Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det europæiske borgerinitiativ: Kommissionen registrerer initiativet "Respekt for retsstatsprincippet"

Bruxelles, den 3. april 2019

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at registrere et europæisk borgerinitiativ med titlen "Respekt for retsstatsprincippet i Den Europæiske Union".

Formålet med initiativet er at skabe "en objektiv og upartisk evalueringsmekanisme til at verificere medlemsstaternes anvendelse af Den Europæiske Unions værdier". Mere specifikt opfordrer initiativtagerne Kommissionen til at "forsyne EU med generel lovgivning […] til verifikation af den praktiske anvendelse af nationale bestemmelser med relation til retsstatsprincippet". Desuden er det initiativtagernes hensigt at "lette håndhævelsen af europæiske love om retssamarbejde i straffesager (f.eks. den europæiske arrestordre)" og styrke den rolle, som Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder spiller.

Beslutningen om at registrere dette initiativ falder sammen med Europa-Kommissionens lancering i dag af en refleksionsproces om mulige næste skridt for en yderligere styrkelse af retsstatsprincippet i Den Europæiske Union (pressemateriale her) som bebudet i Kommissionens arbejdsprogram for 2019. Dagens høringsmeddelelse vil blive efterfulgt af et mere fremadrettet initiativ i juni. I henhold til traktaterne kan Kommissionen foreslå retsakter med henblik på at evaluere medlemsstaternes implementering af Unionens politikker på området frihed, sikkerhed og retfærdighed og styrke Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder. Europa-Kommissionen anser derfor initiativet for at være juridisk gyldigt og har besluttet at registrere det. På dette trin i processen har Kommissionen ikke analyseret initiativets indhold, men derimod udelukkende dets juridiske gyldighed.

Dette initiativ vil blive registreret den 8. april 2019, og initiativtagerne har derefter ét år til at indsamle underskrifter til støtte for initiativet. Såfremt initiativet inden for et år modtager en million støttetilkendegivelser fra mindst syv forskellige medlemsstater, vil Kommissionen gennemgå det nøje og reagere inden for tre måneder. Kommissionen kan beslutte enten at følge eller at undlade at følge anmodningen og skal i begge tilfælde begrunde sit valg.

Baggrund

Det europæiske borgerinitiativ blev introduceret med Lissabontraktaten, og forordningen om borgerinitiativer gennemfører traktatens bestemmelser herom. Borgerne har siden april 2012 kunnet anvende borgerinitiativer som et redskab til at sætte deres præg på EU's dagsorden. Som en del af kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand i 2017 fremlagde Europa-Kommissionen et reformforslag til det europæiske borgerinitiativ for at gøre det endnu mere brugervenligt. I december 2018 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til enighed om reformen, og de reviderede regler træder i kraft den 1. januar 2020.

Når et borgerinitiativ er blevet registreret formelt, giver det mulighed for, at en million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå retsakter på områder, hvor den har beføjelse til at gøre det.

Betingelserne for forslagets gyldighed er, at det ikke falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en retsakt, ikke er åbenbart utilstedeligt, uunderbygget eller af chikanøs karakter og ikke er åbenbart i strid med Unionens værdier.

Yderligere oplysninger

Den fulde ordlyd af det foreslåede europæiske borgerinitiativ (tilgængelig fra den 8. april 2019)

Europæiske borgerinitiativer, som er i gang med at indsamle underskrifter

Borgerinitiativets websted

Forordningen om borgerinitiativer

 

IP/19/1937

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar