Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Tehisintellekt: Euroopa Komisjon teeb eetikasuuniste vallas edusamme

Brüssel, 8. aprill 2019

.

Euroopa Komisjon tutvustab täna järgmisi samme, mida astutakse tehisintellekti vastu usalduse suurendamiseks. Muu hulgas hoogustatakse kõrgetasemelise eksperdirühma tööd.

Tuginedes 2018. aasta juunis ametisse määratud sõltumatute ekspertide tööle, kuulutab komisjon täna välja katseetapi, mille eesmärk on tagada, et tehisintellekti arendamise ja kasutamise eetikasuuniseid saab rakendada. Komisjon kutsub tööstussektorit ning teadus- ja ametiasutusi üles katsetama üksikasjalikku kontrollnimekirja, mille on koostanud kõrgetasemeline eksperdirühm ja mis täiendab eetikasuuniseid.

Täna tutvustatavad jõupingutused on osa 2018. aasta aprilli tehisintellekti strateegiast, mille eesmärk on suurendada avaliku ja erasektori investeeringuid järgmise kümne aasta jooksul vähemalt 20 miljardi euroni aastas, teha kättesaadavaks rohkem andmeid, toetada talente ja süvendada usaldust.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip märkis: „Tunnustan sõltumatuid eksperte tehtud töö eest. Tehisintellekti eetiline mõõde ei ole luksus ega lisaseade. Meie ühiskond lõikab tehnoloogiast täit kasu vaid siis, kui me seda usaldame. Eetilisest tehisintellektist võidavad kõik ja see võib olla Euroopa jaoks konkurentsieelis, mille toel saada juhtivaks inimkeskse ja usaldusväärse tehisintellekti arendajaks.“

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel lisas: Täna astume märkimisväärse sammu ELis eetilise ja turvalise tehisintellekti kasutuselevõtmise suunas. Meil on selleks nüüd vankumatu alus, mis põhineb ELi väärtustel ja nii ettevõtjaid, teadlasi kui ka kodanikuühiskonda esindavate arvukate sidusrühmade intensiivsel ja edasiviival panusel. On aeg võtta need nõuded kasutusele ka tegelikult ja soodustada samal ajal inimkeskse tehisintellekti üle peetavat rahvusvahelist arutelu.“

Tehisintellektist võib kasu olla mitmesugustele sektoritele, nagu tervishoid, energia tarbimine, sõidukite ohutus, põllumajandus, kliimamuutused ja finantsriskide haldamine. Selle abil saab avastada pettusi ja küberturvalisuse ohte ning see aitab õiguskaitseasutustel kuritegevusega võidelda. Tehisintellekti kasutamisega kaasnevad siiski ka uued probleemid ning õigus- ja eetikaküsimused.

Komisjoni tegevus on jaotatud kolme etappi: kehtestada usaldusväärsele tehisintellektile esitatavad põhinõuded, käivitada sidusrühmadelt tagasiside saamiseks ulatuslik katseetapp ja teha tööd inimkeskse tehisintellekti küsimustes rahvusvahelise konsensuse saavutamiseks.

1. Seitse usaldusväärse tehisintellekti loomise põhimõtet

Usaldusväärne tehisintellekt peab vastama kõigile kohaldatavatele õigusaktidele ja normidele ning allpool nimetatud nõuetele. Iga põhinõude täitmist saab kontrollida eraldi kontrollnimekirja põhjal.

  • Inimese teovõime ja järelevalve. Tehisintellekt peab aitama kujundada õiglast ühiskonda, toetades inimese toimevõimet ja põhiõigusi, ega tohi inimautonoomiat vähendada, piirata või eksitada.
  • Töökindlus ja ohutus. Usaldusväärse tehisintellekti jaoks on vaja, et algoritmid oleksid piisavalt turvalised, usaldusväärsed ja töökindlad, et tegeleda vigade või ebajärjepidevusega tehisintellekti süsteemi kõigis elutsüklites.
  • Privaatsus ja andmehaldus. Kodanikel peab olema täielik kontroll oma andmete üle ning neid puudutavaid andmeid ei tohi kasutada nende kahjustamiseks ega diskrimineerimiseks.
  • Läbipaistvus. Tuleb tagada tehisintellekti süsteemide jälgitavus.
  • Mitmekesisus, mittediskrimineerimine ja õiglus. Tehisintellekti süsteemide arendamisel tuleb arvesse võtta inimvõimete, -oskuste ja nõuete kogu ulatust ning tagada juurdepääs.
  • Ühiskondlik ja keskkonnaalane heaolu. Tehisintellekti abil tuleb soodustada ühiskonnas positiivseid muutusi ning kestlikkust ja ökoloogilist vastutustundlikkust.
  • Vastutuse võtmine. Tuleb luua mehhanismid, mille abil tagada vastutuse kandmine ja võtmine tehisintellekti süsteemide tegevuse ja tulemuste eest.

2. Ulatuslik katseetapp koos partneritega

Komisjon algatab 2019. aasta suvel katseetapi, milles osalevad mitmesugused sidusrühmad. Ettevõtted, haldusasutused ja organisatsioonid saavad juba praegu registreeruda Euroopa tehisintellekti liidu liikmeks ja neile saadetakse teade katseetapi alguse kohta. Peale selle aitavad kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma liikmed tutvustada ja selgitada suuniseid liikmesriikide asjassepuutuvatele sidusrühmadele.

3. Rahvusvahelise konsensuse saavutamine inimkeskse tehisintellekti suhtes

Komisjon soovib viia oma käsituse eetilisest tehisintellektist rahvusvahelisele tasandile, sest tehnoloogia, andmed ja algoritmid ei tunne riigipiire. Selleks tugevdab ta koostööd sarnastel seisukohtadel olevate partneritega, nagu Jaapan, Kanada ja Singapur, ning osaleb aktiivselt rahvusvahelistes aruteludes ja algatustes, sealhulgas G7 ja G20 tegevuses. Katseetapis osalevad ka teiste riikide ettevõtjad ja rahvusvahelised organisatsioonid.Edasised sammud

Tehisintellekti eksperdirühma liikmed tutvustavad oma tööd üksikasjalikult Brüsselis 9. aprillil kolmandat korda toimuval digipäeval. Pärast katseetappi vaatab tehisintellekti eksperdirühm 2020. aasta alguses tagasiside põhjal läbi põhinõuete kontrollnimekirja. Läbivaatamise alusel hindab komisjon tulemusi ja teeb ettepanekuid järgmiste etappide kohta.

Peale selle teeb komisjon tehisintellekti eetilise arendamise tagamiseks 2019. aasta augustiks järgmist: loob tehisintellekti tippkeskuste võrgustikud; alustab digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustike loomist; hakkab koos liikmesriikide ja sidusrühmadega pidama arutelusid, et töötada välja ja võtta kasutusele andmete jagamise mudel ja kasutada ühiseid andmeruume parimal võimalikul viisil.

 

Taust

Komisjon edendab ja soodustab kõikjal liidus tehisintellekti teemalist koostööd, et suurendada liidu väärtustele tuginedes siinset konkurentsivõimet ja tekitada usaldust intellektitehnika saavutuste vastu. Pärast Euroopa tehisintellekti strateegia avaldamist 2018. aasta aprillis moodustas komisjon kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma, millesse kuulub 52 sõltumatut eksperti, kes esindavad nii teadus- ja tööstusringkondi kui ka kodanikuühiskonda. Rühm avaldas eetikasuuniste esimese kavandi 2018. aasta detsembris. Seejärel konsulteeriti tagasiside saamiseks sidusrühmadega ja kohtuti liikmesriikide esindajatega. Selles töös järgitakse ka koos liikmesriikidega tehtud kooskõlastatud kava, mida tutvustati 2018. aasta detsembris. Nimetatud kavaga soodustatakse tehisintellekti arendamist ja kasutamist Euroopas.

 

Lisateave

Teatis: „Usalduse loomine inimkeskse tehisintellekti vastu“

Tehisintellekti eetikasuunised

Teabeleht tehisintellekti kohta

Kõrgetasemeline tehisintellekti eksperdirühm

Euroopa tehisintellekti liit

Tehisintellekt: Euroopa vaatenurk

AI Watch 

IP/19/1893

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar