Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT EL HU MT PL BG RO

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise přijala balíček investic ve výši 4 miliard eur na infrastrukturní projekty v České republice a dalších devíti členských státech

Brusel 2. dubna 2019

Dnes bylo rozhodnuto o investicích ve výši 4 miliard eur z fondů EU pro politiku soudržnosti do 25 rozsáhlých infrastrukturních projektů v České republice a dalších devíti členských státech.

Balíček investic se kromě naší země týká Bulharska, Itálie, Maďarska, Malty, Německa, Polska, Portugalska, Rumunska a Řecka. Jde o projekty v celé řadě oblastí: zdravotnictví, doprava, výzkum, životní prostředí a energetika. Společně s finančními prostředky členských států činí celkové investice do těchto projektů 8 miliard eur.

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová k tomu řekla: „Těchto 25 projektů představuje různé příklady toho, jak EU pomáhá našim občanům zlepšovat každodenní život – od lepší pitné vody přes rychlejší železniční dopravu až po moderní nemocnice. V současném rozpočtovém období jsem přijala 258 velkých infrastrukturních projektů v hodnotě 32 miliard eur z fondů EU; jsou svým způsobem výkladní skříní politiky soudržnosti a já jsem na každý z nich hrdá.“

  • Bezpečnější a cenově dostupnější energie v Bulharsku 

Částka 33 milionů eur z fondů EU půjde na financování výstavby 182 km dlouhého přeshraničního propojovacího plynovodu mezi městy Komotini v Řecku a Stara Zagora v Bulharsku. Toto potrubí je evropský projekt společného zájmu, který přispívá k cílům energetické unie. Plynárenské systémy obou zemí budou poprvé v historii propojeny. Díky tomu dojde k diverzifikaci zdrojů energie v regionu a ke zvýšení energetické bezpečnosti. Větší konkurence na trhu s plynem přinese spotřebitelům nižší ceny.

  • Plynulejší silniční a železniční propojení s transevropskou dopravní sítí v Česku 

Za prvé bude investováno 76 milionů eur do modernizace železničního koridoru mezi Prahou a Plzní. Projekt zahrnuje nové i rekonstruované tratě mezi Rokycany a Plzní. Ty zkrátí dobu cestování v tomto úseku na polovinu a zvýší atraktivitu Plzně jakožto regionálního ekonomického centra. Za druhé se počítá s investicí téměř 75 milionů eur do silnice mezi Nebory a Bystřicí, která je součástí hlavního spojení mezi českou dálnicí D48 a slovenskou dálnicí D3.

  • Německo: moderní výzkumný kampus v Jeně 

Univerzita Friedricha Schillera v Jeně v Durynsku dostane takřka 84 milionů eur z prostředků EU na rekonstrukci. V rámci projektu bude financována výstavba dvou budov: univerzitního datového centra a fakulty matematiky a informatiky, které bude využívat 18 000 studentů.

  • Efektivní veřejné služby a cenově dostupná energie na Krétě v Řecku 

Částka bezmála 135 milionů eur bude investována do telekomunikačního systému „Syzefxis II“, který následně sjednotí celou síť řecké veřejné správy. K systému bude připojeno dalších 600 000 úředníků a 34 000 prostor, což povede k významným úsporám z rozsahu a lepším službám pro obyvatelstvo.

Dalších téměř 95 milionů eur pak bude určeno na financování výstavby elektrického propojení mezi ostrovem Kréta a Peloponéským poloostrovem. To bude zahrnovat dva podmořské elektrické kabely dlouhé 135 km. Tento projekt sníží náklady na elektřinu na Krétě tím, že nahradí drahé naftové generátory elektřinou z pevninské části Řecka.

  • Maďarsko: zlepšení konektivity, snížení dopravního přetížení a větší bezpečnost dopravy v okolí Budapešti

Částka 105,5 milionu eur bude určena na modernizaci jižní části budapešťského obchvatu, kde budou zrekonstruovány silnice a mosty a vybudovány nové cyklostezky. Tento projekt zkrátí cestovní dobu a zvýší bezpečnost silničního provozu pro 90 000 vozidel, která danou oblastí denně projedou. Kromě toho sníží dopravní přetížení tím, že odkloní dopravu z centra města.

  • Kvalitnější železniční doprava na Sicílii v Itálii 

Finanční prostředky EU přesahující 358 milionů eur přispějí k rozšíření železničních tratí Circumetnea v Katánii na Sicílii, konkrétně k vybudování osmi nových nádraží a pořízení dalších kolejových vozidel. Tento projekt pomůže snížit přetížení silniční sítě a napomůže rozvoji čisté mobility v regionu.

  • Malta: kvalitnější pitná voda 

Díky necelým 74 milionům eur budou mít ostrovy Malta, Gozo a Comino kvalitnější pitnou vodu, lépe zabezpečené dodávky vody a lépe řízené zdroje podzemních vod. Projekt bude přínosem pro všechny obyvatele této země. Součástí prací financovaných z EU je podzemní tunel a rozšíření vodovodních a kanalizačních sítí.

  • Lepší zdravotní péče a vyšší konektivita v Polsku 

V oblasti zdravotní péče přispěje EU částkou bezmála 61 milionů eur k nákupu nového vybavení pro univerzitní nemocnici v Krakově v Malopolském vojvodství, kde žije více než 3,3 milionu obyvatel. Dalších 56 milionů eur bude příspěvkem k vybudování nového nemocničního komplexu pro regionální dětské zdravotnické středisko v Poznani ve Velkopolském vojvodství, k centralizaci zdravotnických služeb, k rozšíření zařízení a k nákupu nového vybavení. Středisko bude vybaveno oddělením neodkladné péče o děti a rozšíří své ortopedické, traumatologické a rehabilitační služby.

Dále, v oblasti námořní dopravy bude investováno 155 milionů eur do zvýšení bezpečnosti provozu v přístavu Gdaňsk v Pomořském vojvodství, konkrétně do modernizace vlnolamů. Částka téměř 65 milionů eur pomůže vybudovat nebo modernizovat přístavní a hydrotechnické inženýrské stavby v přístavu Gdyně, čímž se zvýší bezpečnost dopravy.

Pokud jde o železniční dopravu, bude 126 milionů eur určeno na vybudování štětínské metropolitní železniční trati, která propojí hlavní města Západních Pomořan včetně Stargardu, Police a Gryfina. Trať bude sloužit 687 000 obyvatel. Necelými 39 miliony eur přispěje EU na pořízení 16 elektrických vlakových souprav, které budou nasazeny ve varšavské aglomeraci. Částka blížící se 58 milionům eur bude využita k modernizaci 152 osobních vozů a k nákupu 20 elektrických lokomotiv, které budou v zemi jezdit na trasách provozovaných společností PKP Intercity.

A konečně v silniční dopravě bude z rozpočtu na politiku soudržnosti financována výstavba úseku rychlostní silnice S7 spojující Varšavu a Grójec (129 milionů eur), úseku dálnice A2 mezi jižním obchvatem Varšavy a městem Mińsk Mazowiecki (přes 78 milionů eur), úseku rychlostní silnice S3 na hranici s Českou republikou v Dolním Slezsku (105 milionů eur) a úseku obchvatu kolem města Olštýn ve Varmijsko-mazurském vojvodství (87 milionů eur). Tyto projekty, které se všechny nacházejí v transevropské dopravní síti, zvýší bezpečnost silničního provozu, zkrátí dobu cestování a posílí územní soudržnost země.

  • Modernizace severní železnice v Portugalsku 

Na modernizaci úseku severní železniční tratě Ovar–Gaia, který je součástí transevropské dopravní sítě, budou využity prostředky EU téměř 119 milionů eur. Cestujícím na této trati to přinese kratší cestovní dobu, pohodlnější podmínky a větší bezpečnost.

  • Plynulejší doprava v Bukurešti, ochrana životního prostředí a vodní hospodářství v Rumunsku 

Jedna miliarda eur pomůže modernizovat silniční obchvat Bukurešti zdvojnásobením počtu pruhů v každém směru po rozšíření některých jeho částí. Bude rovněž příspěvkem na výstavbu 51kilometrového úseku jižní části nového bukurešťského dálničního obchvatu. Dále pak bude v rumunském hlavním městě investováno 97 milionů eur z fondů EU do linky 2 metra, konkrétně do stavebních prací na uvedené trase a pořízení nových kolejových vozidel. 

Částka dosahující téměř 603 milionů eur pak půjde na ochranu a obnovu vysoce turistické oblasti kolem pobřeží Černého moře v župě Constanța. Tento projekt zahrnuje zpevnění útesů, doplnění písku na plážích, opatření pro zachování biologické rozmanitosti (umělé útesy a znovuvysazení mořských druhů), jakož i monitorovací zařízení. 

V neposlední řadě EU investuje více než 135 milionů eur do zdokonalení systémů pitné vody a odpadních vod v župě Timiș. K síti pitné vody tak bude připojeno dalších 15 000 obyvatel a téměř 380 000 lidí bude mít k dispozici lepší pitnou vodu. 

Souvislosti

Rozsáhlé infrastrukturní projekty – tzv. „velké projekty“ – mají hodnotu více než 50 milionů eur z fondů politiky soudržnosti (75 milionů eur u dopravních projektů). Vzhledem k jejich rozsahu jsou tyto projekty předmětem posouzení a zvláštního rozhodnutí Komise. V programovém období 2014–2020 získalo finanční prostředky z EU 258 velkých projektů. Příspěvek EU na tyto projekty činí 32 miliard eur, což představuje polovinu jejich celkové hodnoty.

Sdružení JASPERS (Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech), sdružení nezávislých odborníků, kteří pomáhají místním, regionálním a celostátním vládám při přípravě rozsáhlých infrastrukturních projektů financovaných z fondů EU, hrálo v každém z těchto projektů významnou úlohu, ať už poskytováním poradenství členským státům a příjemcům během vývoje projektu, nebo v průběhu posuzování žádostí o grantové financování.

Další informace

GŘ REGIO: více informací o 25 projektech

GŘ REGIO: všechny velké infrastrukturní projekty

 

IP/19/1872

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar