Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Artificiell intelligens: Kommissionen fortsätter sitt arbete med etiska riktlinjer

Bryssel den 8 april 2019

.

I dag presenterar kommissionen ytterligare initiativ för att skapa förtroende för artificiell intelligens, bland annat genom att bygga vidare på den särskilt utsedda expertgruppens arbete.

Gruppen, som består av oberoende experter, utsågs i juni 2018 och nu inleder kommissionen en pilotfas för att se till att de etiska riktlinjerna för utveckling och användning av artificiell intelligens (AI) kan tillämpas i praktiken. Kommissionen uppmanar industrin, forskningsinstitut och myndigheter att på prov använda den detaljerade bedömningslista som utarbetats av expertgruppen som ett komplement till riktlinjerna.

Dagens plan ska genomföras i enlighet med AI-strategin från april 2018, som syftar till att öka de offentliga och privata investeringarna till minst 20 miljarder euro årligen under de kommande tio åren för att därigenom öka tillgången till data, främja begåvningar och säkerställa förtroende.

– Jag välkomnar det arbete som utförts av våra oberoende experter, säger Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande och ansvarig för den digitala inre marknaden. Den artificiella intelligensens etiska dimension är inte någon lyxdetalj eller ett valfritt tillägg. Utan förtroende kan vårt samhälle inte fullt ut dra nytta av tekniken. Etisk AI är ett alternativ som alla vinner på och som kan bli en konkurrensfördel för Europa – vi satsar på att bli ledande inom människocentrerad AI som man kan lita på.

– I dag tar vi ett avgörande steg i riktning mot etisk och säker AI inom EU, säger kommissionsledamoten med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, Mariya Gabriel. Vi har lagt en solid grund bestående av EU:s värderingar och ett omfattande och konstruktivt engagemang från många berörda parter, bland annat företag, den akademiska världen och det civila samhället. Nu är det dags för oss att omsätta dessa krav i praktiken och främja en internationell diskussion om människocentrerad AI.

Artificiell intelligens kan vara till nytta inom en lång rad sektorer, till exempel hälso- och sjukvård, energiförbrukning, fordonssäkerhet, jordbruk, arbetet med klimatförändringarna och hantering av finansiella risker. AI kan också bidra till upptäckten av bedrägerier och hot mot it-säkerheten samt hjälpa de brottsbekämpande myndigheterna att effektivisera sitt arbete. Men AI innebär också nya utmaningar för framtidens arbetsliv samtidigt som rättsliga och etiska frågor inställer sig.

Kommissionen har valt att arbeta i tre steg: Formulera de centrala kraven för tillförlitlig AI, inleda en storskalig pilotprocess för återkoppling från berörda parter och arbeta med ett internationell samförstånd kring människocentrerad AI.

1. Sju förutsättningar för tillförlitlig AI

Tillförlitlig AI bör inte bara respektera alla tillämpliga lagar och föreskrifter utan även uppfylla en rad krav. De särskilda bedömningslistorna är tänkta som verktyg för att kontrollera om de centrala kraven uppfylls:

  • Mänsklig medverkan och uppsikt: AI-system bör bli en källa till rättvisa samhällen genom att vara ett stöd för mänsklig medverkan och grundläggande rättigheter, i stället för att minska, begränsa eller underminera mänsklig självständighet.
  • Robusta och säkra system: Tillförlitlig AI kräver algoritmer som är tillräckligt säkra, tillförlitliga och robusta för att hantera fel eller inkonsekvenser i AI-systemens alla arbetsfaser.
  • Integritet och dataförvaltning: Medborgarna bör ha full kontroll över sina egna data. Dessa data får heller inte användas till att skada eller förfördela dem.
  • Öppenhet: AI-systems spårbarhet bör säkerställas.
  • Mångfald, icke-diskriminering och rättvisa: AI-system bör beakta människans alla grader av begåvning, färdigheter och krav samt garantera användarna tillgänglighet.
  • Samhällets och miljöns välbefinnande: AI-system bör användas till att stärka positiv social förändring samt öka hållbarheten och det ekologiska ansvaret.
  • Ansvarsskyldighet: Det bör införas mekanismer för att säkerställa ansvar och ansvarsskyldighet för AI-system och resultaten av deras processer.

2. Storskaligt pilotprojekt med partner

Sommaren 2019 kommer kommissionen att inleda en pilotfas med deltagande av en lång rad berörda parter. Företag, offentliga förvaltningar och organisationer kan redan i dag ansluta sig till Europeiska AI-alliansen och få en påminnelse när pilotprojektet inleds. Medlemmar i expertgruppen för AI kommer dessutom att delta i arbetet med att presentera och förklara riktlinjerna för berörda partner i medlemsländerna.

3. Internationellt samförstånd om människocentrerad AI

Eftersom teknik, data och algoritmer inte gör halt vid gränserna, vill kommissionen föra upp denna strategi för en AI-etik på global nivå. Därför kommer kommissionen att stärka samarbetet med likasinnade partner som Japan, Kanada och Singapore samt fortsätta att spela en aktiv roll i internationella diskussioner och initiativ, däribland G7 och G20. Pilotfasen kommer också att omfatta företag från andra länder och internationella organisationer.Vad händer nu?

Medlemmarna i expertgruppen för AI kommer att presentera sitt arbete i samband med den tredje Digitaldagen i Bryssel den 9 april. Efter pilotfasen, i början av 2020, kommer expertgruppen för AI att, med utgångspunkt i de synpunkter som inkommit, se över bedömningslistorna för de centrala kraven. På grundval av denna översyn kommer kommissionen att utvärdera resultatet och lämna förslag till vidare åtgärder.

För att säkerställa den etiska utvecklingen av AI kommer kommissionen dessutom att senast hösten 2019 inrätta ett antal nätverk med kompetenscentrum för AI-forskning, börja inrätta nätverk med digitala innovationsnav och tillsammans med medlemsländerna och berörda parter inleda diskussioner för att utveckla och genomföra en modell för datautbyte och de bästa sätten för användning av gemensamma datautrymmen.

 

Bakgrund

EU-kommissionen främjar och stärker samarbetet kring AI i hela EU för att öka dess konkurrenskraft och säkerställa förtroende på grundval av EU-värden. Som en uppföljning till den europeiska strategin för AI som offentliggjordes i april 2018 har EU-kommissionen inrättat en expertgrupp för AI, bestående av 52 oberoende experter som företräder den akademiska världen, näringslivet och det civila samhället. Expertgruppen offentliggjorde ett första utkast till etiska riktlinjer i december 2018. Därefter följde samråd med berörda parter och möten med företrädare från medlemsländerna för att samla in synpunkter. Detta följer också den samordnade plan med medlemsländerna som lades fram i december 2018 för att främja utvecklingen och användningen av AI i Europa.

 

Mer information

Meddelande: Att skapa förtroende för människocentrerad artificiell intelligens

Etiska riktlinjer för AI

Faktablad om AI

Expertgrupp för AI

Europeiska AI-alliansen

Artificiell intelligens: Ett europeiskt perspektiv

AI Watch 

IP/19/1893

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar