Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска гражданска инициатива: Комисията регистрира инициатива, озаглавена „Зачитане на върховенството на закона“

Брюксел, 3 април 2019 r.

Европейската комисия взе решение днес да регистрира европейска гражданска инициатива, озаглавена „Зачитане на върховенството на закона в Европейския съюз“.

Целта на инициативата е да се създаде „механизъм за обективна и безпристрастна оценка за проверка на прилагането на ценностите на Европейския съюз от страна на всички държави членки“. По-конкретно организаторите призовават Комисията да „предостави на Европейския съюз общо законодателство […], чрез което той да може да проверява по обективен начин практическото прилагане на национални разпоредби, свързани с върховенството на закона“. Освен това организаторите имат за цел „улесняване на прилагането на европейските закони относно съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (например европейската заповед за арест)“ и укрепване на ролята на Агенцията на Европейския съюз за основните права.

Решението за регистрация на инициативата „Зачитане на върховенството на закона“ съвпада с даденото от Европейската комисия днес начало на процес на размисъл относно евентуални следващи стъпки за по-нататъшно укрепване на зачитането на върховенството на закона в Европейския съюз (материали за медиите тук), както беше обявено в работната програма на Комисията за 2019 г. Днешното консултативно съобщение ще бъде последвано през юни от по-силно ориентирана към бъдещето инициатива. Съгласно Договорите Комисията може да предлага правни актове за оценка на прилагането от страна на държавите членки на политиките на Съюза в областта на свободата, сигурността и правосъдието, както и за укрепване на Агенцията на Европейския съюз за основните права. Поради това Европейската комисия сметна, че инициативата е правно допустима, и реши да я регистрира. На този етап Комисията не е анализирала съдържанието на инициативата, а само правната ѝ допустимост.

Инициативата ще бъде регистрирана на 8 април 2019 г. и от този момент ще започне да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. Ако за 1 година инициативата получи 1 милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко 7 различни държави от ЕС, Комисията ще я анализира и ще реагира в срок от 3 месеца. Тя може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Контекст

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които да влязат в политическия дневен ред. Това стана след влизането в сила на Регламента относно европейската гражданска инициатива, с който се прилагат разпоредбите на Договора. През 2017 г., като част от речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, Европейската комисия представи предложения за реформа на европейската гражданска инициатива, за да я направи още по-удобна за използване. През декември 2018 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие за реформата и преразгледаните правила ще започнат да се прилагат от 1 януари 2020 г.

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява 1 милион граждани от поне една четвърт от държавите — членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които тя разполага с правомощия.

Условията за допустимост са предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, да не е явно в злоупотреба, несериозно или злонамерено и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

За повече информация

Пълен текст на предложената европейска гражданска инициатива (на разположение от 8 април 2019 г.)

Европейски граждански инициативи, за които в момента се събират подписи

Уебсайт на европейската гражданска инициатива

Регламент относно европейската гражданска инициатива

 

IP/19/1937

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar