Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Rapport om EU's handelsbeskyttelse — effektiv beskyttelse mod illoyal handel

Bruxelles, den 28. marts 2019

Det fremgår af en rapport, der offentliggøres i dag, at EU beskytter 320 000 arbejdspladser i hele Europa direkte mod illoyal udenlandsk konkurrence ved hjælp af handelsbeskyttelsesforanstaltninger.

Juncker-Kommissionen har styrket Europas handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter gennem to omfattende reformer. Siden 2014 har den også iværksat 95 foranstaltninger for at sikre, at europæiske virksomheder og arbejdstagere kan konkurrere på rimelige vilkår. To tredjedele af de i øjeblikket 135 gældende foranstaltninger vedrører import fra Kina.

I 2018 afsluttede EU den største reform af sin antidumping- og antisubsidielovgivning siden 1994. Reformen styrkede EU's beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret import. På denne baggrund fortsatte EU sin intense aktivitet og afsluttede et stort antal undersøgelser, der førte til nye handelsbeskyttelsesforanstaltninger, navnlig i stålsektoren. 2018 var også bemærkelsesværdigt, idet EU indførte tre beskyttelsesforanstaltninger for første gang siden 2002.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Vi går ind for åben handel, men vi har ikke råd til at være naive. Ikke alle vores handelspartnere ønsker at følge de samme regler som os — vi må ikke lade os løbe over ende, og vi skal beskytte EU, dets virksomheder og dets arbejdstagere mod illoyal handelspraksis. Vores intensive arbejde på dette område i de seneste år er begyndt at bære frugt: Vi har nu indført foranstaltninger, som er mere velegnede i vore dages globale økonomi, og vi vil fortsat arbejde på at sikre, at vores virksomheder og arbejdstagere beskyttes mod enhver form for illoyal praksis."

Handelskommissær Cecilia Malmström udtaler: "I åbne økonomier er der brug for effektive redskaber til at skabe fair konkurrence, især på et tidspunkt, hvor nogle lande ikke ønsker at overholde reglerne. Denne rapport viser, at vores medarbejdere inden for handelsbeskyttelse arbejder hårdere end nogensinde før for at bevare arbejdspladser og beskytte EU mod illoyal handelspraksis over hele verden. Med de seneste reformer er vi i stand til at handle hurtigere, og vores redskaber egner sig bedre til de nuværende globale økonomiske udfordringer.

Ifølge dagens rapport har Kommissionen siden starten af Juncker-Kommissionens mandatperiode i november 2014 og frem til december 2018 indført 95 handelsbeskyttelsesforanstaltninger. Ved udgangen af 2018 havde EU 93 gældende endelige antidumpingforanstaltninger og 12 gældende antisubsidieforanstaltninger. Næsten 44 % af disse foranstaltninger vedrører import af stålprodukter. Over to tredjedele (68 %) af de gældende foranstaltninger vedrører varer, der importeres fra Kina.

Med EU's handelsbeskyttelsesforanstaltninger kan de europæiske virksomheder få et tiltrængt pusterum. I nogle tilfælde medførte tolden et fald i importen til urimelige priser på op til 99 %. Samtidig fastsættes tolden på et niveau, der er tilstrækkeligt til at genskabe rimelige konkurrencevilkår på EU-markedet uden at overbebyrde EU's forbruger- og aftagerindustrier, som er afhængige af import.

Vigtige højdepunkter fra 2018:

  • Omfattende reform af lovgivningen om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter: EU gennemførte en reform af lovgivningen på antidumping- og antisubsidieområdet i 2018 for at sikre en mere effektiv reaktion overfor illoyal handelspraksis, der skader EU-producenterne. Ændringerne har afkortet undersøgelsernes varighed og gjort dem mere gennemsigtige, med yderligere fokus på at hjælpe mindre virksomheder. De nye regler er blevet anvendt i forbindelse med nye undersøgelser i 2018, og der er nu mulighed for at indføre højere told i tilfælde, hvor der er alvorlige markedsforvridninger.
  • Fortsat højt aktivitetsniveau inden for handelsbeskyttelse i EU: I 2018 indledte EU 10 nye undersøgelser, hvoraf fire vedrørte importerede stålprodukter. Der blev truffet 14 afgørelser om nye foranstaltninger. EU indledte også 17 undersøgelser for at tage eksisterende foranstaltninger op til fornyet overvejelse, og i syv tilfælde blev foranstaltningerne opretholdt. Kommissionen indledte desuden tre beskyttelsesundersøgelser, en inden for stålsektoren og to bilaterale undersøgelser vedrørende ris sammen med Cambodja og Myanmar.
  • En målrettet indsats for at beskytte EU's stålproducenter: Efter de amerikanske myndigheders indførelse af foranstaltninger på stål og aluminium greb EU ind for at imødegå foranstaltningernes skadelige virkninger for stålsektoren i EU. Dette var nødvendigt for at undgå en omdirigering af den globale handel til EU, som kunne true med at skade stålproducenterne i EU.
  • Et stærkt og vedvarende forsvar af EU-eksportører, der er omfattet af udenlandske undersøgelser: Kommissionen greb ind i forbindelse med ca. 70 handelsbeskyttelsesundersøgelser rettet mod EU-eksportører i tilfælde af uberettiget brug eller misbrug af handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter. Dette udmøntede sig i en fjernelse eller ingen indførelse af told i mange tilfælde. Antallet af handelsbeskyttelsesforanstaltninger rettet mod EU-eksportører er nu på 174 sammenlignet med 162 i 2017. Denne stigende tendens forventes at fortsætte i de kommende år.

Yderligere oplysninger

EU-rapport om handelsbeskyttelse 2018

Supplement til rapporten (arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene)

EU-handelsbeskyttelse - faktablad

Flere oplysninger om EU's handelsbeskyttelsesprocedurer og igangværende sager

IP/19/1850

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar