Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa kodanikualgatus: komisjon registreeris algatuse „Õigusriigi põhimõtte austamine Euroopa Liidus“

Brüssel, 3. aprill 2019

Euroopa Komisjon otsustas täna registreerida Euroopa kodanikualgatuse „Õigusriigi põhimõtte austamine Euroopa Liidus“.

Algatuse eesmärk on „objektiivse ja erapooletu hindamismehhanismi loomine, et kontrollida, kas kõik liikmesriigid austavad Euroopa Liidu väärtusi“. Täpsemalt teevad korraldajad Euroopa Komisjonile ettepaneku „võtta vastu Euroopa Liidu üldised õigusaktid, […] mis võimaldavad objektiivselt kontrollida õigusriigi põhimõtet käsitlevate siseriiklike õigusnormide praktilist kohaldamist“. Lisaks on korraldajate eesmärk „hõlbustada Euroopa õiguse (nt Euroopa vahistamismäärus) jõustamist kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas“ ning tugevdada Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti rolli.

Otsus registreerida algatus „Õigusriigi põhimõtte austamine Euroopa Liidus“ langeb kokku täna algava Euroopa Komisjoni aruteluprotsessiga, mis käsitleb võimalikke järgmisi samme õigusriigi põhimõtete edasiseks tugevdamiseks Euroopa Liidus (pressimaterjali leiate siit), nagu on teada antud komisjoni 2019. aasta tööprogrammis. Tänasele konsultatiivsele teatisele järgneb juunis veelgi kaugemale tulevikku suunatud algatus. Aluslepingute kohaselt võib komisjon teha seadusandlikke ettepanekuid, et hinnata vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga seotud liidu poliitika rakendamist liikmesriikides ning kindlustada Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti volitusi. Euroopa Komisjon leidis seega, et algatus on õiguslikult vastuvõetav ja otsustas selle registreerida. Menetluse praeguses etapis ei ole komisjon veel analüüsinud algatuse sisu, vaid üksnes selle õiguslikku vastuvõetavust.

Algatus registreeritakse 8. aprillil 2019 ja korraldajatel on sellest kuupäevast alates algatuse toetuseks allkirjade kogumiseks aega üks aasta. Kui algatusele kogutakse aasta jooksul miljon toetusavaldust vähemalt seitsmest liikmesriigist, analüüsib komisjon selle sisu ja otsustab kolme kuu jooksul, kuidas algatusele reageerida. Komisjon võib otsustada algatusega kaasa minna või mitte. Mõlemal juhul peab ta oma otsust põhjendama.

Taust

Euroopa kodanikualgatuse võimalus loodi Lissaboni lepinguga. 2012. aasta aprillis jõustunud kodanikualgatuse määrusega (millega rakendatakse aluslepingu sätteid) said kodanikud võimaluse teha ettepanekuid ELis arutlusele võetavate teemade kohta. Osana president Junckeri kõnest olukorrast Euroopa Liidus esitas Euroopa Komisjon 2017. aastal ettepanekud Euroopa kodanikualgatuse reformimiseks, et muuta see veelgi kasutajasõbralikumaks. Detsembris 2018 jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu reformi suhtes kokkuleppele ning läbivaadatud eeskirju hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2020.

Pärast seda, kui kodanikualgatus on ametlikult registreeritud ja seda on toetanud vähemalt üks miljon inimest ühest neljandikust ELi liikmesriikidest, saavad algatuse korraldajad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama ettepaneku õigusakti kohta valdkondades, kus komisjonil on selleks pädevus.

Registreerimiseks ei tohi kavandatud kodanikualgatus jääda ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mis annavad talle pädevuse esitada liidu õigusakti ettepanek, ning ei tohi olla ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu, pahatahtlik ega ilmselgelt vastuolus liidu väärtustega.

Lisateave

Kavandatud Euroopa kodanikualgatuse terviktekst (avaldatakse 8. aprillil 2019)

Euroopa kodanikualgatused, mille toetuseks praegu allkirju kogutakse

Euroopa kodanikualgatuse veebisait

Määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta

 

IP/19/1937

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar