Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Върховенство на закона: Комисията започва дискусия относно укрепването на върховенството на закона в ЕС

Брюксел, 3 април 2019 r.

Европейската комисия поставя началото на процес на размисъл относно върховенството на закона (принципите на правовата държава) в Европейския съюз, като посочва възможни варианти за бъдещи действия.

В представеното днес съобщение се извършва обзор на наличните инструменти за наблюдение, оценяване и защита на върховенството на закона в Съюза. В него се прави също равносметка на опита от последните години с цел да се започне по-широка дискусия на европейско равнище относно начините за по-нататъшно укрепване на върховенството на закона. Опитът от миналото показва по-конкретно, че са необходими действия за повече популяризиране на върховенството на закона и за ранно предотвратяване на рисковете за него или на нарушаването му, както и ефективни ответни действия, когато възникнат подобни проблеми в Съюза.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: Способността на Съюза да отстоява върховенството на закона днес е по-жизненоважна от всякога. Първо, защото това е въпрос на основни ценности, на това „кои сме ние“. Второ, защото функционирането на ЕС като цяло зависи от спазването на принципите на правовата държава във всички държави членки. Сега е моментът да помислим заедно с всички институции, държавите членки, различните органи и заинтересовани страни за това как да се защити и укрепи върховенството на закона в Съюза.

През последните години върховенството на закона в Европа е подложено на все по-голям натиск. По време на дебати в Съюза и на международно равнище, както и от гражданското общество бяха повдигнати общи и конкретни въпроси, будещи загриженост. Стана ясно, че са необходими повече усилия, за да се гарантира, че върховенството на закона се пази, укрепва и отстоява навсякъде в Съюза. Опирайки се на текущите дебати и натрупания опит, представеното днес съобщение има за цел да постави началото на този процес, като посочи възможните посоки за размисъл относно бъдещите действия.

Възможни варианти за в бъдеще

Институциите на ЕС и всички държави членки носят заедно отговорността да пазят, укрепват и отстояват върховенството на закона в Съюза. Комисията вече използва множество инструменти за внимателно наблюдение, оценка и ответни действия във връзка с проблеми в областта на върховенството на закона в държавите членки, в това число уредбата за принципите на правовата държава, процедурата по член 7, параграф 1 от ДЕС, производствата за установяване на нарушения, а също и европейския семестър, информационното табло на ЕС в областта на правосъдието или механизма за сътрудничество и проверка (МСП). Въз основа на натрупания досега опит чрез всички тези инструменти Комисията очертава днес три области на действие, които биха допринесли за постигането на по-ефективно прилагане на принципите на правовата държава в Съюза:

· По-добро популяризиране: стандартите и съдебната практика, отнасящи се до върховенството на закона, невинаги са достатъчно добре познати на национално равнище. За да се промени това, следва да се положат повече усилия за популяризирането на тези стандарти и съдебна практика на национално равнище. Това може да бъде постигнато например чрез осведомителни кампании за обществеността, общи за ЕС подходи, които спомагат за насърчаването на по-солидна култура на зачитане на върховенството на закона сред институциите и професионалистите, трайна ангажираност съвместно със Съвета на Европа и участие на гражданското общество на регионално и местно равнище.

· Ранно предотвратяване: въпреки че държавите членки носят основната отговорност за това върховенството на закона да се зачита на национално равнище, ЕС може да предостави значителна подкрепа за изграждането на устойчивост на ключовите системи и институции. Редовното сътрудничество и диалог биха могли да допринесат за по-задълбочено разбиране на ситуацията и промените в сферата на върховенството на закона в държавите членки, а също и за решаването на ранен етап на проблемите, свързани с върховенството на закона.

· Ответни действия, съобразени с нуждите: разнообразните предизвикателства във връзка с върховенството на закона изискват разнообразни ефективни ответни действия. Комисията ще продължи да следи за правилното прилагане на правото на ЕС посредством производствата за установяване на нарушения. В специфични области на политиката също може да е подходящо да се възприемат различни подходи, какъвто е например случаят с предложението на Комисията относно защитата на финансовите интереси на ЕС. Освен това може да се помисли за подобрения на действащата уредба за принципите на правовата държава, включително възможността за ранно информиране на Европейския парламент и Съвета и подкрепа от тяхна страна, както и ясни графици за продължителността на диалозите.

Следващи действия

Комисията приканва Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета и държавите членки, а също и съответните заинтересовани страни, включително съдебните мрежи и гражданското общество, да обмислят въпросите, повдигнати в днешното съобщение на Комисията, и да допринесат с конкретни идеи за начина, по който да се усъвършенства инструментариумът на ЕС в областта на върховенството на закона в бъдеще.

Въз основа на този процес на размисъл и на текущата дискусия Комисията ще се върне на този въпрос, като представи своите заключения и предложения през юни 2019 г.

Контекст

Върховенството на закона е една от общите ценности, на които се основава Европейският съюз и която е възприета от всички държави членки. В това си качество то е закрепено в член 2 от Договора за Европейския съюз. Наред с това то е от основно значение за функционирането на ЕС като цяло, например що се отнася до вътрешния пазар и сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи, и е гаранция, че националните съдии — които са и „съдии от ЕС“, могат да изпълняват своите функции за осигуряване на прилагането на правото на ЕС и могат да взаимодействат подобаващо със Съда на ЕС в контекста на преюдициалните производства. Съгласно Договорите Европейската комисия, заедно с другите институции и държавите членки, трябва да гарантира зачитането на върховенството на закона като основна ценност на Съюза и да следи за съблюдаването на законодателството, ценностите и принципите на ЕС.

Комисията разполага с множество инструменти за внимателно наблюдение, оценка и ответни действия на проблемите, свързани с върховенството на закона в държавите членки, сред които са и процедурите за установяване на нарушения, европейският семестър, информационното табло на ЕС в областта на правосъдието или механизма за сътрудничество и проверка (МСП). На 11 март 2014 г. Европейската комисия прие нова уредба за справяне със системните заплахи за принципите на правовата държава във всички държави — членки на ЕС. С тази уредба бе създаден инструмент, който позволява на Комисията да започне поетапен диалог със съответната държава членка, за да се предотврати ескалация на системните заплахи за принципите на правовата държава. Най-емблематичният, но все пак с извънреден характер инструмент за защита на върховенството на закона е процедурата по член 7 от ДЕС, позволяваща на ЕС да действа в случай на сериозно нарушение на върховенството на закона в дадена държава членка. Досега процедурата по член 7 от ДЕС е била задействана в два случая: през декември 2017 г. по отношение на Полша (от Комисията) и през септември 2018 г. по отношение на Унгария (от Европейския парламент).

Комисията започна днес и производство за установяване на нарушение, като изпрати официално уведомително писмо на Полша във връзка с новия режим на дисциплинарните производства срещу съдиите (вж. пълното съобщение за медиите тук)

За повече информация

Съобщение: По-нататъшно укрепване на върховенството на закона в Съюза – актуално състояние и възможни следващи действия

Информационен документ: Инструментариумът на ЕС в областта на върховенството на закона

Съобщение за медиите – Европейска гражданска инициатива: Комисията регистрира инициатива под надслов „Зачитане на върховенството на закона“

Съобщение за медиите – Върховенство на закона: Европейската комисия започва производство за установяване на нарушение в защита на съдиите в Полша от политически контрол

IP/19/1912

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar