Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Tiesiskums: Komisija sāk debates nolūkā stiprināt tiesiskumu ES

Briselē, 2019. gada 3. aprīlī

Eiropas Komisija sāk pārdomu procesu par tiesiskumu Eiropas Savienībā un nosaka iespējamos turpmākos pasākumus.

Šodien iesniegtajā paziņojumā ir izvērtēti pieejamie instrumenti, ar kuriem uzraudzīt, novērtēt un aizsargāt tiesiskumu Savienībā. Tajā ir aplūkota arī iepriekšējo gadu pieredze, lai varētu sākt plašākas debates Eiropā par to, kā turpmāk stiprināt tiesiskumu. Iepriekšējā pieredze jo īpaši liecina par nepieciešamību labāk veicināt tiesiskumu, kā arī risku un tiesiskuma pārkāpumu agrīnu novēršanu un efektīvu reaģēšanu gadījumos, kad Savienībā rodas šādas problēmas.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “Savienības spēja uzturēt tiesiskumu tagad ir būtiskāka nekā jebkad agrāk. Pirmkārt, tā ir viena no pamatvērtībām, kura nosaka, “kas mēs esam”. Otrkārt, ES darbība kopumā ir atkarīga no tiesiskuma visās dalībvalstīs. Tagad ir īstais brīdis kopā ar visām iestādēm, dalībvalstīm, dažādām iestādēm un ieinteresētajām personām pārdomāt to, kā aizsargāt un stiprināt tiesiskumu Savienībā.”

Pēdējos gados spiediens uz tiesiskumu Eiropā ir palielinājies. Debatēs Savienības, starptautiskā un pilsoniskās sabiedrības līmenī tika paustas kopējas un konkrētas bažas. Ir kļuvis skaidrs, ka ir jādara vairāk, lai nodrošinātu, ka tiesiskums tiek aizstāvēts, nostiprināts un atbalstīts visā Savienībā. Šodienas paziņojuma mērķis, pamatojoties uz pašreizējām debatēm un līdzšinējo pieredzi, ir uzsākt šo procesu, nosakot iespējamos risinājumus pārdomām par turpmāko rīcību.

Iespējamie turpmākie risinājumi

ES iestādes un visas dalībvalstis ir kopīgi atbildīgas par tiesiskuma aizsardzību, stiprināšanu un uzturēšanu Savienībā. Komisija jau ir izmantojusi plašu instrumentu klāstu, lai rūpīgi uzraudzītu, novērtētu un reaģētu uz tiesiskuma problēmām dalībvalstīs, tostarp tiesiskuma mehānismu, LES 7. panta 1. punktā noteikto procedūru, pārkāpuma procedūras, kā arī Eiropas pusgadu, ES rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā un sadarbības un pārbaudes mehānismu (SPM). Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta līdz šim, izmantojot visus minētos instrumentus, Komisija šodien izklāsta trīs pīlārus, kas varētu veicināt tiesiskuma efektīvu īstenošanu Savienībā.

· Labāka veicināšana: tiesiskuma standarti un judikatūra ne vienmēr ir pietiekami zināmi valsts līmenī. Lai risinātu šo problēmu, jāiegulda lielākas pūles, lai labāk veicinātu zināšanas par tiesiskuma standartiem un tiesu praksi valstu līmenī. To varētu panākt, piemēram, īstenojot sabiedrības informēšanas pasākumus, kopējas ES pieejas, kas palīdzētu veicināt spēcīgāku tiesiskuma kultūru visās iestādēs un profesijās, pastāvīgu sadarbību ar Eiropas Padomi un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību reģionālā un vietējā līmenī.

· Agrīna novēršana: lai gan galvenā atbildība par tiesiskuma ievērošanu valsts līmenī ir dalībvalstīm, ES var piedāvāt nozīmīgu atbalstu, lai stiprinātu galveno sistēmu un iestāžu noturību. Regulāra sadarbība un dialogs varētu veicināt dziļāku izpratni par tiesiskuma stāvokli un attīstību dalībvalstīs un varētu veicināt jebkādu ar tiesiskumu saistītu problēmu agrīnu risinājumu.

· Pielāgots risinājums: ņemot vērā tiesiskuma problēmu daudzveidību, ir vajadzīgi daudzveidīgi efektīvi risinājumi. Komisija turpinās nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu, izmantojot pārkāpuma procedūras. Dažādās pieejas var būt piemērotas arī konkrētās politikas jomās, piemēram, Komisijas priekšlikumā par ES finanšu interešu aizsardzību. Turklāt varētu izpētīt dažus spēkā esošā tiesiskuma mehānisma uzlabojumus, tostarp sniegt agrīnu informāciju Eiropas Parlamentam un Padomei un saņemt atbalstu no tiem, kā arī konkrētus grafikus dialogu ilgumam.

Nākamie soļi

Komisija tagad aicina Eiropas Parlamentu, Eiropadomi un Padomi, un dalībvalstis, kā arī attiecīgās ieinteresētās personas, tostarp tiesu iestāžu tīklus un pilsonisko sabiedrību, apsvērt jautājumus, kas izklāstīti šodienas paziņojumā, un sniegt konkrētas idejas par to, kā nākotnē varētu uzlabot tiesiskuma instrumentu kopumu.

Pamatojoties uz šo pārdomu procesu un notiekošajām debatēm, Komisija atgriezīsies pie šā jautājuma ar saviem secinājumiem un priekšlikumiem 2019. gada jūnijā.

Konteksts

Tiesiskums ir viena no kopējām vērtībām, uz kurām balstās Eiropas Savienība, un to atzīst visas dalībvalstis. Tas ir nostiprināts Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā. Tas ir arī būtiski ES darbībai kopumā, piemēram, attiecībā uz iekšējo tirgu, sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā un to, ka valstu tiesneši, kuri ir arī “ES tiesneši”, var pildīt savu uzdevumu, nodrošinot ES tiesību aktu piemērošanu, un var pienācīgi sadarboties ar ES Tiesu saistībā ar prejudiciāla nolēmuma procedūrām. Saskaņā ar Līgumiem Eiropas Komisija kopā ar citām iestādēm un dalībvalstīm ir atbildīga par to, ka tiek ievērots tiesiskums, kas ir viena no Savienības pamatvērtībām, kā arī par to, lai tiktu ievērotas ES tiesību normas, vērtības un principi.

Komisijai ir plašs instrumentu klāsts, lai rūpīgi uzraudzītu, novērtētu un reaģētu uz tiesiskuma problēmām dalībvalstīs, cita starpā pārkāpuma procedūras, Eiropas pusgads, ES rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā un sadarbības un pārbaudes mehānisms (SPM). Eiropas Komisija 2014. gada 11. martā pieņēma jaunu mehānismu, ar kura palīdzību novērst sistēmiskus draudus tiesiskumam jebkurā no ES dalībvalstīm. Ar šo mehānismu tiek izveidots rīks, kas ļauj Komisijai uzsākt strukturētu dialogu ar attiecīgo dalībvalsti, lai novērstu to, ka pastiprinās sistēmiskie draudi tiesiskumam. Visspilgtākais, tomēr izņēmuma instruments tiesiskuma aizsardzībai ir LES 7. pantā paredzētā procedūra, kas ļauj ES rīkoties gadījumā, ja kādā dalībvalstī nopietni tiek pārkāpti tiesiskuma principi. LES 7. panta procedūra līdz šim ir uzsākta divos gadījumos: 2017. gada decembrī Polijas gadījumā (procedūru uzsāka Komisija) un 2018. gada septembrī Ungārijas gadījumā (procedūru uzsāka Eiropas Parlaments).

Šodien Komisija ir sākusi arī pārkāpuma procedūru, nosūtot Polijai oficiālu paziņojuma vēstuli par jauno disciplināro režīmu attiecībā uz tiesnešiem (pilns paziņojums presei šeit).

Plašāka informācija

Paziņojums: Tiesiskuma turpmāka stiprināšana Savienībā — pašreizējā situācija un iespējamie turpmākie pasākumi

Faktu lapa: ES instrumentu kopums tiesiskuma jomā

Paziņojums presei — Eiropas pilsoņu iniciatīva: Komisija reģistrē iniciatīvu „Tiesiskuma ievērošana”

Paziņojums presei – Tiesiskums: Eiropas Komisija sāk pārkāpuma procedūru, lai aizsargātu tiesnešus Polijā no politiskās kontroles

IP/19/1912

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar