Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Energiunionen: fra vision til virkelighed

Bruxelles, den 9. april 2019

Den fjerde rapport om status over energiunionen, der er blevet vedtaget i dag, viser, at Kommissionen har realiseret sin vision om en energiunion, som garanterer tilgængelig, økonomisk overkommelig, sikker, konkurrencedygtig og bæredygtig energi til alle europæere.

Europa er allerede en global leder, når det drejer sig om at bekæmpe klimaforandringerne. De europæiske politikker, der er gennemført i de seneste fem år på alle politikområder, har ledt EU på rette spor mod omstillingen til ren energi, udnyttelse af de deraf følgende økonomiske muligheder, job- og vækstskabelse og et sundere miljø for forbrugerne.

Udover en modernisering af den europæiske energi- og klimapolitik fremmer energiunionen den europæiske økonomis omstilling til ren energi i nøglesektorer, jf. vores tilsagn under Parisaftalen, og sikrer en socialt retfærdig omstilling. Det har været en af Juncker-Kommissionens politiske prioriteter at bygge en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik. I dag gør vi status over den succesfulde gennemførelse af det, der i 2014 var en vision om en forenet, indbyrdes forbundet, sikker og bæredygtig energiunion. Rapporten ledsages af to dokumenter, der viser de fremskridt, der er gjort inden for vedvarende energi og energieffektivitet. Samtidig fremlægger Kommissionen også en rapport om gennemførelsen af en strategisk handlingsplan for batterier og en meddelelse om mere effektiv og demokratisk beslutningstagning inden for EU's energi- og klimapolitik.

Næstformand Maroš Šefčovič, der har ansvaret for energiunionen, siger: "Energiunionen er Europa, når det er bedst: Her foretager vi sammen den store energisikkerheds- og energiomstilling – det kan vi ikke gøre inden for vores egne nationale grænser. Den afskrækkende udfordring, energiomstillingen repræsenterer, har vi gjort til en økonomisk mulighed for alle europæerne. Vi har i den forbindelse for alvor ændret vores energi- og klimapolitikker og ikke bare foretaget småjusteringer, men systemiske ændringer. Ingen medlemsstat ville kunne have klaret det på egen hånd. Vores rapport viser, hvordan alle energiunionens foranstaltninger i samspil ruster vores politik til fremtiden. Vores ramme leder investeringerne mod fremtidsorienterede teknologier og løsninger. Vi har også iværksat ledsageforanstaltninger for industrien (eksempelvis batterifremstilling) i Europa, idet det sikres, at ingen europæere lades i stikken under omstillingen. Det er nu op til hver enkelt medlemsstat at følge trop og hurtigt integrere nationale foranstaltninger inden for energi, klima, mobilitet og alle andre relaterede områder, så Europa kan føre an på vejen mod klimaneutralitet inden midten af århundredet."

EU's kommissær for klima og energi, Miguel Arias Cañete, udtaler: "Europa har nu verdens mest ambitiøse og avancerede klima- og energiramme. Vi har vedtaget al den lovgivning, der er nødvendig for at nå vores 2030-mål, med forøgede mål for vedvarende energi og energieffektivitet. Men energiunionen er mere end regler og politikker. Vi har mobiliseret rekordstore energiinvesteringer i Europa, vi har forhandlet Parisaftalen på plads og medvirket til dens hurtige ikrafttræden, vi har øget integreringen i det europæiske energimarked, og vi har fastlagt langsigtede visioner for klimaneutralitet inden 2050. Men der er stadig lang vej igen. Vi skal blive ved med at udbrede anvendelsen af vedvarende energi i Europa og intensivere indsatsen for at spare mere energi. Vi skal gå i gang med omstillingen med langt større hast, end den jeg ser i dag. Med vores strategi for klimaneutralitet inden 2050 har vi beskrevet, hvordan det kan gøres, og vi har fremlagt en solid analyse af, hvorfor og hvordan Europa kan nå klimaneutralitet, hvorfor modellen kan overtages af andre lande rundt omkring i verden, og hvordan klimaneutralitet, økonomisk velstand og social retfærdighed kan og skal gå hånd i hånd."

Energiunionen har styrket det indre marked for energi og øget EU's energisikkerhed ved at investere i ny intelligent infrastruktur (herunder grænseoverskridende infrastruktur), tilvejebringe den mest avancerede markedsudformning og indføre en samarbejdsmekanisme mellem medlemsstaterne baseret på solidaritet, så vi kan reagere på potentielle kriser på mere effektiv vis.

Som Kommissionen for nylig har understreget i sin meddelelse "En ren planet for alle", forudsætter energiomstillingen en omfattende økonomisk og samfundsmæssig omstilling, hvor alle sektorer af økonomien og samfundet bliver inddraget for at nå omstillingen til klimaneutralitet inden 2050. Energiunionsrammen sender EU på rette vej mod at blive en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi.

Juncker-Kommissionen har etableret en fuldstændig ny lovramme for energiunionen. Den ajourførte lovramme har gjort det muligt for EU at bevare sit klimalederskab ved at øge ambitionsniveauet for 2030 i en række energirelaterede sektorer, fra forhøjede mål for vedvarende energi og energieffektivitet til mål for emissioner fra personbiler, varevogne og lastvogne. Udover den nye lovramme har Kommissionen fastsat en befordrende ramme af støtteforanstaltninger, der skal sikre en gnidningsfri omstilling for Europas industrier, regioner og byer. Der er truffet en række målrettede initiativer, som skal garantere, at alle regioner og borgere nyder godt af energiomstillingen på lige fod. Et af disse initiativer er den europæiske batterialliance.

Den europæiske batteriindustri er blevet udpeget som en strategisk værdikæde for EU i forbindelse med en styrket industripolitisk strategi. Rapporten om energiunionen ledsages af en særskilt rapport om gennemførelsen af en strategisk handlingsplan for batterier.

Der er desuden offentliggjort en meddelelse i dag, hvori der opfordres til styrkelse af den demokratiske ansvarlighed i beslutningsprocessen under Euratom-traktaten. Europa-Kommissionen vil nedsætte en ekspertgruppe på højt niveau, hvis opgave vil være at vurdere og aflægge rapport til Kommissionen om status for Euratomtraktaten med henblik på at undersøge, hvordan dens demokratiske ansvarlighed kan forbedres på baggrund af den nuværende traktat.

I samme meddelelse beder Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om at overveje, hvordan energibeskatning i højere grad kan bidrage til EU's energi- og klima- og energipolitiske målsætninger, og hvordan et skift til afstemning med kvalificeret flertal i medlemsstaternes beslutningsproces kan bidrage til at skabe fremskridt på området. Dette arbejdsområde bygger på Kommissionens plan for en gradvis overgang til afstemning med kvalificeret flertal på alle beskatningsområder, som blev offentliggjort i januar.

Yderligere oplysninger:

IP/19/1876

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar