Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Pasirengimas „Brexit'ui“: ES baigia rengtis galimam JK išstojimui be susitarimo balandžio 12 d.

Briuselis, 2019 m. kovo 25 d.

Kadangi vis labiau tikėtina, kad Jungtinė Karalystė išstos iš Europos Sąjungos be susitarimo balandžio 12 d., Europos Komisija šiandien baigė pasirengimo tokiam atvejui darbus.

Sykiu ji toliau padeda viešojo administravimo įstaigoms atlikti savo parengiamuosius darbus ir ragina visus ES piliečius ir įmones toliau domėtis, kokios pasekmės būtų JK išstojus be susitarimo, ir iki galo pasirengti tokiam atvejui. Ji atsižvelgia į praėjusios savaitės Europos Vadovų Tarybos (50 straipsnis) išvadas, kuriose paraginta toliau tęsti parengiamuosius darbus ir pasiruošti kritiniams atvejams. Nors išstojimas be susitarimas nėra pageidautinas, ES jam yra pasirengusi. 

Gavusi Ministrės Pirmininkės Theresos May prašymą Europos Vadovų Taryba (50 straipsnis) kovo 21 d., ketvirtadienį, susitarė Jungtinės Karalystės išstojimo datą atidėti iki 2019 m. gegužės 22 d., jeigu Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmai ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. patvirtins susitarimą dėl išstojimo. Jei iki tos dienos Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmai susitarimui dėl išstojimo nepritartų, Europos Vadovų Tarybos susitarimu išstojimo data būtų atidėta iki 2019 m. balandžio 12 d. Tikimasi, kad pastaruoju atveju Jungtinė Karalystė iki šios datos nurodys, kas bus daroma toliau.

Nors Europos Sąjunga toliau tikisi, kad taip neįvyks, tačiau, jei susitarimas dėl išstojimo nebus ratifikuotas iki kovo 29 d., penktadienio, gali atsitikti, kad balandžio 12 d. JK išstos iš ES be susitarimo. ES pasirengė tokiam atvejui ir visą pasirengimo laikotarpį išsaugojo vienybę. Dabar svarbu, kad visi būtų pasirengę ir žinotų praktines tokio išstojimo pasekmes.

JK išstojimo be susitarimo atvejis

Išstojusi be susitarimo, Jungtinė Karalystė taptų trečiąja šalimi be pereinamojo laikotarpio taisyklių. Nuo to momento Jungtinei Karalystei nebegaliotų jokie ES pirminės ir antrinės teisės aktai. Nebūtų jokio susitarime dėl išstojimo numatyto pereinamojo laikotarpio. Tai, be abejo, sukeltų didelių nepatogumų piliečiams ir įmonėms. 

Tokiu atveju Jungtinės Karalystės santykius su ES reglamentuotų bendroji tarptautinė viešoji teisė, įskaitant Pasaulio prekybos organizacijos taisykles. ES turėtų savo pasienyje su Jungtine Karalyste iš karto taikyti savo taisykles ir tarifus, pvz., muitinės, sanitarijos ir fitosanitarijos standartų laikymosi patikras ir kontrolę ir atitikties ES normoms patikrinimus. Nors valstybių narių muitinės labai rengėsi, dėl šių patikrų sienos kirtimas galėtų gerokai užtrukti. JK subjektai taip pat netektų teisės gauti ES dotacijas ir dalyvauti ES viešųjų pirkimų procedūrose esamomis sąlygomis. 

Be to, Jungtinės Karalystės piliečiai nebebūtų ES piliečiais. Keliaudami per sieną į ES, jie būtų papildomai tikrinami. Siekdamos užtikrinti, kad šios patikros vyktų kuo sklandžiau, valstybės narės daug nuveikė ir uostuose bei oro uostuose, tačiau judėjimas vis tiek gali sulėtėti. 

ES pasirengimas išstojimui be susitarimo ir kritiniams atvejams

Nuo 2017 m. gruodžio mėn. Europos Komisija rengiasi atvejui, jei JK išstotų be susitarimo. Ji paskelbė 90 pranešimų apie pasirengimą, 3 Komisijos komunikatus ir pateikė 19 pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų (žr. toliau). 

Komisija surengė išsamias technines diskusijas su 27 ES valstybėmis narėmis bendraisiais pasirengimo bei kritinių atvejų klausimais ir konkrečiais sektoriniais, teisiniais ir administraciniais pasirengimo klausimais. Komisija taip pat jau baigė vizitus 27 ES valstybių narių sostinėse. Šių vizitų tikslas buvo pateikti reikiamų paaiškinimų dėl Komisijos pasirengimo ir kritinių atvejų veiksmų ir aptarti, kaip rengiasi šalys ir kokie jų kritinių atvejų planai. Per vizitus paaiškėjo, kad valstybės narės labai neblogai pasirengusios visiems atvejams.

Valstybės narės taip pat intensyviai vykdo savo parengiamuosius darbus. Teisės gyventi 27 ES valstybėse narėse apžvalga pateikiama čia. Informacijos galima rasti ir nacionalinėse pasirengimo „Brexit'ui“ svetainėse.

Kritinių atvejų ir pasirengimo teisėkūros priemonės

Iki šiol Komisija pateikė 19 pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. 17 pasiūlymų Europos Parlamentas ir Taryba priėmė arba dėl jų susitarė. Šiuo metu vyksta oficiali šių dokumentų priėmimo Europos Parlamente ir Taryboje procedūra. Du pasiūlymus abi teisėkūros institucijos turėtų galutinai priimti tinkamu laiku.

Kaip Komisija nurodė komunikatuose dėl pasirengimo „Brexit'ui“, jei JK išstos be susitarimo, ES kritinių atvejų priemonės nesušvelnins (ir negali sušvelninti) bendro poveikio ir nei kaip nors kompensuos nepakankamą pasirengimą, nei atkartos visą narystės ES naudą ar susitarime dėl išstojimo numatytas palankias pereinamojo laikotarpio sąlygas. Šie pasiūlymai yra laikini, taikomi ribotai ir juos vienašališkai priims ES. Tai nėra daliniai susitarimai ir dėl jų su Jungtine Karalyste nesiderėta. 

Per visą pasirengimo laikotarpį ES laikosi – ir toliau laikysis – visiškai vieningos pozicijos. Vieninga ji išliks ir išstojimo be susitarimo atveju. 

 Jei JK išstotų be susitarimo, būtų taikomos, be kitų, tokios kritinio atvejo priemonės:

- Programa PEACE: programa PEACE būtų toliau vykdoma Airijos saloje iki 2020 m. pabaigos. Komisija jau yra pasiūliusi po 2020 m. tęsti ir sustiprinti tarpvalstybinę paramą taikai ir susitaikymui Airijos ir Šiaurės Airijos pasienio grafystėse – tai numatyta jos pasiūlymuose dėl ateinančios daugiametės finansinės programos.

- ES biudžetas (priemonės baigiamos tvirtinti): ES bus pajėgi vykdyti įsipareigojimus, jei JK išstotų be susitarimo, ir 2019 m. toliau mokėti išmokas JK gavėjams vykdant iki 2019 m. kovo 30 d. pasirašytas sutartis ir priimtus sprendimus, jeigu JK vykdys įsipareigojimus dėl 2019 m. biudžeto ir leis atlikti būtinas audito patikras ir taikyti kontrolės priemones.

- Žvejybos teisės ir kompensacija: pagal šias priemones ES valstybių narių žvejams ir žvejybos veiklos vykdytojams numatyta kompensacija iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo už laikiną žvejybos veiklos nutraukimą. Taip pat užtikrinama, kad ES galėtų suteikti JK laivams teisę žvejoti ES vandenyse iki 2019 m. pabaigos su sąlyga, kad ES laivams taip pat bus suteikta tokia pati teisė JK vandenyse.

- Finansinės paslaugos: laikinos ribotos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad nebūtų staiga sutrikdytas išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos ir centrinių depozitoriumų paslaugų teikimas veiklos vykdytojams iš ES, kurie šiuo metu naudojasi Jungtinės Karalystės veiklos vykdytojų paslaugomis, ir palengvinama tam tikrų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių novacija (kai sutartis perduodama iš Jungtinės Karalystės į ES 27 sandorio šalį) nustatytą 12 mėnesių laikotarpį.

- Oro susisiekimas ir sauga: jei JK išstotų be susitarimo, taikant šias dvi priemones būtų užtikrintas bazinis oro susisiekimas, kad būtų išvengta visiško oro eismo tarp ES ir JK nutrūkimo. 

- Susisiekimas keliais: sudaromos sąlygos ribotą laikotarpį tęsti saugų bazinį ES ir Jungtinės Karalystės susisiekimą keliais, jei Jungtinė Karalystė taip pat elgsis su ES įmonėmis ir veiklos vykdytojais.

- Susisiekimas geležinkeliais: užtikrinama, kad su tam tikromis geležinkelių infrastruktūros dalimis susiję saugos srities įgaliojimai galiotų griežtai ribotą trijų mėnesių laikotarpį, kol bus rasti ilgalaikiai ES teisę atitinkantys sprendimai. Pasiūlymas visų pirma susijęs su Lamanšo tuneliu ir bus taikomas tik jei Jungtinė Karalystė išlaikys ES reikalavimus visiškai atitinkančius saugos standartus.

- Laivų patikrinimai: priemonėmis siekiama užtikrinti teisinį tikrumą ir laivybos tęstinumą.

- Pagrindinio tinklo koridoriuje „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ pertvarkymas: į pagrindinį tinklą įtraukiamos naujos jūrų jungtys tarp Airijos, Belgijos, Nyderlandų ir Prancūzijos ir nustatomas naujas Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansavimo prioritetas – pritaikyti transporto infrastruktūrą saugumo ir išorės sienų patikros reikmėms.

- Klimato kaita politika: šia priemone užtikrinama, kad, jei JK išstotų be susitarimo, sklandus apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos veikimas ir aplinkosauginis naudingumas nenukentėtų.

- Programa „Erasmus+“: Jungtinės Karalystės išstojimo metu programoje „Erasmus+“ dalyvaujantys studentai ir stažuotojai toliau gauna atitinkamą finansavimą arba dotacijas, kol baigsis mokymosi užsienyje laikotarpis.

- Teisės į socialines išmokas: išsaugomos žmonių, pasinaudojusių laisvo asmenų judėjimo teise iki JK išstojimo, teisės į išmokas, susijusios, pvz., su draudimo laikotarpiais, darbu, savarankišku darbu arba gyvenimo Jungtinėje Karalystėje laikotarpiu. 

- Vizų abipusiškumas (priemonės baigiamos tvirtinti): į ES vykstantiems JK piliečiams nereikia vizų, jeigu ir JK suteikia analogišką nediskriminacinį bevizį režimą visiems ES piliečiams.

Valstybės pagalba

Galiojančios ES valstybės pagalbos taisyklės leidžia pasinaudoti tokia pagalba sprendžiant įmonių problemas, kurios galėtų kiltų „Brexit'o“ be susitarimo atveju, jeigu reikėtų finansinių išteklių ir (arba) techninės pagalbos. Pavyzdžiui, valstybės pagalbos taisyklės leidžia teikti pagalbą mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konsultacijoms arba mokymui – taip galima padėti MVĮ pasirengti, be kita ko, būsimiems muitinės formalumams. Valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti gairių nuostatos dėl laikinos pagalbos MVĮ restruktūrizuoti galėtų būti naudingos dėl „Brexit'o“ kylančioms likvidumo problemoms spręsti. Finansavimo galima gauti įvairiais būdais, pavyzdžiui, per valstybės finansuojamas skolinimo schemas, laikantis orientacinės palūkanų normos, arba per valstybės garantijas, teikiamas pagal garantijų pranešimą (adresas ryšiams).

Finansavimas ir parama iš ES biudžeto

Tam tikrose srityse gali būti teikiama techninė ir finansinė Europos Sąjungos pagalba, pavyzdžiui, muitinių pareigūnų mokymui pagal programą „Muitinė 2020“. Kitos programos gali būti naudojamos organizuojant panašius sanitarijos ir fitosanitarijos kontrolės mokymo projektus. ES teisėje numatyta labai įvairių žemės ūkio srities priemonių, skirtų spręsti daugumai problemų, kurios kiltų išstojus JK, ypač išstojus be susitarimo.

Pranešimai apie pasirengimą

Europos Komisija paskelbė 90 pranešimų apie pasirengimą su išsamiomis gairėmis įvairiems „Brexit'o“ paveiksimiems sektoriams. Jie skelbiami internete

Daugiau informacijos Ką man daryti, jei JK išstotų be susitarimo?

Norėdami daugiau sužinoti, kaip pasirengti JK išstojimo be susitarimo atvejui, ES piliečiai visais klausimais gali kreiptis į tarnybą „Europe Direct“. Jai galima skambinti nemokamu telefonu  00 800 6 7 8 9 10 11 iš bet kurios ES šalies ir bendrauti su ja bet kuria oficialiąja ES kalba. Šiandien Komisija paskelbė lengvai suprantamas informacijos suvestines visomis ES kalbomis. 

Kitos naudingos nuorodos:

ES piliečiai

- Europos Komisijos svetainė, skirta pasirengimui JK išstojimui

- Teisės gyventi kiekvienoje iš 27 ES valstybių narių apžvalga

- Valstybių narių nacionalinės svetainės, skirtos JK išstojimo be susitarimo atvejui

- Pranešimas apie keliavimą

- Kelionių, piliečių teisių, studijų ir vartotojų teisių informacijos suvestinės

- Klausimai ir atsakymai apie „Erasmus“

- Klausimai ir atsakymai apie JK išstojimo be susitarimo atvejį

- Informacija Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems ES piliečiams

ES įmonės

- Įvairi informacija įmonėms muitinės ir netiesioginio apmokestinimo klausimais (įskaitant paprastą 5 pakopų kontrolinį sąrašą)

- Informacija apie žemės ūkį

- Septyni faktai, kuriuos 27 ES valstybių narių įmonėms reikia žinoti, kad pasirengtų „Brexit'ui“

 

IP/19/1813

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar