Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n talousarvio: EU-maiden välinen veroyhteistyö saa uutta pontta rahoitussopimuksesta

Bryssel 21. maaliskuuta 2019

Komissio on tyytyväinen tänään tehtyyn alustavaan sopimukseen EU:n veroalan yhteistyöohjelman (Fiscalis) rahoittamisesta EU:n seuraavalla budjettikaudella 2021–2027.

Sopimuksen ansiosta Fiscalis-ohjelmalla voidaan edelleenkin tukea EU-maiden välistä tiivistä veroyhteistyötä ja varmistaa sen toteutuminen. Lisäksi sillä autetaan luomaan oikeudenmukaisemmat ja tehokkaammat verojärjestelmät ja keventämään kansalaisten ja yritysten hallinnollisia rasitteita EU:n sisämarkkinoilla.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava EU-komissaari Pierre Moscovici on tyytyväinen, että tänään tehdyn sopimuksen ansiosta Fiscalis-ohjelmaa voidaan jatkaa. ”Ohjelma tukee EU-maiden välistä veroyhteistyötä ja auttaa niitä löytämään innovatiivisia ratkaisuja veroviranomaistemme kohtaamiin ongelmiin. Kun tämä yhdistetään uuteen teknologiaan, sillä voi olla erittäin myönteinen vaikutus veronkierron ja veropetosten torjuntaan ja siten sisämarkkinoidemme suojaamiseen. Fiscalis-ohjelman talousarvio voi olla pieni, mutta se tuo valtavaa lisäarvoa.”

Ohjelmalla tuetaan EU-maiden veroviranomaisten välistä yhteistyötä ja edistetään entistä tehokkaammin veropetosten, verovilpin ja veronkierron torjuntaa. Näihin tavoitteisiin pyritään seuraavilla toimilla:

  • Otetaan käyttöön tehokkaampia ja paremmin yhteenliitettyjä IT-järjestelmiä, jotka kunkin EU-maan olisi muuten kehitettävä itse. Veroviranomaisia mm. tuetaan EU:n lainsäädännön soveltamisessa kehittämällä ja ylläpitämällä yhteentoimivia ja kustannustehokkaita tietoteknisiä ratkaisuja.
  • Jaetaan parhaita käytäntöjä ja panostetaan koulutukseen tehokkuuden parantamiseksi. Tavoitteena on välttää kansalaisten ja yritysten (mm. pk-yritysten) tarpeettomia hallinnollisia rasitteita rajat ylittävissä liiketoimissa. Lisäksi koulutusta saaneiden veroviranomaisten määrää on tarkoitus kasvattaa huomattavasti (vuodesta 2014 lähtien koulutukseen on osallistunut jo 423 000 veroalan ammattilaista).
  • Tuetaan ja tehostetaan veroviranomaisten välistä yhteistyötäja etenkin yhteisiä riskinhallinta- ja tarkastustoimia, joita on vuodesta 2014 lähtien tehty EU-maiden välillä 1 000.
  • Edistetään EU:n kilpailukykyä, kilpailun tasapuolisuutta ja innovointia sekä helpotetaan uusien taloudellisten mallien täytäntöönpanoa.

Seuraavat vaiheet:

Sekä Euroopan parlamentin että neuvoston on nyt virallisesti hyväksyttävä kyseinen alustava sopimus, kun taas talousarvionäkökohtiin sovelletaan EU:n seuraavaa pitkän aikavälin talousarviota koskevaa yleistä sopimusta, jonka komissio esitti toukokuussa 2018.

Tausta

EU:n Fiscalis-ohjelma on osoittautunut korvaamattomaksi välineeksi, jonka avulla on tehostettu EU-maiden veroviranomaisten välistä yhteistyötä veropetosten torjunnan ja veronkannon parantamiseksi. Fiscalis-ohjelma suunniteltiin alun perin vuonna 1993 pelkästään veroviranomaisten koulutus- ja vaihto-ohjelmaksi, mutta se on viimeisten 20 vuoden aikana muuttanut merkittävällä tavalla EU:n veroalaa. Rajallisesta koostaan huolimatta se tarjoaa joustavan ja selkeän ympäristön veroviranomaisten yhteistyölle ja tuottaa merkittäviä hyötyjä ja vaikutuksia. Pelkästään yhden vuoden (2015) aikana tehdyissä EU-maiden yhteisissä tarkastuksissa veroja määrättiin mahdollisesti takaisinperittäviksi yli 590 miljoonaa euroa.

Tänään hyväksytty sopimus osuu ajankohtaan, jolloin yleinen mielipide vastustaa veronkiertoa, sillä 74 % EU:n kansalaisista vaatii EU:ta toteuttamaan toimia verovilpin ja veronkierron torjumiseksi. EU-maat menettävät verotuloja yli 50 miljardia euroa vuodessa pelkästään arvonlisäveropetosten vuoksi. Ohjelman vahvistaminen auttaa puuttumaan tähän ongelmaan. Lisäksi Fiscalis-ohjelmasta tuetaan tulevan vuosikymmenen haasteita, kuten verotustoimien digitalisointia, uusia talousmalleja ja rahoitusvälineiden kansainvälistymistä, jotka ulottuvat huomattavasti unionin rajoja pidemmälle.

Lisätietoa

MUISTIO Tulli- ja Fiscalis-ohjelmista [kesäkuu 2018]

Lisätietoja sivustolla EU:n monivuotinen talousarvio

Taustatiedote Fiscalis-ohjelmasta [kesäkuu 2018]

Fiscalis-ohjelmaa koskevat säädöstekstit ovat tällä sivustolla [kesäkuu 2018].

IP/19/1754

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar