Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Õigusriik: komisjon alustab arutelu õigusriigi tugevdamisest ELis

Brüssel, 3. aprill 2019

Euroopa Komisjon algatab mõttevahetuse õigusriigi olukorrast Euroopa Liidus, mille käigus kaardistatakse edasise tegevuse võimalikke suundi.

Täna esitatud teatises vaadatakse läbi olemasolevad vahendid, mida saab kasutada liidus õigusriigi jälgimiseks, hindamiseks ja kaitsmiseks. Samuti heidetakse pilk möödunud aastate kogemustele, selleks et alustada Euroopas laiemat arutelu selle üle, kuidas saaks õigusriiki veel tugevdada. Kogemused on näidanud eeskätt seda, et õigusriiki tuleb paremini edendada, õigusriigi põhimõtete rikkumine või selle risk varakult ära hoida ning tulemuslikult reageerida, kui sellised probleemid liidus tekivad.

Esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Praegu on liidu võimekus tagada õigusriigi põhimõtete järgimine äärmiselt oluline. Esiteks sellepärast, et tegemist on liidu põhiväärtusega, küsimus sellest, „kes me oleme“. Teiseks sellepärast, et Euroopa Liidu kui terviku toimimine tugineb õigusriigi põhimõtete järgimisele kõigis liikmesriikides. Käes on aeg koos kõigi institutsioonide, liikmesriikide, erinevate ametiasutuste ja huvirühmadega aru pidada selle üle, kuidas kaitsta ja tugevdada õigusriiki meie liidus.“

Viimastel aastatel on õigusriik Euroopas sattunud järjest suureneva surve alla. Ühist muret on väljendatud ja konkreetseid küsimusi tõstatatud aruteludes liidus ja rahvusvahelisel tasandil ning kodanikuühiskonna esindajate poolt. On saanud selgeks, et õigusriigi põhimõtete kaitseks, tugevdamiseks ja järgimiseks tuleb kogu liidus rohkem teha. Tuginedes käimasolevatele aruteludele ja varasematele kogemustele, on täna avaldatud teatise eesmärk selle protsessi käivitamine ja selleks tuuakse teatises välja edasist tegevust käsitleva mõttevahetuse võimalikud suunad.

Edasise tegevuse võimalikud suunad

ELi institutsioonid ja kõik liikmesriigid vastutavad ühiselt õigusriigi põhimõtete kaitsmise, tugevdamise ja järgimise eest liidus. Komisjon on juba kasutanud liikmesriikides õigusriigi põhimõtete järgimisega seotud kitsaskohtade tähelepanelikuks jälgimiseks, hindamiseks ja neile reageerimiseks mitmesuguseid vahendeid, sealhulgas õigusriigi raamistikku, Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 menetlust, rikkumismenetlusi, aga ka Euroopa poolaastat, ELi õigusemõistmise tulemustabelit ning koostöö- ja jälgimiskorda. Kõigi nende vahendite abil siiani saadud kogemuste põhjal visandab komisjon täna kolm sammast, mis võiksid aidata kaasa õigusriigi tõhusale jõustamisele liidus:

· Õigusriigi parem edendamine: riikides ei tunta õigusriigi nõudeid ja sellega seotud kohtupraktikat alati piisavalt hästi. Tuleks teha suuremaid jõupingutusi õigusriigi nõudeid ja kohtupraktikat käsitlevate teadmiste parandamiseks riikides. Sellele aitaksid kaasa näiteks üldsuse teavitamine, ELi ühised lähenemisviisid õigusriigi põhimõtete tugevdamiseks institutsioonides ja kutsealadel, koostöö jätkamine Euroopa Nõukoguga ning kodanikuühiskonna osalemine piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

· Rikkumiste varane ennetamine: kuigi peamine vastutus õigusriigi põhimõtete järgimise eest riigi tasandil lasub liikmesriikidel, saab EL pakkuda olulist tuge peamiste süsteemide ja institutsioonide vastupanuvõime suurendamisel. Korrapärane koostöö ja dialoog aitaksid paremini mõista õigusriigi olukorda ja sellega seotud suundumusi liikmesriikides ning aitaksid kaasa õigusriigiga seotud probleemide lahendamisele varajases staadiumis.

· Sobivaim lahendus: erinevate õigusriigiga seotud probleemide jaoks vajame erinevaid tulemuslikke lahendusi. Komisjon jätkab ELi õiguse korrektse kohaldamise tagamist rikkumismenetluste kaudu. Konkreetsetes poliitikavaldkondades võib olla asjakohane kasutada erinevaid lähenemisviise, nt komisjoni ettepanek ELi finantshuvide kaitse kohta. Lisaks võiks uurida kehtiva õigusriigi raamistiku täiendamise võimalusi, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu varajast teavitamist ja nendepoolset tuge ning dialoogide kestusele selge ajapiirangu kehtestamist.

Edasised sammud

Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti, Euroopa Ülemkogu ja nõukogu ning liikmesriike, samuti huvirühmasid, sealhulgas õigusalaseid võrgustikke ja kodanikuühiskonda täna avaldatud teatises esitatud teemade üle mõtteid vahetama ja konkreetseid ideid välja pakkuma selle kohta, kuidas saaks õigusriigi tagamise vahendeid edaspidi tõhustada.

Seda mõttevahetust ja käimasolevat arutelu arvesse võttes pöördub komisjon selle küsimuse juurde tagasi käesoleva aasta juunis, kui ta esitab oma järeldused ja ettepanekud.

Taustteave

Õigusriik on üks ühistest väärtustest, millel Euroopa Liit rajaneb ja mille on omaks võtnud kõik liikmesriigid. See on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2. See on äärmiselt oluline ELi kui terviku toimimiseks näiteks sellistes valdkondades nagu siseturg ning koostöö justiits- ja siseküsimuste valdkonnas, samuti selle tagamiseks, et liikmesriikide kohtunikud, kes on ühtlasi „ELi kohtunikud“, saavad täita oma rolli ELi õiguse kohaldamise tagamisel ja saavad ettenähtud viisil suhelda Euroopa Liidu Kohtuga eelotsusemenetluste käigus. Aluslepingute kohaselt vastutab Euroopa Komisjon koos teiste institutsioonide ja liikmesriikidega õigusriigi kui liidu ühe alusväärtuse ning ELi õiguse, väärtuste ja põhimõtete järgimise tagamise eest.

Komisjonil on liikmesriikides õigusriigi põhimõtete järgimisega seotud kitsaskohtade tähelepanelikuks jälgimiseks, hindamiseks ja neile reageerimiseks mitmesuguseid vahendeid, mille hulka kuuluvad rikkumismenetlused, Euroopa poolaasta, ELi õigusemõistmise tulemustabel ning koostöö- ja jälgimiskord. 11. märtsil 2014 võttis Euroopa Komisjon vastu uue raamistiku võitluseks süsteemsete ohtudega õigusriigi põhimõtetele kõigis ELi liikmesriikides. Raamistikuga loodi vahend, mis võimaldab komisjonil alustada liikmesriigiga etapi kaupa toimuvat dialoogi, et ennetada õigusriigi põhimõtetele avalduvate süsteemsete ohtude eskaleerumist. Kõige märgilisema tähendusega, ent ka kõige erakorralisem vahend on Euroopa Liidu lepingu artikli 7 menetlus, mis võimaldab ELil tegutseda õigusriigi põhimõtete olulise rikkumise korral liikmesriigis. Seda menetlust on siiani kasutatud kahel korral: 2017. aasta detsembris algatati menetlus Poola vastu (komisjoni poolt) ja 2018. aasta septembris Ungari vastu (Euroopa Parlamendi poolt).

Samuti algatas komisjon täna rikkumismenetluse, saates Poolale märgukirja seoses kohtunike suhtes kohaldatava uue distsiplinaarkorraga (täielik pressiteade siin).

Lisateave

Teatis: Õigusriigi jätkuv tugevdamine liidus — hetkeseis ja võimalikud edasised sammud

Teabeleht: ELi õigusriigi poliitika vahendid

Pressiteade – Euroopa kodanikualgatus: komisjon registreeris algatuse „Õigusriigi põhimõtte austamine Euroopa Liidus“

Pressiteade – Õigusriik: Euroopa Komisjon algatab rikkumismenetluse Poola kohtunike kaitsmiseks poliitilise kontrolli eest

IP/19/1912

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar