Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Изкуствен интелект: Работата на Комисията за въвеждането на етични насоки продължава

Брюксел, 8 април 2019 r.

.

Днес Комисията представя следващите стъпки за изграждане на доверие в изкуствения интелект, като за целта продължава работата на експертната група на високо равнище.

Използвайки за основа работата на групата от независими експерти, сформирана през юни 2018 г., днес Комисията преминава към изпълнението на пилотна фаза, чиято цел е да даде гаранции, че етичните насоки за развитието и използването на изкуствения интелект (ИИ) могат да се прилагат на практика. Комисията приканва промишлеността, научноизследователските институти и публичните органи да тестват подробния списък за оценка, който допълва насоките и беше изготвен от експертната група на високо равнище.

Обявените днес планове са заложени като цел в стратегията за ИИ от април 2018 г., която има за цел увеличаване на публичните и частните инвестиции до най-малко 20 млрд. евро годишно през следващите десет години, като по този начин се предоставят повече данни, насърчават се талантите и се изгражда доверие.

Заместник-председателят по въпросите на цифровия единен пазар Андрус Ансип заяви: Приветствам това, което правят нашите независими експерти. Етичното измерение на ИИ не е луксозна опция или екстра. Единствено доверието ще позволи на нашето общество да се възползва пълноценно от технологиите. Етичният ИИ е предложение, от което печелят всички страни и което може да се превърне в конкурентно предимство за Европа — да бъде лидер на ориентирания към човека ИИ, на който хората могат да вярват.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел добави: Днес правим важна крачка към етичен и сигурен ИИ в ЕС. Вече разполагаме със солидна основа, изградена въз основа на ценностите на ЕС и след продължително и конструктивно сътрудничество между множество заинтересовани страни, в т.ч. бизнеса, академичните среди и гражданското общество. Сега ще приложим изискванията на практика и едновременно с това ще насърчим международния дебат за ориентирания към човека ИИ.

Изкуственият интелект (ИИ) може да бъде от полза за редица сектори, например здравеопазването, енергопотреблението, безопасността на превозните средства, селското стопанство, изменението на климата и управлението на финансовия риск. ИИ може също така да помага за разкриването на измами и заплахи за киберсигурността и дава възможност на правоприлагащите органи да бъдат по-ефективни в борбата с престъпността. ИИ е свързан обаче с нови предизвикателства за бъдещето на труда и повдига правни и етични въпроси.

Подходът на Комисията включва три направления: определяне на ключовите изисквания за надежден ИИ, старт на широкомащабен пилотен етап, по време на който да бъде получена обратна информация от заинтересованите страни, и действия за изграждане на международен консенсус относно ориентирания към човека изкуствен интелект.

1. Седем въпроса от първостепенно значение за създаване на надежден ИИ

Надеждният ИИ трябва да спазва всички приложими закони, както и набор от специални изисквания; с помощта на отделни списъци за оценка ще бъде проверявано приложението на всяко едно от ключовите изисквания:

  • Човешки фактор и надзор: Системите с ИИ трябва да дават възможност за развитие на справедливи общества, като подкрепят активната роля и основните права на човека и не намаляват, ограничават или отклоняват неговата автономност.
  • Стабилност и безопасност: Надеждният ИИ изисква алгоритми, които са достатъчно сигурни, надеждни и стабилни, за да се справят с грешки или несъответствия по време на всички етапи от жизнения цикъл на системите с ИИ.
  • Неприкосновеност на личния живот и управление на данните: Гражданите трябва да имат пълен контрол върху собствените си данни, а данните, отнасящи се до тях, не трябва да се използват в техен ущърб или по начин, който е дискриминационен спрямо тях.
  • Прозрачност: Проследимостта на системите с ИИ трябва да бъде гарантирана.
  • Многообразие, недискриминация и справедливост: При системите с ИИ следва да се отчита целият спектър на човешките способности, умения и нужди и да се осигурява достъпност.
  • Благополучие на обществото и околната среда: Системите с ИИ трябва да се използват в подкрепа на положителните социални промени, устойчивостта и екологичната отговорност.
  • Отчетност: Трябва да се въведат механизми, чрез които да се гарантира отговорността и търсенето на отговорност при системите с ИИ и резултатите от тях.

2. Широкомащабен пилотен проект с партньорско участие

През лятото на 2019 г. Европейската комисия ще започне работа по пилотен етап с участието на широк кръг заинтересовани страни. И в момента предприятията, публичните администрации и организациите могат да се включват в Европейския алианс за ИИ. Когато пилотният етап започне, те ще получат уведомление за старта му. Освен това членовете на експертната група на високо равнище за ИИ ще съдействат за представянето и разясняването на насоките сред заинтересованите страни в държавите членки.

3. Изграждане на международен консенсус за ориентиран към човека ИИ

Комисията иска да изведе своя подход към етичното измерение на ИИ на световната сцена, тъй като технологиите, данните и алгоритмите не познават граници. За целта Комисията ще засили сътрудничеството си със съмишленици като Япония, Канада и Сингапур и ще продължи да играе активна роля в международните дискусии и инициативи, включително в рамките на Г-7 и Г-20. Пилотната фаза ще включва също така дружества от други държави и международни организации.Следващи стъпки

Членовете на експертната група за ИИ ще представят подробно своята работа по време на третия Ден на цифровите технологии в Брюксел на 9 април. След пилотната фаза, в началото на 2020 г. експертната група за ИИ ще направи преглед на списъците за оценка на ключовите изисквания въз основа на получената обратна информация. Въз основа на този преглед Комисията ще направи оценка на резултатите и ще предложи следващи стъпки.

Освен това, за да се гарантира етичното развитие на ИИ, до есента на 2019 г. Комисията ще: стартира няколко мрежи от научноизследователски центрове за високи постижения в ИИ; започне да изгражда мрежи между центровете за цифрови иновации; постави началото на дискусии заедно с държавите членки и заинтересованите страни с цел да разработи и внедри модел за обмен на данни и оптимално използване на общи пространства за данни.

 

Контекст

Комисията улеснява и укрепва сътрудничеството в областта на ИИ в целия ЕС, за да повиши конкурентоспособността му и да гарантира доверието в него въз основа на ценностите на ЕС. В продължение на своята Европейска стратегия за ИИ, публикувана през април 2018 г., Комисията създаде експертна група на високо равнище в областта на ИИ, която се състои от 52-ма независими експерти, представляващи академичните среди, промишлеността и гражданското общество. През декември 2018 г. те публикуваха първи проект на етични насоки, последван от консултация със заинтересованите страни и срещи с представители на държавите членки, за да се събере обратната информация. Дейността на експертната група следва координирания с държавите членки план за насърчаване на развитието и използването на ИИ в Европа, също представен през декември 2018 г.

 

За повече информация

Съобщение: „Изграждане на доверие в ориентирания към човека изкуствен интелект“

Етични насоки за ИИ

Информационен документ за изкуствения интелект

Експертна група на високо равнище в областта на ИИ

Европейски алианс за ИИ

Изкуствен интелект: Европейска перспектива

AI Watch 

IP/19/1893

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar