Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s budget – en välkommen ökning av anslagen för medlemsländernas samarbete i skattefrågor

Bryssel den 21 mars 2019

Kommissionen välkomnar dagens preliminära överenskommelse om finansiering av EU:s program för skattesamarbete (Fiscalis) under nästa budgetperiod 2021–2027.

Genom överenskommelsen kommer Fiscalis att kunna fortsätta fylla sina viktiga funktioner, nämligen att ge stöd till och slå vakt om ett nära samarbete mellan medlemsländerna i skattefrågor. Detta bidrar i sin tur till att skapa rättvisare och effektivare skattesystem, och till att minska byråkratiskt krångel för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad.

Pierre Moscovici, kommissionär med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen, säger: – Genom dagens överenskommelse kommer Fiscalis att kunna fortsätta stödja medlemsländerna arbetet med att finna innovativa lösningar på de problem som våra skatteförvaltningar står inför. I kombination med ny teknik kan detta arbete också komma att kraftigt förbättra förutsättningarna att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande generellt, vilket i sin tur bidrar till att skydda vår inre marknad. Fiscalis är ett program som med en ganska liten budget tillför ett mycket stort mervärde.

Programmet kommer att ge fortsatt stöd till samarbete mellan EU-ländernas skatteförvaltningar och bidra till en mer effektiv kamp mot skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt. Åtgärderna gäller framför allt följande områden:

  • Mer högpresterande och bättre sammankopplade it-system inrättas gemensamt, så att inte detta utvecklingsarbete behöver bedrivas av varje medlemsland för sig. Detta inbegriper också uppbyggnad och underhåll av driftskompatibla och kostnadseffektiva it-lösningar som hjälper skattemyndigheter att genomföra och tillämpa EU-lagstiftningen.
  • Fortbildning och utbyte av god praxis ökar effektiviteten: Här ingår hjälp att slopa onödig byråkrati för privatpersoner och företag (inklusive små och medelstora företag) som gör gränsöverskridande transaktioner, samt stöd till fortbildning av ytterligare många fler anställda, utöver de 423 000 som deltagit i fortbildningsinsatser sedan 2014.
  • Fortsatt och ökat stöd till fördjupat samarbete mellan skattemyndigheter,särskilt genom gemensamma insatser inom riskhantering och revision. Sedan 2014 har omkring 1 000 sådana insatser anordnats gemensamt medlemsländer emellan.
  • Stärka EU:s konkurrenskraft och bidra till likvärdiga konkurrensvillkor inom unionen, främja innovation och göra det lättare att införa nya ekonomiska modeller.

Nästa steg

Denna preliminära överenskommelse måste nu godkännas formellt av både Europaparlamentet och rådet. Exakt hur stora budgetanslagen blir kommer att beslutas som en del av den samlade överenskommelsen om EU:s nästa långtidsbudget, utifrån kommissionens förslag i maj 2018.

Bakgrund

Parallellt har också Fiscalisprogrammet visat sig oumbärligt när det gäller att förbättra skatteförvaltningarnas samarbete inom EU och på så sätt effektivisera skatteuppbörden och bekämpa skattebedrägerier. Fiscalisprogrammet kom till 1993, och var inledningsvis bara ett utbildnings- och utbytesprogram för tjänstemän inom skatteförvaltningarna, men har de senaste tjugo åren bidragit till genomgripande förändringar av skattemiljön i EU. Programmet har inneburit enklare och mer flexibla regler för samarbete på skatteområdet, vilket i sin tur har skapat ett betydande mervärde och positiva effekter trots programmets begränsade omfattning. Som exempel kan nämnas att medlemsländerna under ett enda år, 2015, kunde handlägga icke-inkasserade skattefordringar till ett sammanlagt belopp på över 590 miljoner euro genom gemensamma EU-kontroller.

Det är mycket positivt att vi nu nått fram till denna överenskommelse – den europeiska allmänheten har förlorat tålamodet med skatteflykt och skatteundandragande, och 74 % efterlyser EU-åtgärder för att angripa dessa problem. Medlemsländerna beräknas behöva återkräva över 50 miljarder euro per år i förlorade intäkter enbart på grund av momsbedrägerier. De ökade resurserna till programmet kommer att förbättra förutsättningarna att hantera detta problem. Fiscalisprogrammet kommer också att bidra till arbetet med de kommande tio årens utmaningar, bland annat digitalisering inom skatteområdet, nya ekonomiska modeller och det faktum att finansiella instrument internationaliseras allt mer, alltså fenomen som i sig sträcker sig långt utöver EU:s gränser.

Läs mer

MEMO Questions and Answers on the Customs and Fiscalis programme [juni 2018]

För mer information, se även publikationen EU:s nästa långtidsbudget

Informationsbroschyr om Fiscalisprogrammet [juni 2018]

Rättsakter om Fiscalisprogrammet finns tillgängliga via dennalänk [juni 2018]

IP/19/1754

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar