Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Dirbtinis intelektas. Komisija tęsia darbą, kad būtų parengtos etikos gairės

Briuselis, 2019 m. balandžio 8 d.

Remdamasi Aukšto lygio ekspertų grupės atliktu darbu šiandien Komisija pristato tolesnius veiksmus siekiant stiprinti pasitikėjimą dirbtiniu intelektu.

Remdamasi 2018 m. birželio mėn. paskirtų nepriklausomų ekspertų grupės darbu šiandien Komisija pradeda bandymo etapą siekdama užtikrinti, kad dirbtinio intelekto plėtojimo ir naudojimo etikos gaires būtų įmanoma įgyvendinti praktiškai. Komisija ragina pramonę, mokslo tiriamąsias institucijas ir valdžios institucijas išbandyti gaires papildantį Aukšto lygio ekspertų grupės parengtą vertinimo klausimų sąrašą.

Šiandien pristatyti veiksmai yra dalis 2018 m. balandžio mėn. dirbtinio intelekto strategijos, kuria siekiama per ateinantį dešimtmetį viešojo ir privačiojo sektorių investicijas padidinti bent iki 20 mlrd. EUR per metus, užtikrinti galimybę naudotis didesniu duomenų kiekiu, puoselėti gabumus ir užtikrinti pasitikėjimą.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas teigė: „Džiaugiuosi mūsų nepriklausomų ekspertų atliktu darbu. Dirbtinio intelekto etinis aspektas nėra nei prabangos klausimas, nei papildomas elementas. Kad visuomenė galėtų visapusiškai pasinaudoti technologijų teikiamomis galimybėmis, ji turi jomis pasitikėti. Etiškas dirbtinis intelektas naudingas visiems ir tai gali būti Europos konkurencinis pranašumas – būti į žmogų orientuoto dirbtinio intelekto, kuriuo žmonės gali pasitikėti, kūrimo lydere“.

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel pridūrė: „Šiandien žengiame svarbų žingsnį siekdami ES kurti etišką ir saugų dirbtinį intelektą. Dėl visapusiško ir konstruktyvaus daugelio suinteresuotųjų subjektų, įskaitant įmones, akademinę bendruomenę ir pilietinę visuomenę, dalyvavimo dabar turime tvirtą ES vertybėmis grindžiamą pagrindą. Dabar šiuos reikalavimus pritaikysime praktiškai ir kartu skatinsime tarptautinę diskusiją dėl į žmogų orientuoto dirbtinio intelekto.

Dirbtinis intelektas gali būti naudingas įvairioms sritims, pavyzdžiui, jis gali padėti gerinti sveikatos priežiūrą, mažinti energijos suvartojimą, didinti automobilių saugumą, padėti ūkininkauti, kovoti su klimato kaita ir valdyti finansinę riziką. Dirbtinis intelektas taip pat gali padėti nustatyti sukčiavimo atvejus ir grėsmes kibernetiniam saugumui ir sudaro teisėsaugos tarnyboms sąlygas efektyviau kovoti su nusikalstamumu. Vis dėlto dirbtinis intelektas kelia ir naujų su darbo rinkos ateitimi susijusių uždavinių, taip pat teisinių ir etinių klausimų.

Komisija laikosi trikrypčio metodo: nustatyti pagrindinius patikimo dirbtinio intelekto reikalavimus, pradėti didelio masto bandymo etapą siekiant gauti suinteresuotųjų subjektų atsiliepimų ir dirbti siekiant tarptautinio sutarimo į žmogų orientuoto dirbtinio intelekto klausimais.

1. Septynios pagrindinės sąlygos siekiant sukurti patikimą dirbtinį intelektą

Kuriant patikimą dirbtinį intelektą turėtų būti laikomasi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat tam tikrų reikalavimų; konkretūs vertinimo klausimų sąrašai skirti padėti patikrinti, kaip taikomas kiekvienas pagrindinis reikalavimas:

  • žmogiškasis veiksnys ir žmogaus atliekama priežiūra. Dirbtinio intelekto sistemos turėtų stiprinti žmogiškąjį veiksnį bei pagrindines teises ir taip sudaryti sąlygas teisingai visuomenei, o ne mažinti, apriboti arba netinkama linkme nukreipti žmogaus autonomiją;
  • patvarumas ir saugumas. Kad dirbtinis intelektas būtų patikimas, jo algoritmai turi būti pakankamai saugūs, patikimi ir patvarūs, kad visais dirbtinio intelekto sistemos gyvavimo ciklo etapais susidorotų su klaidomis ar neatitikimais;
  • privatumas ir duomenų valdymas. Turėtų būti užtikrinta, kad piliečiai galėtų visiškai kontroliuoti savo duomenis ir kad su jais susiję duomenys nebūtų panaudoti siekiant jiems pakenkti ar juos diskriminuoti;
  • skaidrumas. Turėtų būti užtikrintas dirbtinio intelekto sistemų atsekamumas;
  • įvairovė, nediskriminavimas ir teisingumas. Kuriant dirbtinio intelekto sistemas turėtų būti atsižvelgiama į visą žmonių gebėjimų, įgūdžių ir poreikių spektrą ir užtikrinamas jų prieinamumas;
  • visuomenės ir aplinkos gerovė. Dirbtinio intelekto sistemos turėtų būti naudojamos siekiant skatinti teigiamus socialinius pokyčius ir didinti tvarumą bei ekologinę atsakomybę;
  • atskaitomybė. Turėtų būti nustatyti mechanizmai, kuriais būtų užtikrinta atsakomybė už dirbtinio intelekto sistemas ir jų rezultatus.

2. Didelio masto bandymo etapas su partneriais

2019 m. vasarą Komisija pradės bandymo etapą, kuriame dalyvaus įvairūs suinteresuotieji subjektai. Įmonės, viešojo administravimo įstaigos ir organizacijos jau dabar gali prisijungti prie Europos dirbtinio intelekto aljanso ir gauti pranešimą, kai bandymo etapas bus pradėtas. Be to, Aukšto lygio ekspertų grupės dirbtinio intelekto klausimais nariai padės pristatyti ir paaiškinti gaires atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams valstybėse narėse.

3. Tarptautinio sutarimo dėl į žmogų orientuoto dirbtinio intelekto kūrimas

Komisija nori šį požiūrį į dirbtinio intelekto etiką perkelti į pasaulio areną, nes technologijoms, duomenims ir algoritmams sienų nėra. Šiuo tikslu Komisija stiprins bendradarbiavimą su bendraminčiais partneriais, kaip antai Japonija, Kanada ar Singapūru, ir toliau aktyviai dalyvaus tarptautinėse diskusijose ir iniciatyvose, įskaitant G 7 ir G 20 šalių susitikimus. Į bandymo etapą taip pat įtrauktos kitų šalių bendrovės ir tarptautinės organizacijos.Tolesni veiksmai

Dirbtinio intelekto ekspertų grupės nariai išsamiai pristatys savo darbą balandžio 9 d. Briuselyje trečiosios skaitmeninės dienos metu. Pasibaigus bandymo etapui, remdamasi gautais atsiliepimais 2020 m. pradžioje Dirbtinio intelekto ekspertų grupė peržiūrės su pagrindiniais reikalavimais susietų vertinimo klausimų sąrašą. Remdamasi ta peržiūra Komisija įvertins rezultatus ir pasiūlys tolesnių veiksmų.

Be to, siekdama užtikrinti etišką dirbtinio intelekto plėtojimą, Komisija iki 2019 m. rudens pradės keleto dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų kompetencijos centrų tinklų veiklą, pradės kurti skaitmeninių inovacijų centrų tinklus ir kartu su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais pradės diskusijas siekdama sukurti ir įgyvendinti keitimosi duomenimis ir kuo geresnio naudojimosi bendromis duomenų erdvėmis modelį.

 

Pagrindiniai faktai

Komisija skatina ir stiprina bendradarbiavimą dirbtinio intelekto klausimais visoje ES, siekdama didinti ES konkurencingumą ir užtikrinti ES vertybėmis pagrįstą pasitikėjimą. Vadovaudamasi savo 2018 m. balandžio mėn. paskelbta Europos dirbtinio intelekto strategija Komisija įsteigė aukšto lygio ekspertų grupę dirbtinio intelekto klausimais, kurią sudaro 52 nepriklausomi akademinei visuomenei, pramonės sektoriui ir pilietinei visuomenei atstovaujantys ekspertai. 2018 m. gruodžio mėn. jie paskelbė pirmąjį etikos gairių projektą, po kurio buvo konsultuotasi su suinteresuotosiomis šalimis ir surengta susitikimų su valstybių narių atstovais, siekiant gauti atsiliepimų. Šis darbas vykdomas pagal 2018 m. gruodžio mėn. pristatytą su valstybėmis narėmis suderintą planą, siekiant skatinti dirbtinio intelekto kūrimą ir naudojimą Europoje.

 

Daugiau informacijos

Komunikatas „Pasitikėjimo į žmogų orientuotu dirbtiniu intelektu kūrimas“

Dirbtinio intelekto etikos gairės

Informacijos apie dirbtinį intelektą suvestinė

Aukšto lygio ekspertų grupė dirbtinio intelekto klausimais

Europos dirbtinio intelekto aljansas

Dirbtinis intelektas. Europos perspektyva

AI Watch 

IP/19/1893

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar