Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Hållbar finansiering: Högnivåkonferens fördjupar internationellt samarbete om hållbar finansiering

Bryssel den 21 mars 2019

Europeiska kommissionen står i dag värd för en högnivåkonferens om en global strategi för hållbar finansiering.

I mars 2018 åtog sig Europeiska unionen att bana väg för en reform av det finansiella systemet för att stödja övergången till en hållbar ekonomi, genom antagandet av den allra första handlingsplanen om finansiering av hållbar tillväxt och den framgångsrika första högnivåkonferensen om hållbar finansiering. Ett år senare ger dagens konferens möjlighet att främja internationellt samarbete, utforska synergier och visa starkt engagemang för ett enhetligt internationellt finanssystem som stöder kanaliseringen av privat kapital till hållbara projekt. Detta ingår också i kapitalmarknadsunionens insatser för att sammankoppla finansmarknaderna med den europeiska ekonomins behov och därmed bidra till EU:s koldioxidneutrala agenda.

– Konferensen sänder en stark signal om behovet av att öka den hållbara finansieringen på global nivå, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Den visar EU:s och dess partners beslutsamhet att möjliggöra övergången till en klimatneutral och cirkulär ekonomi, med stöd av privat kapital. Inrättandet av ett internationellt nätverk för hållbar finansiering skulle bidra till detta mål utanför EU. Med tanke på att projektet är både brådskande och betydelsefullt hoppas jag att denna dynamik fortsätter under de kommande åren.

- Europeiska unionen kommer att stå fast vid sina åtaganden enligt klimatavtalet från Paris, säger Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Som ett led i denna agenda engagerade sig EU tidigt för hållbar finansiering genom att erkänna att utökat privat kapital är avgörande för att stödja övergången till en klimatneutral och hållbar ekonomi. I dag har andra länder gjort omfattande framsteg på detta område. Det är dags att förena våra krafter för att göra hållbar finansiering till ett globalt fenomen.

I sitt nyligen antagna diskussionsunderlag om ett hållbart Europa 2030 ansåg kommissionen att det vore lämpligt att inrätta ett internationellt nätverk av jurisdiktioner på framväxande marknader, utvecklade länder och utvecklingsländer som har åtagit sig att främja hållbar finansiering.

Redan i går stod vice ordförande Valdis Dombrovskis värd för en middag med företrädare på hög nivå från sju ledande länder, bland annat Argentina, Kanada, Kina, Indien, Japan, Marocko och Kenya, för att utforska förutsättningarna för inrättandet av ett sådant nätverk. Vid middagen deltog även företrädare för internationella organisationer och initiativ. Ett uppföljande arbetsmöte kommer att organiseras inom kort. 

Som ett led i detta välkomnar och stödjer kommissionen initiativet till en finansministerkoalition för klimatåtgärder, som leds gemensamt av Finland och Chile med stöd från Världsbanken. Koalitionens arbete med att påskynda övergången till en klimatneutral ekonomi genom finanspolitiken och den ekonomiska politiken är välbehövligt och motsvarar kommissionens ambition att fullborda övergången till en klimatneutral ekonomi senast 2050. Detta skulle komplettera nätverket för hållbar finansiering som ska inrikta sig på samordning av initiativ för finansiella tjänster på nationell och regional nivå som omfattar hållbarhet inom finanssektorn.

Vad händer nu?

Med tanke på att det behövs omkring 6,2 biljoner dollar i årliga investeringar i energi, transport, byggnader och vatteninfrastruktur fram till 2030 för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader Celsius, är målet att öka hållbarheten i finansieringen särskilt viktigt. Enbart i Europeiska unionen kommer energi- och klimatmålen enligt Parisavtalet att kräva en ytterligare årlig investering på 180 miljarder euro mellan 2021 och 2030, jämfört med en situation utan nya åtgärder. Dessa investeringsbehov kommer inte att kunna tillgodoses enbart med de allt mer ansträngda offentliga medel som står till buds. Kommissionen kommer att fortsätta sina ansträngningar för att upprätthålla ett starkt internationellt samarbete om hållbar finansiering genom ett nära samarbete med alla relevanta internationella partner. Detta syftar till att de olika ramverk och verktyg för finansiella tjänster som omfattar hållbarhet inom finanssektorn bättre ska kunna anpassas till varandra.

IP/19/1734

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar