktus, lai novērtētu, kā dalībvalstis īsteno Savienības politiku brīvības, drošības un tiesiskuma jomā, un lai stiprinātu Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru. Tāpēc Eiropas Komisija uzskatīja iniciatīvu par juridiski pieņemamu un nolēma to reģistrēt. Šajā procesa posmā Komisija vēl nav analizējusi iniciatīvas saturu, bet gan tikai tās juridisko pieņemamību.

Šīs iniciatīvas reģistrācija notiks 2019. gada 8. aprīlī, uzsākot gadu ilgu procesu, kurā organizatori vāks atbalsta parakstus. Ja gada laikā iniciatīva saņems vienu miljonu paziņojumu par atbalstu no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, Komisija to analizēs un reaģēs trīs mēnešu laikā. Komisija var izlemt, vai tā rīkosies atbilstoši pieprasījumam vai ne, bet jebkurā gadījumā tai jāpamato savs lēmums.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu un uzsāktas 2012. gada aprīlī kā pilsoņu rīcībā esošs darba kārtību nosakošs instruments pēc tam, kad spēkā stājās Eiropas pilsoņu iniciatīvu regula, ar ko ievieš Līguma noteikumus. 2017. gadā priekšsēdētāja Junkera uzrunā par stāvokli Savienībā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem reformēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, lai tā kļūtu vēl vieglāk izmantojama. 2018. gada decembrī Eiropas Parlaments un Padome vienojās par reformu. Pārskatītos noteikumus sāks piemērot 2020. gada 1. janvārī.

Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

Pieņemamības nosacījumi ir šādi: ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša, un tā nav acīmredzami pretrunā Savienības vērtībām.

Papildu informācija

Pilns ierosinātās Eiropas pilsoņu iniciatīvas teksts (pieejams no 2019. gada 8. aprīļa)

Eiropas Pilsoņu iniciatīvas, kurām patlaban tiek vākti paraksti

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regula

 

IP/19/1937

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar