Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pregled izvajanja okoljske politike: Komisija pomaga državam članicam bolje uporabljati okoljske predpise EU za zaščito državljanov in izboljšanje kakovosti njihovega življenja.

Bruselj, 5. aprila 2019

Pobuda za izboljšanje uporabe politik in predpisov EU v zvezi s krožnim gospodarstvom, naravo in biotsko raznovrstnostjo, kakovostjo zraka ter kakovostjo in upravljanjem vode.

Komisija je danes objavila drugi pregled izvajanja okoljske politike, del svoje pobude, ki se je začela izvajati leta 2016, da bi izboljšala izvajanje evropske okoljske politike in skupno dogovorjenih predpisov v vseh državah članicah EU. Izvajanje okoljske politike in zakonodaje EU ni nujno samo za zdravo okolje, temveč odpira tudi nove priložnosti za trajnostno gospodarsko rast, inovacije in delovna mesta. Če bi se okoljska zakonodaja EU v celoti izvajala, bi gospodarstvo EU prihranilo okrog 55 milijard evrov na leto pri stroških zdravljenja in neposrednih stroških za okolje.

Evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je povedal: „Junckerjeva Komisija se je zavezala h gradnji Evrope, ki varuje. Naša prednostna naloga je poskrbeti, da so ravnanje z odpadki, zrak in voda, ki jih zagotavljamo svojim državljanom, najboljše kakovosti in da je naš naravni kapital zaščiten. Pregled izvajanja okoljske politike je državam članicam v pomoč pri zagotavljanju tega, saj jim prinaša informacije in orodja, ki jih za to potrebujejo.“

Pregled prikazuje stanje okoljskih politik in predpisov v vsaki državi EU ter opredeljuje vzroke za vrzeli pri izvajanju. Pomaga pri iskanju rešitev, preden težave postanejo preresne, poleg tega pa je njegov namen pomagati nacionalnim nosilcem odločanja pri določanju prednostnih nalog, ki zahtevajo njihovo pozornost. Vse države članice so sodelovale v leta 2017 ustanovljenem programu za pregled izvajanja okoljske politike „Peer­to­Peer“, ki okoljskim organom omogoča učenje drug od drugega.

Sveženj vključuje: 28 poročil o državah, ki kažejo stanje izvajanja okoljske zakonodaje EU in priložnosti za izboljšave v vsaki državi članici, ter sporočilo, ki vsebuje sklepne ugotovitve in opredeljuje skupne trende na ravni EU, kot tudi priporočila vsem državam članicam za izboljšave s ključnimi prednostnimi ukrepi.

Stanje po ključnih področjih politike

Iz pregleda je razvidno, da se osemnajst držav članic še vedno spopada z visokimi ravnmi emisij dušikovih oksidov (NOx), petnajst držav članic pa mora še dodatno zmanjšati emisije delcev (PM2,5 in PM10). Glede na vpliv onesnaženosti zraka na zdravje, je Komisija skladno s svojim sporočilom iz maja 2018 z naslovom „Evropa, ki varuje: čist zrak za vse“, sodelovala v dialogih o čistem zraku z več državami EU, poleg tega pa je uvedla tudi nekatere bolj usmerjene izvršilne ukrepe.

Čeprav se je splošni politični okvir za krožno gospodarstvo okrepil, preprečevanje nastajanja odpadkov še vedno ostaja pomemben izziv za vse države članice. Kar zadeva ravnanje z odpadki, je devet držav na pravi poti, da bodo dosegle cilje v zvezi z recikliranjem, pet jih je te cilje že doseglo, za štirinajst držav pa obstaja nevarnost, da cilja v zvezi z recikliranjem komunalnih odpadkov ne bodo dosegle. Dobri in učinkoviti sistemi ravnanja z odpadki so bistven gradnik našega krožnega gospodarstva.

Kar zadeva vodo, je treba še veliko postoriti, da bi v celoti dosegli cilje direktiv o vodah in zlasti dobro stanje naših vodnih teles do leta 2017. V dveh tretjinah držav članic komunalne odpadne vode še vedno niso ustrezno čiščene. Povečanje naložb je bistvenega pomena za dosego teh ciljev, prizadevanja za izvajanje pa bodo še naprej podprta s sredstvi EU.

Kar zadeva varstvo narave in biotske raznovrstnosti, se omrežje Natura 2000 še naprej širi po kopnem in morju. EU je že presegla cilj opredelitve 10 % svojih obalnih in morskih območij kot morskih zavarovanih območij do leta 2020, kakor je določeno v Konvenciji o biološki raznovrstnosti. Kljub temu mora večina držav članic pospešiti svoja prizadevanja za dokončanje in upravljanje omrežja Natura 2000.

Kar se tiče podnebnih sprememb, so države članice občutno napredovale pri izvajanju podnebne zakonodaje EU in bodo po vsej verjetnosti izpolnile cilje za leto 2020. Kljub temu pa bo treba tako na ravni držav članic kot tudi na ravni EU okrepiti prizadevanja, da bomo izpolnili vse mednarodne zaveze iz Pariškega sporazuma in preprečili najhujše posledice podnebnih sprememb.

Pregled izvajanja okoljske politike je vzpostavil novo orodje, program za medsebojno sodelovanje Peer-to-Peer za spodbujanje okoljskih organov iz različnih držav članic, da bi se učili iz medsebojnih izkušenj prek meja. Od njegove vzpostavitve so vse države članice sodelovale pri vsaj enem dogodku v zvezi s krožnim gospodarstvom, kakovostjo zraka, regulacijo lesa, naravo in biotsko raznovrstnostjo ter kakovostjo vode.

V pregledu se tudi ocenjuje, s katerimi dejavniki, kot je na primer okoljsko upravljanje, bi se lahko občutno izboljšalo izvajanje. Komisija poziva države članice, naj izboljšajo vključevanje okoljskih ciljev v druge cilje politike, izboljšajo učinkovitost in uspešnost javne uprave ter zagotovijo večjo transparentnost v zvezi z okoljsko pomembnimi informacijami. Obstajajo tudi možnosti za nadaljnje vključevanje regionalnih in lokalnih oblasti ter drugih deležnikov v reševanje glavnih izzivov pri izvajanju.

Ozadje

Prvi sveženj o pregledu izvajanja okoljske politike je bil sprejet februarja 2017. Pregled izvajanja okoljske politike deluje v skladu s politiko Komisije za boljše pravno urejanje in se osredotoča na izboljšanje izvajanja obstoječe zakonodaje in politik. Številne države članice so od njenega sprejetja organizirale nacionalne dialoge o pregledu izvajanja okoljske politike v zvezi s prednostnimi temami, opredeljenimi v njihovih poročilih. V številnih primerih so sodelovali regionalni in lokalni organi ter ključni deležniki. Kadar se skupno dogovorjeni predpisi ne izvajajo pravilno, lahko Komisija pravno ukrepa. Temu v izogib Komisija sodeluje z državami članicami, da bi jim omogočila boljše izvajanje okoljskih politik in predpisov, in sicer prek postopka pregleda izvajanja okoljske politike.

Več informacij

Sporočilo in Priloga

28 poročil o državah in informativni pregledi

Delovni dokument služb Komisije o ozadju politike

Spletno mesto pregleda izvajanja okoljske politike

 

IP/19/1934

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar