Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Tekoäly: Komissio edistyy eettisiä ohjeita koskevassa työssään

Bryssel 8. huhtikuuta 2019

.

Komissio esittelee tänään jatkotoimet luottamuksen rakentamiseksi tekoälyä kohtaan. Toimet perustuvat tekoälyä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän tekemään työhön.

Komissio käynnistää tänään pilottivaiheen, joka perustuu kesäkuussa 2018 nimetyn riippumattomien asiantuntijoiden ryhmän työhön. Tavoitteena on, että tekoälyn kehittämistä ja käyttöä koskevat eettiset ohjeet otetaan käyttöön käytännössä. Eettisiin ohjeisiin liittyy korkean tason asiantuntijaryhmän laatima yksityiskohtainen arviointilista. Komissio pyytää teollisuudenaloja, tutkimuslaitoksia ja viranomaisia testaamaan tätä arviointilistaa.

Tänään esitellyt suunnitelmat perustuvat huhtikuussa 2018 esiteltyyn tekoälystrategiaan. Tekoälystrategialla lisätään julkisen ja yksityisen sektorin investointeja siten, että 20 miljardin euron vuotuinen tavoite saavutetaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Näin parannetaan datan saatavuutta, kehitetään huippuosaamista ja taataan luottamus.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan komission varapuheenjohtajan Andrus Ansipin mukaan riippumattomien asiantuntijoiden tekemä työ on hyvin tervetullutta. ”Tekoälyn eettinen ulottuvuus ei ole mikään ylimääräinen ominaisuus. Jotta yhteiskuntamme voi hyödyntää teknologioita kaikilta osin, sen täytyy pystyä luottamaan niihin. Eettinen tekoäly hyödyttää kaikkia. Euroopalle voi myös olla kilpailuetua siitä, että se on suunnannäyttäjä luotettavan ihmiskeskeisen tekoälyn alalla.”

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel lisäsi olevansa tyytyväinen, että EU:ssa on edistytty eettisen ja turvallisen tekoälyn alalla. Käytettävissämme on EU:n arvojen mukainen vankka perusta, jota on työstetty laajalti ja rakentavasti useiden sidosryhmien, kuten yritysmaailman, tiedeyhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan, kanssa. On aika ottaa nämä vaatimukset käyttöön käytännössä ja edistää kansainvälistä keskustelua ihmiskeskeisestä tekoälystä."

Tekoälystä on hyötyä muun muassa terveydenhuollon, energiankulutuksen vähentämisen, autojen turvallisuuden, maanviljelyn, ilmastonmuutoksen torjunnan ja rahoitusriskien hallinnan alalla. Tekoäly voi myös auttaa petosten ja kyberturvallisuusuhkien havaitsemisessa ja antaa lainvalvontaviranomaisille mahdollisuuden torjua rikollisuutta tehokkaammin. Se kuitenkin tuo myös mukanaan uusia haasteita työn tulevaisuuden kannalta ja nostaa esiin oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä.

Komission lähestymistapa on kolmivaiheinen: asetetaan avainvaatimukset luotettavalle tekoälylle, käynnistetään laaja pilottivaihe sidosryhmäpalautteen saamiseksi ja pyritään kansainväliseen yksimielisyyteen ihmiskeskeisestä tekoälystä.

1. Luotettavan tekoälyn seitsemän ehtoa

Luotettavan tekoälyn olisi paitsi oltava kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten mukainen myös täytettävä tietyt vaatimukset. Arviointilistojen avulla todennetaan, täyttyvätkö seuraavat avainvaatimukset:

  • Ihmisen toimijuus ja ihmisen suorittama valvonta: Tekoälyjärjestelmien tulisi toimia tasa-arvoisen yhteiskunnan mahdollistajina tukemalla ihmisen toimijuutta ja edistämällä perusoikeuksia, eikä niillä saisi vähentää, rajoittaa tai ohjata väärin ihmisen itsenäistä päätäntävaltaa.
  • Vakaus ja turvallisuus: Luotettava tekoäly edellyttää, että algoritmit ovat turvallisia, luotettavia ja riittävän vakaita virheellisyyksien tai epäjohdonmukaisuuksien varalta kaikissa tekoälyjärjestelmän elinkaaren vaiheissa.
  • Yksityisyyden suoja ja datan hallinta: Kansalaisilla olisi oltava täydet mahdollisuudet valvoa omia tietojaan, eikä tällaisia tietoja saa käyttää heitä vahingoittavalla tai syrjivällä tavalla.
  • Läpinäkyvyys: Tekoälyjärjestelmien jäljitettävyys olisi varmistettava.
  • Monimuotoisuus, syrjimättömyys ja oikeudenmukaisuus: Tekoälyjärjestelmissä olisi otettava huomioon kaikki inhimilliset kyvyt, taidot ja vaatimukset ja varmistettava esteettömyys.
  • Yhteiskunnallinen ja ekologinen hyvinvointi: Tekoälyjärjestelmillä olisi edistettävä myönteistä yhteiskunnallista muutosta sekä kestävyyttä ja ekologista vastuuta.
  • Vastuuvelvollisuus: Käyttöön tulisi ottaa mekanismeja, joilla varmistetaan tekoälyjärjestelmiin ja niiden tuloksiin liittyvä vastuu ja vastuuvelvollisuus.

2. Laaja pilottihanke kumppaneiden kanssa

Komissio käynnistää kesällä 2019 pilottivaiheen, johon osallistuu laaja joukko sidosryhmiä. Yritykset, julkishallinnot ja organisaatiot voivat jo tänään liittyä eurooppalaiseen tekoälyallianssiin. Ilmoittautuneet saavat ilmoituksen pilottivaiheen käynnistymisestä. Lisäksi tekoälyä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän jäsenet auttavat ohjeiden esittelemisessä ja selventämisessä sidosryhmille EU-maissa.

3. Pyrkimys kansainväliseen yksimielisyyteen ihmiskeskeisestä tekoälystä

Teknologiat, data ja algoritmit eivät tunne kansallisia rajoja. Tästä syystä komissio haluaa ulottaa tekoälyä koskevan lähestymistapansa kansainväliselle tasolle. Tätä varten komissio aikoo lujittaa yhteistyötä samanmielisten kumppanien, kuten Japanin, Kanadan tai Singaporen, kanssa, ja jatkaa aktiivista rooliaan kansainvälisissä keskusteluissa ja aloitteissa, muun muassa G7- ja G20-ryhmissä. Pilottivaiheessa on mukana myös yrityksiä muista maista ja kansainvälisiä järjestöjä.Seuraavat vaiheet

Tekoälyasiantuntijaryhmän jäsenet esittelevät työnsä yksityiskohtaisesti kolmannessa Digital Day-tapahtumassa, joka järjestetään Brysselissä 9. huhtikuuta 2019. Pilottivaiheen jälkeen vuoden 2020 alussa tekoälyasiantuntijaryhmä tarkastelee uudelleen avainvaatimuksia koskevia arviointilistoja saadun palautteen perusteella. Uudelleentarkastelun perusteella komissio arvioi tuloksia ja ehdottaa mahdollisia jatkotoimia.

Lisäksi jotta voidaan taata tekoälyn eettinen kehitys, komissio aikoo syksyyn 2019 mennessä käynnistää tekoälytutkimuksen huippuosaamiskeskusten verkostoja, aloittaa digi-innovaatiokeskittymien verkostojen perustamisen ja aloittaa yhdessä EU-maiden ja sidosryhmien kanssa keskustelut kehittääkseen ja ottaakseen käyttöön mallin datan yhteiskäyttöä ja yhteisten data-avaruuksien parasta hyödyntämistä varten.

 

Tausta

Komissio helpottaa ja tehostaa tekoäly-yhteistyötä kaikkialla EU:ssa. Tavoitteena on tehostaa EU:n kilpailukykyä ja turvata luottamus EU:n arvojen pohjalta. Huhtikuussa 2018 julkaisemansa eurooppalaisen tekoälystrategian jälkeen komissio perusti tekoälyä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän. Ryhmä koostuu 52 riippumattomasta asiantuntijasta, jotka edustavat tiedeyhteisöä, teollisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa. Asiantuntijat julkaisivat eettisten ohjeiden alustavan luonnoksen joulukuussa 2018. Tämän jälkeen järjestettiin sidosryhmäkuuleminen ja kokouksia EU-maiden edustajien kanssa palautteen keräämiseksi. Tässä yhteydessä on otettu huomioon EU-maiden kanssa laadittu koordinoitu suunnitelma tekoälyn kehittämisen ja käytön edistämiseksi Euroopassa. Myös koordinoitu suunnitelma julkaistiin joulukuussa 2018.

 

Lisätietoja

Tiedonanto: Luottamuksen rakentaminen ihmiskeskeistä tekoälyä kohtaan

Tekoälyä koskevat eettiset ohjeet

Tekoälyä koskeva tietosivu

Tekoälyä käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä

Eurooppalainen tekoälyallianssi

”Artificial Intelligence: A European Perspective”

AI Watch 

IP/19/1893

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar