Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Umelá inteligencia: Komisia pokročila v práci na etických usmerneniach

Brusel 8. apríl 2019

.

Komisia dnes predstavuje ďalšie kroky v snahe vybudovať dôveru v umelú inteligenciu a dáva nové impulzy pre prácu expertnej skupiny na vysokej úrovni.

Komisia dnes na základe práce skupiny nezávislých odborníkov vymenovaných v júni 2018 spúšťa pilotnú fázu v snahe zabezpečiť, aby sa etické usmernenia k vývoju a používaniu umelej inteligencie mohli uviesť do praxe. Vyzýva priemyselné odvetvia, výskumné inštitúty a verejné orgány, aby testovali podrobný zoznam na posúdenie, ktorý vypracovala expertná skupina na vysokej úrovni a ktorý dopĺňa usmernenia.

Dnes prezentované plány sú výstupom stratégie v oblasti umelej inteligencie z apríla 2018, ktorej cieľom je zvýšiť verejné a súkromné investície najmenej na 20 miliárd EUR ročne v priebehu nasledujúceho desaťročia, sprístupniť väčší objem údajov, podporovať talenty a zaistiť dôveru.

Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip vyhlásil: „Vítam prácu, ktorú vykonali naši nezávislí odborníci. Etický rozmer umelej inteligencie nie je luxusný prvok či doplnok. Naša spoločnosť môže ťažiť z technológií v plnej miere, len ak im dôveruje. Z etickej umelej inteligencie majú prospech všetky strany a môže sa z nej stať konkurenčná výhoda Európy: byť lídrom v oblasti umelej inteligencie sústredenej na človeka, ktorej môžu ľudia dôverovať.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabriel doplnila: Dnes robíme dôležitý krok k etickej a bezpečnej umelej inteligencii v EÚ. Už máme pevnú základňu, ktorá je postavená na hodnotách EÚ a na rozsiahlej a konštruktívnej účasti mnohých zainteresovaných strán vrátane podnikov, akademickej obce a občianskej spoločnosti. Tieto požiadavky teraz uvedieme do praxe a zároveň budeme podporovať medzinárodnú diskusiu o umelej inteligencii sústredenej na človeka.

Umelá inteligencia môže byť prínosom pre širokú škálu odvetví, ako je zdravotná starostlivosť, spotreba energie, bezpečnosť automobilov, poľnohospodárstvo, zmena klímy a riadenie finančného rizika. Rovnako môže pomôcť pri odhaľovaní podvodov a hrozieb súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou a orgánom presadzovania práva umožňuje účinnejšie bojovať proti trestnej činnosti. Prináša však aj nové výzvy, pokiaľ ide o budúcnosť práce, ako aj právne a etické otázky.

Koncepcia, ktorú uplatňuje Komisia, pozostáva z troch krokov: stanovenie kľúčových požiadaviek na dôveryhodnú umelú inteligenciu, začatie rozsiahlej pilotnej fázy na získanie spätnej väzby od zainteresovaných strán a snaha budovať medzinárodný konsenzus v oblasti umelej inteligencie sústredenej na človeka.

1. Sedem základných predpokladov dosiahnutia dôveryhodnej umelej inteligencie

Dôveryhodná umelá inteligencia by mala rešpektovať všetky príslušné zákony a iné predpisy, ako aj niekoľko požiadaviek. Osobitné zoznamy na posúdenie majú pomôcť overiť uplatňovanie každej kľúčovej požiadavky:

  • Ľudské riadenie a dohľad: systémy umelej inteligencie by mali slúžiť spravodlivej spoločnosti a podporovať riadenie ľuďmi, ako aj základné práva, a neznižovať, obmedzovať alebo nesprávne usmerňovať ľudskú samostatnosť;
  • Spoľahlivosť a bezpečnosť: dôveryhodná umelá inteligencia si vyžaduje dostatočne bezpečné, spoľahlivé a hodnoverné algoritmy na riešenie chýb alebo nezrovnalostí vo všetkých fázach životného cyklu systémov umelej inteligencie;
  • Ochrana súkromia a riadenie údajov: občania by mali mať plnú kontrolu nad svojimi údajmi, zatiaľ čo údaje, ktoré sa ich týkajú, sa nepoužijú na ich poškodenie alebo diskrimináciu;
  • Transparentnosť: mala by sa zaistiť vysledovateľnosť systémov umelej inteligencie;
  • Rozmanitosť, nediskriminácia a spravodlivosť: systémy umelej inteligencie by mali zohľadňovať celú škálu ľudských schopností, zručností a požiadaviek a mala by sa zabezpečiť prístupnosť;
  • Dobré spoločenské a environmentálne podmienky na život: systémy umelej inteligencie by sa mali využívať na posilnenie pozitívnych sociálnych zmien a zväčšenie udržateľnosti a ekologickej zodpovednosti;
  • Zodpovednosť: mali by sa zaviesť mechanizmy na zabezpečenie zodpovednosti za systémy umelej inteligencie a ich výstupy.

2. Rozsiahly pilotný projekt so zapojením partnerov

Komisia v lete 2019 spustí pilotnú fázu, do ktorej sa zapojí široké spektrum zainteresovaných strán. Spoločnosti, orgány verejnej správy a organizácie sa môžu už dnes prihlásiť do Európskej aliancie pre umelú inteligenciu a o začiatku pilotného projektu budú následne informovaní. Členovia expertnej skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu okrem toho pomôžu predstaviť a vysvetliť usmernenia príslušným zainteresovaným stranám v členských štátoch.

3. Budovanie medzinárodného konsenzu v oblasti umelej inteligencie sústredenej na človeka

Technológie, údaje a algoritmy nepoznajú hranice, a preto chce Komisia uplatniť túto koncepciu o etike v umelej inteligencii na globálnej scéne. Na tento účel posilní spoluprácu s podobne zmýšľajúcimi partnermi, ako je Japonsko, Kanada alebo Singapur, a bude sa naďalej aktívne zapájať do medzinárodných rozhovorov a iniciatív vrátane skupín G7 a G20. Na pilotnej fáze sa zúčastnia aj spoločnosti z iných krajín a medzinárodné organizácie.Ďalšie kroky

Členovia expertnej skupiny pre umelú inteligenciu podrobne predstavia svoju prácu na treťom Digitálnom dni, ktorý sa uskutoční 9. apríla v Bruseli. Po pilotnej fáze začiatkom roka 2020 skupina preskúma zoznamy na posúdenie kľúčových požiadaviek, a to na základe získanej spätnej väzby. Komisia využije toto preskúmanie na vyhodnotenie výstupov a navrhne prípadné ďalšie kroky.

Komisia navyše do jesene 2019 v snahe zabezpečiť etický vývoj umelej inteligencie: zriadi niekoľko sietí centier excelentnosti pre výskum umelej inteligencie, začne vytvárať siete centier digitálnych inovácií a spolu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami bude iniciovať rozhovory s cieľom vytvoriť a zaviesť model výmeny údajov a čo najlepšieho využívania spoločných dátových priestorov.

 

Súvislosti

Komisia uľahčuje a posilňuje spoluprácu v oblasti umelej inteligencie v celej EÚ s cieľom zlepšiť jej konkurencieschopnosť a zabezpečiť dôveru založenú na hodnotách EÚ. V nadväznosti na uverejnenie európskej stratégie pre umelú inteligenciu v apríli 2018 zriadila expertnú skupinu na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu, ktorá pozostáva z 52 nezávislých odborníkov zastupujúcich akademickú obec, priemysel a občiansku spoločnosť. Prvý návrh etických usmernení zverejnili v decembri 2018, po čom nasledovali konzultácie so zainteresovanými stranami a stretnutia so zástupcami z členských štátov zamerané na získanie spätnej väzby. Táto práca sa vykonala v nadväznosti na koordinovaný plán na podporu rozvoja a využívania umelej inteligencie v Európe spolu s členskými štátmi, ktorý bol takisto predstavený v decembri 2018.

 

Ďalšie informácie

Oznámenie: Budovanie dôvery v umelú inteligenciu sústredenú na človeka

Etické usmernenia v oblasti umelej inteligencie

Prehľad o umelej inteligencii

Expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu

Európska aliancia pre umelú inteligenciu

Umelá inteligencia: európska perspektíva

AI Watch 

IP/19/1893

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar