Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det europæiske borgerinitiativ: Kommissionen registrerer initiativet "#NewrightsNow"

Strasbourg, den 26. marts 2019

Kommissionen har i dag besluttet at registrere et europæisk borgerinitiativ med titlen "#NewRightsNow – styrkelse af "uberiserede" arbejdstageres rettigheder".

Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til "at indføre en forpligtelse for digitale platforme til at betale en garanteret mindsteindkomst til selvstændige, som regelmæssigt arbejder for dem". Initiativtagerne hævder, at sådanne foranstaltninger vil kunne sikre de "uberiserede" arbejdstageres indkomst og afhjælpe jobusikkerheden blandt dem.

I henhold til traktaterne kan EU tage lovgivningsmæssige skridt med henblik på at gøre det lettere for EU's borgere at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed. Kommissionen anser derfor initiativet for at være juridisk gyldigt og har besluttet at registrere det. På dette trin i processen har Kommissionen ikke analyseret initiativets indhold, men derimod udelukkende dets juridiske gyldighed.

Dette initiativ vil blive registreret den 1. april 2019, og initiativtagerne har derefter ét år til at indsamle underskrifter til støtte for initiativet. Såfremt initiativet inden for et år modtager en million støttetilkendegivelser fra mindst syv forskellige medlemsstater, vil Kommissionen gennemgå det nøje og reagere inden for tre måneder. Kommissionen kan beslutte enten at følge eller at undlade at følge anmodningen og skal i begge tilfælde begrunde sit valg.

Baggrund

Det europæiske borgerinitiativ blev introduceret med Lissabontraktaten, og forordningen om borgerinitiativer gennemfører traktatens bestemmelser herom. Borgerne har siden april 2012 kunnet anvende borgerinitiativer som et redskab til at sætte deres præg på EU's dagsorden. Som en del af kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand i 2017 fremlagde Europa-Kommissionen et reformforslag til det europæiske borgerinitiativ for at gøre det endnu mere brugervenligt. I december 2018 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til enighed om reformen, og de reviderede regler træder i kraft den 1. januar 2020.

Når et borgerinitiativ er blevet registreret formelt, giver et det mulighed for, at en million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå retsakter på områder, hvor den har beføjelse til at gøre det.

Betingelserne for forslagets gyldighed er, at det ikke falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en retsakt, ikke er utilstedeligt, uunderbygget eller af chikanøs karakter og ikke er åbenbart i strid med Unionens værdier.

Yderligere oplysninger

Den fulde ordlyd af det foreslåede europæiske borgerinitiativ (tilgængelig fra den 1. april 2019)

Europæiske borgerinitiativer, som er i gang med at indsamle underskrifter

Borgerinitiativets websted

Forordningen om borgerinitiativer

Facebookside: New Rights Now

 

IP/19/1809

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar