Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Brexitberedskap: EU förbereder sig på en avtalslös brexit den 12 april

Bryssel den 25 mars 2019

Eftersom det blir allt mer sannolikt att Storbritannien lämnar EU utan något avtal den 12 april färdigställde EU-kommissionen i dag sina förberedelser för en avtalslös brexit.

Samtidigt stöder kommissionen myndigheterna med deras förberedelser och uppmanar alla enskilda och företag i EU att fortsätta att informera sig om konsekvenserna av en avtalslös brexit och färdigställa sina förberedelser inför det. Detta följer efter Europeiska rådets (artikel 50) slutsatser i förra veckan, där man manade till fortsatt arbete med beredskap och förberedelser. Även om en avtalslös brexit inte är önskvärd är EU förberett på det. 

På begäran av premiärminister Theresa May enades Europeiska rådet (artikel 50) torsdagen den 21 mars om att senarelägga det brittiska utträdet till den 22 maj 2019, förutsatt att utträdesavtalet godkänns av det brittiska underhuset senast den 29 mars 2019. Om utträdesavtalet inte godkänts av underhuset senast då, går Europeiska rådet med på en förlängning till och med den 12 april 2019. I så fall förväntas Storbritannien ge besked före detta datum om hur man ska gå vidare.

Även om EU fortsätter att hoppas att det inte inträffar, innebär det att om utträdesavtalet inte har ratificerats senast fredagen den 29 mars kan en avtalslös brexit inträffa den 12 april. EU har förberett sig på det och hållit en enad front under sina förberedelser. Det är nu viktigt att alla är beredda på och medvetna om de praktiska konsekvenserna av ett utträde utan något avtal.

En avtalslös brexit

Om brexit blir av utan något avtal, blir Storbritannien omedelbart ett land utanför EU. All EU-lagstiftning slutar att gälla i Storbritannien från och med då. Det blir ingen övergångsperiod som den i utträdesavtalet. Detta kommer naturligtvis att orsaka omfattande störningar för enskilda och företag. 

I så fall kommer Storbritanniens handel med EU att regleras enligt allmän internationell offentlig rätt, bl.a. enligt Värdshandelsorganisationens regler. EU blir skyldigt att omedelbart tillämpa sina regler och tullar vid gränsen mot Storbritannien. Det omfattar kontroller för tull, djur- och växtskyddsnormer och kontroll av att EU:s krav följs. Trots att EU-ländernas tullmyndigheter förberett sig, kan de här kontrollerna leda till betydande förseningar vid gränsen. Brittiska stödmottagare slutar också att kunna komma i fråga för EU-bidrag och får inte längre delta i upphandlingar i EU på samma villkor som i dag. 

Brittiska medborgare slutar också att vara EU-medborgare. De kommer att kontrolleras mer när de korsar EU:s gräns. EU-länderna har genomfört omfattande förberedelser i hamnar och på flygplatser för att se till att kontrollerna blir så effektiva som möjligt, men förseningar kan uppstå trots det. 

EU:s förberedelser och beredskap inför en avtalslös brexit

Sedan december 2017 har EU-kommissionen förberett sig på en avtalslös brexit. Den har lagt fram 90 tillkännagivanden, 3 meddelanden och 19 lagförslag (se nedan). 

Kommissionen har fört omfattande tekniska diskussioner med EU-27-länderna om allmänna frågor om förberedelser och beredskap och om specifika sektoriella, rättsliga och administrativa beredskapsfrågor. Kommissionen har nu också avslutat sin rundtur i EU-27-ländernas huvudstäder. Syftet med rundturen var att informera om kommissionens förberedelser och beredskap och diskutera nationella förberedelser och beredskapsplaner. Rundturen visade att EU-länderna är väl förberedda på alla eventualiteter.

EU-länderna har också bedrivit intensiva förberedelser. En översikt över uppehållstillstånd i EU-27-länderna finns här, och här finns länkar till EU-ländernas webbplatser om beredskap.

Lagstiftning

Hittills har kommissionen lagt fram 19 lagförslag. 17 förslag har antagits eller godkänts av Europaparlamentet och rådet. Just nu håller Europaparlamentet och rådet på att formellt anta förslagen. Två förslag håller på att färdigställas av rådet och parlamentet.

Som kommissionen säger i meddelandena om brexitberedskap kan och ska inte EU:s beredskapsåtgärder mildra de totala effekterna av en avtalslös brexit, ska inte kompensera för bristande förberedelser och ska inte återskapa alla fördelar med EU-medlemskap eller de fördelaktiga villkoren i en övergångsperiod enligt utträdesavtalet. Förslagen är tillfälliga, av begränsad omfattning och antas ensidigt av EU. Det handlar inte om några ”miniavtal” och de har inte förhandlats fram med Storbritannien. 

EU har hållit och kommer att hålla en helt enad front under alla förberedelserna och under en eventuell avtalslös period. 

 Beredskapsåtgärderna är bland annat följande:

- Peaceprogrammet: Peaceprogrammet på Irland fortsätter fram till slutet av 2020. När det gäller perioden efter 2020 har kommissionen redan i sina förslag till nästa fleråriga budgetram föreslagit att det gränsöverskridande stödet till fred och försoning i gränsgrevskapen i Irland och Nordirland ska fortsätta och stärkas.

- EU-budgeten (nästan färdigt): Vid en avtalslös brexit kan EU fortsätta att uppfylla sina åtaganden och under 2019 fortsätta att betala till stödmottagare i Storbritannien för kontrakt som har undertecknats eller beslut som fattats före den 30 mars 2019, under förutsättning att Storbritannien fullgör sina skyldigheter enligt 2019 års budget och accepterar de revisioner och kontroller som måste göras.

- Fiskerättigheter och ersättning: Fiskare och verksamhetsutövare från EU-länderna ska kunna få ersättning från Europeiska havs- och fiskerifonden vid tillfälliga fiskestopp. EU kan också fram till slutet av 2019 bevilja brittiska fartyg tillträde till EU:s vatten, under förutsättning att EU-fartyg också beviljas ömsesidigt tillträde till brittiska vatten.

- Finanstjänster: Tillfälliga, begränsade åtgärder under högst tolv månader av vissa OTC-derivatkontrakt, om kontraktet överförs från en brittisk motpart till en motpart i EU-27. Därmed ska det inte uppstå några omedelbara störningar i den centrala clearingen av derivat, eller i centrala förvaringstjänster för EU-aktörer som för närvarande använder brittiska aktörer. Det underlättar också novation.

- Luftfart och luftfartssäkerhet: De här två åtgärderna förhindrar ett fullständigt avbrott i flygtrafiken mellan EU och Storbritannien vid en avtalslös brexit. 

- Vägtransporter: Det här möjliggör fortsatta vägtransporter mellan EU och Storbritannien under en begränsad tid, under förutsättning att Storbritannien erbjuder EU:s företag samma behandling.

- Järnväg: Säkerhetstillstånd för vissa delar av järnvägsinfrastrukturen fortsätter vara giltiga i högst tre månader för att möjliggöra långsiktiga lösningar i överensstämmelse med EU:s lagstiftning. Detta gäller i synnerhet tunneln under Engelska kanalen, på villkor att Storbritannien bibehåller säkerhetsnormer som är identiska med EU:s krav.

- Fartygsinspektioner: Syftet är att skydda rättssäkerhet och driftskontinuitet inom sjöfarten.

- Anpassning av stomnätskorridoren mellan Nordsjön och Medelhavet: Detta innebär nya sjöförbindelser mellan Irland, Frankrike, Belgien och Nederländerna i stomnätet och en ny finansieringsprioritering för Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) införs: anpassning av transportinfrastrukturen till säkerhets- och gränskontroller.

- Klimatpolitik: Denna åtgärd innebär att en avtalslös brexit inte går ut över driften av och miljöintegriteten i systemet för handel med utsläppsrätter.

- Erasmus+-programmet: studenter och praktikanter som är med i Erasmus+ vid tidpunkten för det brittiska utträdet får slutföra sina studier och fortsätter att få finansiering eller stipendier.

- Sociala förmåner: rättigheter (t.ex. försäkringsperioder, anställning, egenföretagande eller bosättning i Storbritannien före utträdet) garanteras för personer som utnyttjat sin rätt till fri rörlighet före det brittiska utträdet. 

- Ömsesidiga visum (nästan färdigt): britter får resa in i EU utan visum, om Storbritannien ömsesidigt beviljar icke-diskriminerande inresor utan visum för alla EU-medborgare.

Statligt stöd

När det gäller finansiering och tekniskt bistånd tillåter EU:s befintliga regler om statligt stöd att man hanterar näringslivets problem i händelse av en avtalslös brexit. Som exempel kan nämnas att reglerna för statligt stöd tillåter konsultstöd för små och medelstora företag och stöd till utbildning som kan användas för att hjälpa de små och medelstora företagen med beredskap (inbegripet eventuella framtida tullformaliteter). I riktlinjerna för undsättnings- och omstruktureringsstöd finns bestämmelser om tillfälligt omstruktureringsstöd till små och medelstora företag, som kan vara användbara för att åtgärda deras likviditetsproblem på grund av brexit. Tillgång till finansiering kan underlättas på olika sätt, t.ex. genom statsfinansierade låneprogram som håller sig inom referensräntan eller statliga garantier enligt tillkännagivandet om garantier (kontaktpunkt finns här).

Finansiering och stöd från EU:s budget

Tekniskt och ekonomiskt stöd från EU kan också tillhandahållas på vissa områden, t.ex. utbildning av tulltjänstemän inom Tull 2020-programmet. Andra program kan bidra till liknande utbildningsprojekt om sanitära och fytosanitära kontroller. När det gäller jordbruk finns det i EU:s lagstiftning en rad olika instrument för att hantera de omedelbara effekterna av det brittiska utträdet, särskilt om inget avtal ingås.

Tillkännagivanden om beredskap

EU-kommissionen har lagt fram 90 tillkännagivanden om beredskap i olika sektorer. De ger detaljerad vägledning om olika sektorer som påverkas av brexit. De finns här

Läs mer: Vad ska jag göra vid en avtalslös brexit?

Om du vill veta mer om hur du kan förbereda dig för en avtalslös brexit kan du kontakta Europa direkt: Ring det kostnadsfria numret 00 800 6 7 8 9 10 11 från var som helst i EU på alla officiella EU-språk. Kommissionen lägger i dag fram en serie faktablad för en bredare målgrupp på alla EU-språk. 

Fler användbara länkar:

Enskilda

- EU-kommissionens webbplats om förberedelser

- Uppehållsrätt i EU-27-länderna

- EU-ländernas webbplatser om en avtalslös brexit

- Tillkännagivande om resor

- Faktablad om resor, medborgerliga rättigheter, studier och konsumenträttigheter

- Frågor och svar om Erasmus

- Frågor och svar om en avtalslös brexit

- Information för EU-medborgare bosatta i Storbritannien

Företag

- Material om tullar och indirekta skatter (bl.a. en enkel checklista i fem steg) för företag

- Information om jordbruk

- Sju saker som företag i EU-27 behöver veta inför brexit

 

IP/19/1813

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar