Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Energiunionen: från vision till verklighet

Bryssel den 9 april 2019

Den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen, som antogs i dag, visar att EU-kommissionen helt har förverkligat sin vision om en strategi för en energiunion som garanterar tillgången till överkomlig, säker, konkurrenskraftig och hållbar energi för alla i EU.

Europa är redan en global ledare i kampen mot klimatförändringarna. Europeiska strategier som genomförts inom alla politikområden under de senaste fem åren har lett in EU på rätt väg mot en fullskalig övergång till ren energi och för att gripa de ekonomiska möjligheter som den erbjuder, vilket ger både tillväxt och sysselsättning och en friskare miljö för konsumenterna.

Energiunionen moderniserar den europeiska energi- och klimatpolitiken och främjar en övergång till ren energi inom nyckelsektorer av den europeiska ekonomin, i linje med våra åtaganden enligt Parisavtalet. Samtidigt säkrar den att omställningen präglas av social rättvisa. En motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimat- och energipolitik har varit en av Junckerkommissionens politiska prioriteringar. I dag ser vi i praktiken det som 2014 endast var en vision, nämligen en enhetlig, sammanlänkad, säker och hållbar energiunion. Rapporten åtföljs av två dokument som visar vilka framsteg som gjorts i fråga om förnybar energi och energieffektivitet. EU-kommissionen lägger samtidigt fram en rapport om genomförandet av den strategiska handlingsplanen för batterier och ett meddelande för effektivare och mer demokratiskt beslutsfattande inom EU:s energi- och klimatpolitik.

– Energiunionen visar Europa från dess bästa sida: tillsammans hanterar vi de stora frågorna om energitrygghet och energiomställning som vi inte kan lösa inom nationella gränser, säger EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič, som ansvarar för energiunionen. Energiomställningen är en enorm utmaning, som vi omvandlat till ekonomiska möjligheter för alla européer. Detta har krävt en grundläggande förändring av våra energi- och klimatpolitiska strategier, och det handlade inte bara om små justeringar utan om verkliga systemförändringar. Inget medlemsland skulle ha klarat detta på egen hand. Vår rapport visar hur åtgärderna inom ramen för energiunionen samverkar för att anpassa vår politik till framtiden. I dag kanaliseras investeringar till framtidsinriktade tekniker och lösningar. Vi har också inlett satsningar för industrin, t.ex. batteritillverkning i Europa, samtidigt som vi ser till att alla européer får del av omställningen. Det är nu de enskilda EU-länderna som måste agera och snabbt integrera nationella åtgärder för energi, klimat, mobilitet och övriga relaterade områden så att Europa kan visa vägen mot ett klimatneutralt samhälle fram till mitten av detta århundrade.

– Europa har nu världens mest ambitiösa och avancerade klimat- och energiram, säger EU-kommissionär Miguel Arias Cañete, som ansvarar för klimatåtgärder och energi. Vi har antagit all lagstiftning som krävs för att klara våra mål till 2030, och målen har höjts när det gäller förnybar energi och energieffektivitet. Energiunionen handlar dock inte bara om regler och strategier: Vi har mobiliserat investeringar i ren energi i Europa som ligger på rekordnivåer, vi såg till att vi fick ett Parisavtal som snabbt trädde i kraft, vi har fortsatt att integrera den europeiska energimarknaden och vi har fastställt en långsiktig vision för ett klimatneutralt Europa till 2050. Vi har dock mycket kvar att göra. Vi måste fortsätta bygga ut den förnybara energin i Europa och intensifiera insatserna för att spara energi. Vi måste inleda omvandlingsprocessen och vi måste inse hur bråttom det faktiskt är. Med vår strategi för ett klimatneutralt samhälle till 2050 har vi visat hur det kan göras och lagt fram en genomarbetad analys av hur Europa kan uppnå klimatneutralitet och varför detta bör ske. Den visar också att denna modell kan användas också av andra länder och hur klimatneutralitet, ekonomiskt välstånd och social rättvisa kan och måste hänga ihop.

Energiunionen har stärkt den inre energimarknaden och ökat EU:s energitrygghet genom investeringar i ny smart infrastruktur (även över gränserna). Den har skapat en ny, modern marknadsstruktur och infört en samarbetsmekanism mellan EU-länderna som baseras på solidaritet vilket leder till effektivare åtgärder vid potentiella kriser.

Såsom EU-kommissionen nyligen fastställde i sitt meddelande En ren jord åt alla kräver energiomställningen en omfattande ekonomisk och samhällelig omvandling som innebär att alla ekonomiska och samhälleliga sektorer engageras för att slutföra övergången till klimatneutralitet och hållbarhet senast 2050. Energiunionens ram leder in Europa på rätt väg mot en växande, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.

Junckerkommissionen har infört ett helt nytt regelverk för energiunionen. Tack vare den uppdaterade rättsliga ramen har EU kunnat bibehålla sitt ledarskap när det gäller klimatåtgärder eftersom vi lyckats höja ambitionsnivån inför 2030 inom ett antal energirelaterade sektorer. Det handlar om allt från höjda mål för förnybar energi och energieffektivitet till målvärden för utsläppen från personbilar, skåpbilar och lastbilar. Utöver den nya rättsliga ramen har kommissionen infört en ram för att främja åtgärder som säkerställer en smidig omställning för europeiska sektorer, regioner och städer. Ett antal målinriktade initiativ har vidtagits för att garantera att alla regioner och medborgare får lika stor nytta av energiomställningen. Ett sådant initiativ är den europeiska batterialliansen.

Den europeiska batteribranschen har definierats som en strategisk värdekedja för EU och en viktig komponent i en stärkt industripolitisk strategi, Rapporten om energiunionen åtföljs av en separat rapport om genomförandet av den strategiska handlingsplanen för batterier.

I ett andra meddelande, som läggs fram i dag, uppmanar EU-kommissionen till stärkt demokratiskt ansvar i beslutsprocessen inom ramen för Euratomfördraget. EU-kommissionen kommer att inrätta en expertgrupp för analys av Euratomfördragets status på området, för att ta ställning till hur det demokratiska ansvaret kan stärkas på grundval av det nuvarande fördraget.

I samma meddelande uppmanar EU-kommissionen Europaparlamentet och rådet att reflektera över hur energibeskattningen bättre skulle kunna bidra till EU:s energi- och klimatpolitiska mål och hur en övergång till beslut med kvalificerad majoritet skulle kunna underlätta framsteg på detta område. Detta arbete bygger på EU-kommissionens plan för en gradvis övergång till beslut med kvalificerad majoritet på alla beskattningsområden, som lades fram i januari.

Läs mer:

IP/19/1876

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar