Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi: Komissio auttaa jäsenvaltioita soveltamaan paremmin EU:n ympäristösääntöjä kansalaisten suojelemiseksi ja heidän elämänlaatunsa parantamiseksi

Bryssel 5. huhtikuuta 2019

Aloite, jonka tavoitteena on parantaa kiertotaloutta, luontoa ja sen monimuotoisuutta sekä ilman ja veden laatua ja hallintaa koskevan EU:n politiikan ja sääntöjen soveltamista.

Komissio on tänään julkaissut ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon toisen arvioinnin osana vuonna 2016 käynnistettyä aloitetta, jonka tavoitteena on parantaa Euroopan ympäristöpolitiikan ja yhteisesti sovittujen sääntöjen täytäntöönpanoa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Sen lisäksi, että EU:n ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpano on olennaisen tärkeää terveellisen ympäristön kannalta, se myös avaa uusia mahdollisuuksia kestävälle talouskasvulle, innovoinnille ja työllisyydelle. EU:n ympäristölainsäädännön kattavan täytäntöönpanon ansiosta EU:n taloudessa voitaisiin säästää vuosittain 55 miljardia euroa terveydenhoitokustannuksina ja suorina ympäristökustannuksina.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella totesi Junckerin komission olevan sitoutunut rakentamaan suojelevaa Eurooppaa. ”Meille on tärkeää varmistaa, että kansalaiset voivat nauttia mahdollisimman hyvälaatuisesta ilmasta ja vedestä, että jätehuolto toimii moitteettomasti ja että luontopääoma turvataan. Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi auttaa jäsenvaltioita tämän toteuttamisessa antamalla niille tarvittavat tiedot ja välineet.”

Arvioinnissa kartoitetaan ympäristöpolitiikan ja -sääntöjen täytäntöönpanoa kussakin EU-maassa ja määritetään täytäntöönpanon puutteiden syyt. Sen avulla pystytään ratkaisemaan ongelmia ennen niiden kärjistymistä ja tukemaan kansallisia päätöksentekijöitä määrittämällä painotusalueita, joihin näiden olisi kiinnitettävä huomiota. Kaikki jäsenvaltiot ovat käyttäneet vertaisperiaatteella toimivaa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointiohjelmaa, joka perustettiin vuonna 2017 helpottamaan ympäristöviranomaisten välistä oppimista.

Arviointipaketti sisältää 28 maakohtaista raporttia, joissa esitetään EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanotilanne ja sen parantamismahdollisuudet kussakin jäsenvaltiossa, ja tiedonannon, jossa tehdään päätelmiä ja määritetään yleisiä suuntauksia EU:n tasolla ja annetaan parannuksia koskevia suosituksia kaikille jäsenvaltioille ensisijaisten toimien toteuttamiseksi.

Nykytilanne tärkeimmillä toimintalohkoilla

Arvioinnista käy ilmi, että 18 jäsenvaltiolla on edelleen vaikeuksia alentaa korkeita typen oksidien (NOx) päästötasoja, ja 15 jäsenvaltion on vielä vähennettävä hiukkaspäästöjä (PM2,5 ja PM10). Ottaen huomioon ilmansaasteiden vaikutukset terveyteen komissio on tarkemmin kohdennettujen täytäntöönpanon valvontatoimien lisäksi sitoutunut käymään puhdasta ilmaa koskevaa vuoropuhelua useiden EU-maiden kanssa toukokuussa 2018 annetun tiedonannon ”Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille” mukaisesti.

Vaikka kiertotalouden yleisiä poliittisia puitteita on lujitettu, jätteiden syntymisen ehkäiseminen on edelleen merkittävä haaste kaikissa jäsenvaltioissa. Yhdeksän maata on jätehuollon osalta edennyt suunnitellusti ja viisi maata on jo saavuttanut kierrätystavoitteet, mutta 14 maata on vaarassa jäädä vuodeksi 2020 asetetusta yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteesta. Tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat jätehuoltojärjestelmät ovat olennainen osa kiertotaloutta.

Veden osalta on vielä paljon tehtävää, jotta vuoteen 2027 mennessä voitaisiin saavuttaa kaikki vesidirektiivien tavoitteet ja etenkin vesistöjen tila kohenisi. Kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista ei edelleenkään käsittele asianmukaisesti yhdyskuntajätevesiä. On olennaisen tärkeää lisätä investointeja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, ja EU:n varoista tuetaan edelleen täytäntöönpanotoimia.

Luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelusta voidaan todeta, että Natura 2000 -verkosto on laajentunut edelleen maalla ja merellä. EU on jo ylittänyt tavoitteen, jonka mukaan 10 prosenttia sen rannikko- ja merialueista on oltava suojeltuja merialueita vuoteen 2020 mennessä biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen mukaisesti. Useimpien jäsenvaltioiden on kuitenkin nopeutettava toimiaan, jotta Natura 2000 -verkosto saadaan valmiiksi ja sitä voidaan hallinnoida.

Ilmastonmuutoksen osalta jäsenvaltiot ovat edistyneet hyvin EU:n ilmastolainsäädännön täytäntöönpanossa, ja on todennäköistä, että vuoden 2020 tavoitteet saavutetaan. Kunkin jäsenvaltion ja EU:n tason toimia on kuitenkin tehostettava, jotta unioni voisi noudattaa Pariisin sopimuksen mukaisia kansainvälisiä sitoumuksiaan ja ehkäistä ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset.

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnissa otettiin käyttöön uusi työväline, vertaisperiaatteella toimiva ohjelma, jolla kannustetaan eri jäsenvaltioiden ympäristöviranomaisia oppimaan toistensa kokemuksista. Aloitteen käynnistyttyä kaikki jäsenvaltiot ovat osallistuneet ainakin yhteen niistä tapahtumista, joissa käsiteltiin kiertotaloutta, ilmanlaatua, puutavaraa koskevaa sääntelyä, luontoa ja sen monimuotoisuutta sekä veden laatuun liittyviä aiheita.

Arvioinnissa tarkastellaan myös joitain tekijöitä (mm. ympäristöhallintoa), joilla voitaisiin merkittävästi parantaa täytäntöönpanoa. Komissio kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään enemmän ympäristötavoitteita muihin poliittisiin tavoitteisiin, parantamaan julkishallinnon tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä lisäämään ympäristön kannalta merkityksellisten tietojen avoimuutta. Myös alue- ja paikallisviranomaiset ja muut sidosryhmät olisi tarpeen saada tiiviimmin mukaan vastaamaan täytäntöönpanon tärkeimpiin haasteisiin.

Tausta

Ensimmäinen ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointipaketti hyväksyttiin helmikuussa 2017. Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi on linjassa sääntelyn parantamista koskevan komission politiikan kanssa, jossa keskitytään parantamaan voimassa olevan lainsäädännön ja toimintalinjojen täytäntöönpanoa. Monet jäsenvaltiot ovat ensimmäisen arvioinnin jälkeen järjestäneet kansallista vuoropuhelua omaa maataan koskevassa raportissa määritetyistä painotusalueista. Usein mukana on ollut alue- ja paikallisviranomaisia ja keskeisiä sidosryhmiä. Silloin kun yhteisesti sovittuja sääntöjä ei panna asianmukaisesti täytäntöön, komissio voi ryhtyä oikeustoimiin. Tällaisten toimien välttämiseksi komissio tekee ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tarkasteluprosessin puitteissa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta ne voisivat paremmin soveltaa ympäristöpolitiikkaa ja -sääntöjä.

Lisätietoa

Tiedonanto ja liite

28 maakohtaista raporttia ja tietosivut

Politiikan taustatietoja koskeva komission yksiköiden valmisteluasiakirja

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointia koskeva verkkosivusto

 

IP/19/1934

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar