Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pripravljenost na brexit: EU zaključila priprave na morebitni scenarij brez dogovora 12. aprila

Bruselj, 25. marca 2019

Ker je vse bolj verjetno, da bo Združeno kraljestvo 12. aprila zapustilo Evropsko unijo brez dogovora, je Evropska komisija danes zaključila priprave na scenarij brez dogovora.

Komisija hkrati še naprej podpira uprave pri njihovih pripravah ter poziva vse državljane in podjetja EU, naj se še naprej ozaveščajo o posledicah morebitnega scenarija brez dogovora in zaključijo priprave nanj. To izhaja iz sklepov Evropskega sveta (člen 50) iz prejšnjega tedna, v katerih je slednji pozval k nadaljevanju dela v zvezi s pripravljenostjo in nepredvidljivimi razmerami. Scenarij brez dogovora sicer ni zaželen, vendar je EU nanj pripravljena. 

Na zahtevo predsednice vlade Therese May je Evropski svet (člen 50) v četrtek, 21. marca, odobril podaljšanje datuma odhoda Združenega kraljestva do 22. maja 2019, če bo spodnji dom britanskega parlamenta odobril Sporazum o izstopu najpozneje do 29. marca 2019. Če spodnji dom Sporazuma o izstopu do takrat ne bo odobril, bo Evropski svet odobril podaljšanje do 12. aprila 2019. V tem primeru se pričakuje, da bo Združeno kraljestvo pred tem datumom predlagalo naslednje korake.

To pomeni, da če Sporazum o izstopu ne bo ratificiran do petka, 29. marca, se lahko 12. aprila uresniči scenarij brez dogovora, čeprav Evropska unija še vedno upa, da se to ne bo zgodilo. Vendar se je EU pripravila na ta scenarij in je skozi celotne priprave ostala enotna. Zdaj je pomembno, da so vsi pripravljeni in se zavedajo praktičnih posledic scenarija brez dogovora.

Scenarij brez dogovora

V primeru scenarija brez dogovora bo Združeno kraljestvo brez kakršne koli prehodne ureditve postalo tretja država. Od takrat bo zanj prenehalo veljati celotno primarno in sekundarno pravo EU. Ne bo prehodnega obdobja, kot je določeno v Sporazumu o izstopu. To bo seveda povzročilo znatne motnje za državljanke in državljane ter podjetja. 

V takem primeru bi odnose Združenega kraljestva z EU urejalo splošno mednarodno javno pravo, vključno s pravili Svetovne trgovinske organizacije. EU bo morala na svojih mejah z Združenim kraljestvom takoj začeti uporabljati svoja pravila in tarife. To vključuje preglede in kontrole v zvezi s carinskimi, sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi ter preverjanje skladnosti z merili EU. Kljub obsežnim pripravam carinskih organov držav članic bi lahko te kontrole povzročile velike zamude na meji. Poleg tega subjekti iz Združenega kraljestva pod veljavnimi pogoji ne bi bili več upravičeni do nepovratnih sredstev EU in ne bi smeli več sodelovati v postopkih EU za oddajo javnih naročil. 

Podobno državljani Združenega kraljestva ne bodo več državljani Evropske unije in se bodo zanje pri prehodu meje v Evropsko unijo izvajali dodatni pregledi. Države članice so v pristaniščih in na letališčih izvedle obsežne priprave, da bi zagotovile čim učinkovitejše preglede, vendar lahko še vedno pride do zamud. 

Delo EU v zvezi s pripravljenostjo na scenarij brez dogovora in nepredvidljivimi razmerami

Evropska komisija se že od decembra 2017 pripravlja na scenarij brez dogovora. Objavila je 90 obvestil o pripravljenosti in 3 sporočila ter pripravila 19 zakonodajnih predlogov (glej spodaj). 

Komisija je organizirala obsežne tehnične razprave z državami članicami EU-27 o splošnih vprašanjih dela v zvezi s pripravljenostjo in nepredvidljivimi razmerami ter o posebnih sektorskih, pravnih in upravnih vprašanjih pripravljenosti. Poleg tega je zaključila obiske glavnih mest 27 držav članic EU. Namen teh obiskov je bil zagotoviti vsa potrebna pojasnila o njenih ukrepih za pripravljenost in nepredvidljive razmere ter razpravljati o nacionalnih pripravah in načrtih ukrepov za nepredvidljive razmere. Med obiski je bila ugotovljena visoka stopnja pripravljenosti držav članic na vse scenarije.

Države članice so sodelovale tudi v intenzivnih pripravah. Pregled pravic do prebivanja v državah članicah EU-27 je na voljo tukaj, vključno z neposrednimi povezavami do nacionalnih spletišč o pripravljenosti.

Zakonodajni ukrepi za nepredvidljive razmere in pripravljenost

Komisija je doslej predložila 19 zakonodajnih predlogov. Evropski parlament in Svet sta sprejela ali odobrila 17 predlogov, katerih uradno sprejetje s strani sozakonodajalcev je trenutno v teku. Sozakonodajalca naj bi pravočasno zaključila tudi preostala dva predloga.

Kot je navedeno v sporočilih Komisije o pripravljenosti na brexit, ukrepi EU za nepredvidljive razmere ne bodo ublažili in tudi ne morejo ublažiti celotnega učinka scenarija brez dogovora ter na noben način ne nadomeščajo pomanjkanja pripravljenosti niti ne zagotavljajo enakih prednosti kot članstvo v EU ali ugodnih pogojev prehodnega obdobja, kot je določeno v Sporazumu o izstopu. Ti predlogi so začasni in imajo omejeno področje uporabe, EU pa jih bo sprejela enostransko. Predlogi niso „mini dogovori“ in niso bili dogovorjeni z Združenim kraljestvom. 

EU ostaja in bo še naprej enotna pri svojih pripravah in med morebitnim obdobjem brez dogovora. 

 Ukrepi za nepredvidljive razmere v primeru scenarija brez dogovora se med drugim nanašajo na:

program PEACE: program se bo na irskem otoku nadaljeval do konca leta 2020. Za obdobje po letu 2020 pa je Komisija v okviru svojih predlogov za naslednji večletni finančni okvir že predlagala nadaljevanje in okrepitev čezmejne podpore za mir in spravo v obmejnih grofijah Irske in Severne Irske;

proračun EU (v postopku dokončnega sprejetja): EU bo lahko leta 2019 tudi v primeru scenarija brez dogovora spoštovala svoje obveznosti in še naprej izvrševala plačila upravičencem iz Združenega kraljestva za pogodbe, ki so bile podpisane, in sklepe, ki so bili sprejeti pred 30. marcem 2019, če bo Združeno kraljestvo spoštovalo svoje obveznosti v okviru proračuna za leto 2019 ter sprejelo potrebne revizijske preglede in kontrole;

ribolovne pravice in nadomestila: ti ukrepi zagotavljajo, da ribiči in gospodarski subjekti iz držav članic EU iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo prejmejo nadomestilo za začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti ter da lahko EU odobri plovilom Združenega kraljestva dostop do svojih voda do konca leta 2019, če se plovilom EU odobri vzajemni dostop do voda Združenega kraljestva;

finančne storitve: ti začasni in omejeni ukrepi zagotavljajo, da ne pride do takojšnjih motenj v centralnem kliringu izvedenih finančnih instrumentov in storitvah centralnih depozitarjev za operaterje EU, ki trenutno uporabljajo operaterje iz Združenega kraljestva, ter (za obdobje 12 mesecev) omogočajo novacijo nekaterih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih prostega trga, kadar se pogodba prenese s stranke iz Združenega kraljestva na nasprotno stranko v EU-27;

letalsko povezljivost in varnost: ta dva ukrepa bosta zagotovila osnovno letalsko povezljivost, da bi se preprečila popolna prekinitev zračnega prometa med EU in Združenim kraljestvom v primeru scenarija brez dogovora; 

cestno povezljivost: ta ukrep omogoča nadaljevanje varne osnovne cestne povezljivosti med EU in Združenim kraljestvom za omejeno časovno obdobje, če bo Združeno kraljestvo enako obravnavalo tudi podjetja in gospodarske subjekte iz EU;

železniško povezljivost: ta ukrep zagotavlja veljavnost varnostnih pooblastil za nekatere dele železniške infrastrukture za strogo omejeno obdobje treh mesecev, da se omogočijo dolgoročne rešitve v skladu s pravom EU. To je zlasti povezano s predorom pod Rokavskim prelivom in bo odvisno od tega, ali bo Združeno kraljestvo ohranilo varnostne standarde, ki so enaki zahtevam EU;

preglede ladij: cilj tega ukrepa je zagotoviti pravno varnost in neprekinjeno poslovanje v pomorskem prometu;

prilagoditev koridorja jedrnega omrežja „Severno morje-Sredozemlje“: s tem se bodo zagotovile nove pomorske povezave med Irsko, Francijo, Belgijo in Nizozemsko v jedrnem omrežju, poleg tega pa se bo tudi uvedlo novo prednostno financiranje v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) (prilagoditev prometne infrastrukture za varnostne namene in namene kontrol na zunanjih mejah);

podnebno politiko: ta ukrep zagotavlja, da scenarij brez dogovora ne vpliva na nemoteno delovanje in okoljsko celovitost sistema za trgovanje z emisijami;

program Erasmus+: študenti in pripravniki, ki bodo ob izstopu Združenega kraljestva sodelovali v programu Erasmus+, bodo lahko zaključili študij in še naprej prejemali ustrezno financiranje oziroma nepovratna sredstva;

pravice socialne varnosti: pravice (kot so zavarovalne dobe, (samo)zaposlitev ali prebivališče v Združenem kraljestvu pred izstopom) oseb, ki so uveljavljale svojo pravico do prostega gibanja pred izstopom Združenega kraljestva, bodo zaščitene; 

vizumsko vzajemnost (v postopku dokončnega sprejetja): ta ukrep zagotavlja potovanja brez vizumov v EU za državljane Združenega kraljestva, če bo slednje omogočalo vzajemno in nediskriminatorno potovanje brez vizumov za vse državljane EU.

Državna pomoč

Kar zadeva potrebo po finančnih sredstvih in/ali tehnični pomoči, obstoječa pravila EU o državni pomoči omogočajo reševanje težav, ki bi jih lahko imela podjetja v primeru scenarija brez dogovora. Pravila o državni pomoči na primer dovoljujejo svetovalno pomoč za mala in srednja podjetja (MSP) ali pomoč za usposabljanje, ki bi se lahko uporabila kot pomoč pri pripravljenosti MSP (vključno z morebitnimi prihodnjimi carinskimi formalnostmi). Smernice za reševanje in prestrukturiranje vsebujejo določbe o shemah začasne podpore za prestrukturiranje za MSP, ki bi lahko bile koristne za reševanje njihovih težav z likvidnostjo zaradi brexita. Dostop do financiranja je mogoč v različnih oblikah, npr. prek posojilnih shem, ki jih financira država in ki upoštevajo referenčno obrestno mero, ali državnih poroštev v skladu z obvestilom o poroštvih (kontaktna točka je na voljo tukaj).

Financiranje in podpora v okviru proračuna EU

Tehnična in finančna pomoč Evropske unije je lahko na voljo tudi na področjih, kot je usposabljanje carinskih uradnikov v okviru programa Carina 2020. Drugi programi lahko pomagajo podobnim projektom usposabljanja na področju sanitarnega in fitosanitarnega nadzora. Kar zadeva kmetijstvo, pravo EU ponuja vrsto instrumentov za obvladovanje najbolj neposrednih učinkov izstopa Združenega kraljestva, zlasti v primeru scenarija brez dogovora.

Obvestila o pripravljenosti

Evropska komisija je objavila 90 obvestil o pripravljenosti za posamezne sektorje, ki zagotavljajo podrobna navodila za različne sektorje, na katere vpliva brexit. Obvestila so na voljo tukaj

Več informacij: kaj storiti v primeru scenarija brez dogovora?

Državljanke in državljani EU se lahko za več informacij in vprašanja o tem, kako se pripraviti na scenarij brez dogovora, obrnejo na službo Europe Direct, in sicer prek brezplačne telefonske številke 00 800 6 7 8 9 10 11 kjer koli v EU v katerem koli uradnem jeziku EU. Komisija je danes objavila sklop bralcem prijaznih informativnih pregledov v vseh jezikih EU. 

Dodatne koristne povezave:

Državljanke in državljani EU

Spletišče Evropske komisije o pripravljenosti

Pregled pravic do prebivanja v državah članicah EU-27

Nacionalna spletišča držav članic o scenariju brez dogovora

Obvestilo o potovanju

Informativni pregledi o potovanju, pravicah državljank in državljanov, študiju in pravicah potrošnikov

Vprašanja in odgovori o programu Erasmus

Vprašanja in odgovori o scenariju brez dogovora

Informacije za državljane EU, ki živijo v Združenem kraljestvu

Podjetja EU

Gradivo o carinah in posredni obdavčitvi (vključno s preprostim kontrolnim seznamom v petih korakih) za podjetja

Informacije o kmetijstvu

Sedem stvari, ki jih morajo vedeti podjetja v EU-27, da bodo pripravljena na brexit

 

IP/19/1813

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar