Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie utworzenia stałej służby liczącej 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej do 2027 r.

Bruksela, 1 kwietnia 2019 r.

Rada poparła dziś porozumienie polityczne osiągnięte w ubiegłym tygodniu, aby wzmocnić Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną i nadać jej odpowiedni poziom ambicji w odpowiedzi na wspólne wyzwania, przed którymi stoi Europa, jeśli chodzi o zarządzanie migracjami i granicami.

Centralnym elementem wzmocnionej Agencji będzie stała służba licząca 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej – gotowych do udzielenia państwom członkowskim wsparcia w każdej chwili. Agencja będzie również dysponować większymi uprawnieniami w zakresie powrotów i będzie ściślej współpracować z państwami spoza UE, również tymi niebędącymi jej bezpośrednimi sąsiadami. Nowa Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna, co do której osiągnięto porozumienie w rekordowym czasie nieco ponad 6 miesięcy, stanowi zasadniczą zmianę w zdolności UE do wspólnego działania na rzecz lepszej ochrony zewnętrznych granic Europy.

Wyrażając zadowolenie z decyzji o zawarciu porozumienia, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział: W przestrzeni swobodnego przepływu bez kontroli na granicach wewnętrznych wzmocnienie zewnętrznych granic Europy oraz zarządzanie nimi jest wspólnym obowiązkiem. Cieszę się, że dziesięciotysięczna stała służba, dysponująca niezbędnym sprzętem, pomoże państwom członkowskim lepiej chronić nasze granice i obywateli. Dzięki konstruktywnej i szybkiej współpracy możemy stworzyć bezpieczniejszą Europę.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: Począwszy od chwili obecnej, Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna będzie miała pełną zdolność operacyjną i uprawnienia niezbędne do skutecznego i pełnego wspierania państw członkowskich w terenie przez cały czas. W takich obszarach jak skuteczniejsza kontrola granic zewnętrznych Unii, zwalczanie nielegalnej migracji, przeprowadzanie powrotów i współpraca z państwami trzecimi możemy odnieść sukces tylko wtedy, gdy będziemy działać wspólnie. Przyczyni się to również do utrzymania w długim okresie strefy Schengen jako przestrzeni swobodnego przepływu osób.

Agencja nie przejmuje obowiązków państw członkowskich w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi i powrotów, tylko wspiera je w tym zakresie. Wzmocniona Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej dysponować będzie większymi zasobami i zdolnościami, obejmującymi:

  • stałą służbę 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej: stała służba 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej zostanie utworzona do 2027 r., dzięki czemu Agencja będzie mogła wspierać państwa członkowskie zawsze i wszędzie tam, gdzie to konieczne. W skład stałej służby wejdą pracownicy Agencji oraz funkcjonariusze straży granicznej i eksperci ds. powrotów oddelegowani przez państwa członkowskie, którzy będą wspierać ponad 100 tys. krajowych funkcjonariuszy straży granicznej w ich zadaniach. Agencja będzie dysponowała ponadto budżetem na zakup własnego sprzętu, np. statków, samolotów i pojazdów;
  • uprawnienia wykonawcze: funkcjonariusze stałej służby będą mogli wykonywać zadania w zakresie kontroli granicznej i powrotów, takie jak sprawdzanie tożsamości, zezwalanie na wjazd na granicach zewnętrznych, nadzorowanie granic – wyłącznie za zgodą przyjmującego państwa członkowskiego;
  • większe wsparcie w zakresie powrotów: oprócz organizowania i finansowania wspólnych operacji powrotowych Agencja będzie również w stanie wspierać państwa członkowskie na wszystkich etapach procesu powrotu. Za podejmowanie decyzji nakazujących powrót pozostaną odpowiedzialne państwa członkowskie. Wsparcie to będzie obejmować na przykład wskazywanie osób niebędących obywatelami UE, którzy nie mają prawa pobytu lub uzyskiwania dokumentów podróży;
  • zacieśnioną współpracę z państwami trzecimi: Agencja będzie w stanie – za uprzednią zgodą danego państwa – rozpoczynać wspólne operacje i oddelegowywać pracowników poza UE, poza kraje sąsiadujące z UE, do udzielania wsparcia w zakresie zarządzania granicami i migracją;
  • biura na terytorium innych państw: Agencja będzie mogła tworzyć biura w państwach członkowskich i w państwach trzecich (objętych umową o statusie), aby zapewnić sobie wsparcie logistyczne działalności operacyjnej i zagwarantować sprawne funkcjonowanie Agencji.

Dalsze działania

Komisja LIBE Parlamentu Europejskiego musi jeszcze potwierdzić porozumienie polityczne osiągnięte w ramach rozmów trójstronnych w dniu 28 marca. Parlament Europejski i Rada będą następnie musiały formalnie przyjąć rozporządzenie. Tekst zostanie następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a rozszerzony mandat Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej wejdzie w życie 20 dni później. Nowa stała służba Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej będzie gotowa do rozmieszczenia od 2021 r., gdy będzie w pełni operacyjna; do 2027 r. liczba funkcjonariuszy straży granicznej ma osiągnąć 10 tys. osób.

Kontekst

Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną ustanowiono w 2016 r. w oparciu o istniejące struktury Fronteksu, aby sprostać nowym wyzwaniom i realiom politycznym stojącym przed UE, zarówno w odniesieniu do migracji, jak i bezpieczeństwa wewnętrznego. Jednak poleganie na dobrowolnym wkładzie personelu i wyposażenia oferowanym przez państwa członkowskie poskutkowało utrzymującymi się lukami, które wpływają na skuteczność wsparcia, jakie Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna mogłaby zaoferować państwom członkowskim.

W swoim orędziu o stanie Unii w 2018 r. przewodniczący Juncker zapowiedział, że Komisja jeszcze bardziej wzmocni Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną. Celem tej modernizacji było wyposażenie Agencji w stałą służbę liczącą 10 tys. pracowników operacyjnych i w jej własny sprzęt, aby UE mogła stale i niezawodnie dysponować niezbędnymi zdolnościami. W dniu 28 marca Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie wniosku Komisji, co zostało dziś potwierdzone przez obie instytucje.

Dodatkowe informacje

Zestawienie informacji: Wzmocniona i w pełni wyposażona Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
Wideo: Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna

 

IP/19/1929

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar