Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

250 miliónov EUR na podporu zdravých stravovacích návykov u európskych žiakov

Brusel 27. marec 2019

Milióny detí v celej EÚ dostanú v školskom roku 2019/2020 v rámci školského programu EÚ mlieko, ovocie a zeleninu. V priebehu školského roka 2017/2018 mal tento program dosah na 20 miliónov detí v celej EÚ.

Dnes sa stanovili rozpočtové prostriedky jednotlivých členských štátov určené na Program Únie na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka na školský rok 2019/2020. 145 miliónov EUR sa vyhradilo na ovocie a zeleninu a 105 miliónov EUR na mlieko a iné mliečne výrobky. Program distribúcie je doplnený o vzdelávacie opatrenia, vďaka ktorým deti získavajú informácie o poľnohospodárstve a zdravom stravovaní.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Vďaka školskému programu EÚ môžu naši mladí občania profitovať z výživných, bezpečných a kvalitných potravín produkovaných európskymi poľnohospodármi a zároveň sa učia, odkiaľ tieto potraviny pochádzajú. Komisia je hrdá na to, že prispieva k tomuto dôležitému vzdelávaciemu procesu budujúcemu zdravé stravovacie návyky od útleho veku.

Komisia okrem toho dnes zverejnila hodnotiacu správu, z ktorej vyplýva, že v školskom roku 2017/2018 sa zapojilo do programu EÚ na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka okolo 159 000 škôl. V priebehu uvedeného obdobia sa európskym deťom rozdalo celkové množstvo 255 500 ton čerstvého ovocia a zeleniny a 178 mil. litrov mliečnych výrobkov v hodnote viac ako 182 mil. EUR financovaných z rozpočtu EÚ.

Kontext

Krajiny, ktoré majú záujem zapojiť sa do školského programu EÚ, musia do konca januára informovať Komisiu a požiadať o podporu. Orientačné prostriedky pridelené z rozpočtu EÚ každému členskému štátu vychádzajú z počtu žiakov v každej krajine, a pokiaľ ide o mlieko, z čerpania prostriedkov z predchádzajúceho programu. Vnútroštátne orgány si môžu presunúť časť (20 % – 25 %) vyčleneného rozpočtu z jedného odvetvia do druhého. Môžu takisto oznámiť, že využijú viac prostriedkov, než je suma požadovanej pomoci, ak si iné členské štáty nevyčerpajú celý príspevok.

Členské štáty môžu okrem toho rozhodnúť o presnom spôsobe vykonávania programu, vrátane toho, ktoré poľnohospodárske produkty budú deti dostávať alebo o ktoré témy v rámci vzdelávacích opatrení pôjde. Okrem toho majú možnosť doplniť rozpočet EÚ na financovanie programu aj o vnútroštátnu finančnú pomoc.

Výber distribuovaných produktov je založený na zdravotných a environmentálnych aspektoch, sezónnosti, rôznorodosti a dostupnosti. Členské štáty môžu podporiť nákup miestnych alebo regionálnych produktov, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, environmentálne prínosy a systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky.

Ďalšie informácie

Monitorovacie správy členských štátov o programe Únie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách v školskom roku 2017/2018

Program Únie na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách


Program Únie na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách: Rozpočet EÚ na školský rok 2019/2020

Členský štát

Program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách

v EUR

Mlieko v školách

v EUR

Belgicko

3 405 459

1 613 200

Bulharsko

2 592 914

1 156 473

Česká republika

3 974 570

1 832 711

Dánsko

1 807 661

1 460 645

Nemecko

24 899 150

10 821 840

Estónsko

549 208

730 298

Írsko

2 266 887

1 039 137

Grécko

3 218 885

1 550 685

Španielsko

16 498 394

6 302 784

Francúzsko

17 990 469

17 123 194

Chorvátsko

1 660 486

800 354

Taliansko

20 811 379

9 120 871

Cyprus

390 044

400 177

Lotyšsko

782 082

740 753

Litva

1 100 497

1 086 853

Luxembursko

336 518

200 000

Maďarsko

3 730 788

1 947 865

Malta

290 000

201 358

Holandsko

6 775 648

2 401 061

Rakúsko

2 834 481

1 263 019

Poľsko

14 579 625

11 005 606

Portugalsko

3 283 397

2 220 981

Rumunsko

6 866 848

10 815 474

Slovinsko

708 635

362 276

Slovensko

2 115 888

1 011 357

Fínsko

1 599 047

3 824 689

Švédsko

0

8 998 717

Spojené kráľovstvo

0

4 898 661

Spolu

145 068 962

104 931 038


IP/19/1848

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar