Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Udržateľné financovanie: konferencia na vysokej úrovni posúva globálnu spoluprácu v oblasti udržateľného financovania do ďalšej fázy

Brusel 21. marec 2019

Európska komisia dnes organizuje konferenciu na vysokej úrovni, na ktorej sa bude diskutovať o globálnom prístupe k udržateľnému financovaniu.

Keď Európska únia v marci 2018 prijala historicky prvý akčný plán o financovaní udržateľného rastu a úspešne zorganizovala prvú konferenciu na vysokej úrovni o udržateľnom financovaní, zaviazala sa tým, že bude priekopníkom v oblasti reforiem finančného systému s cieľom podporiť prechod k udržateľnému hospodárstvu. Na dnešnej konferencii sa tak po roku naskytá príležitosť prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu, preskúmať synergie a preukázať pevné odhodlanie vybudovať ucelený medzinárodný finančný systém, ktorý bude podporovať tok súkromného kapitálu do udržateľných projektov. Ide zároveň aj o súčasť úsilia v rámci únie kapitálových trhov s cieľom prepojiť financie so špecifickými potrebami európskeho hospodárstva, a tým prispieť k uhlíkovo neutrálnemu programu EÚ.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti povedal: „Táto konferencia vysiela silný signál o tom, že na celom svete sa musí zintenzívniť udržateľné financovanie. Ukazuje odhodlanie EÚ a jej partnerov umožniť prechod na klimaticky neutrálne obehové hospodárstvo, ktoré bude podporované aj zo súkromného kapitálu. Zriadením medzinárodnej siete pre udržateľné financovanie by sa tento cieľ podporil i za hranicami EÚ. Vzhľadom na naliehavosť a dôležitosť tohto projektu pevne verím, že táto dynamika vydrží aj do ďalších rokov.“

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis dodal: „Európska únia dodrží svoje záväzky, ktoré poskytla v rámci parížskej dohody o zmene klímy. V rámci tohto programu bola EÚ jedným z prvých subjektov, ktoré sa začali zasadzovať o udržateľné financovanie – a to tak, že uznala, že na podporu prechodu ku klimaticky neutrálnemu a udržateľnému hospodárstvu je nevyhnutné posilniť súkromný kapitál. K dnešnému dňu však v tejto oblasti dosiahli výraznejší pokrok iné krajiny. Nastal čas, aby sme aj my spojili svoje úsilie a dosiahli celosvetový prechod na udržateľné financovanie.“

Vo svojom nedávno prijatom diskusnom dokumente nazvanom „Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030“ Komisia vyjadrila presvedčenie, že by bolo vhodné vytvoriť medzinárodnú sieť jurisdikcií z rozvíjajúcich sa trhov, rozvinutých a rozvojových krajín, ktoré majú eminentný záujem presadzovať udržateľné financovanie.

Podpredseda Dombrovskis už včera večer zorganizoval pracovnú večeru za prítomnosti predstaviteľov na vysokej úrovni zo siedmich popredných jurisdikcií – Argentíny, Kanady, Číny, Indie, Japonska, Maroka a Kene –, ktorej cieľom bolo diskutovať o tom, ako by sa dal dosiahnuť pokrok pri vytváraní takejto siete. Na večeri sa zúčastnili aj zástupcovia medzinárodných organizácií a iniciatív. Následné pracovné stretnutie sa bude konať v blízkej budúcnosti. 

V tejto súvislosti Komisia víta a podporuje aj iniciatívu na vytvorenie koalície ministrov financií pre opatrenia v oblasti klímy, ktorú spoločne vedú Fínsko a Čile a ktorú podporuje Svetová banka. Práca tejto koalície v oblasti urýchlenia prechodu ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu prostredníctvom fiškálnych a ekonomických politík má zásadný význam a ide ruka v ruke s ambíciami Komisie dosiahnuť prechod ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu do roku 2050. Bola by doplnkom k sieti pre udržateľné financovanie, ktorá by sa sústreďovala na koordináciu vnútroštátnych a regionálnych iniciatív v oblasti politiky finančných služieb, ktoré do finančného sektora zavádzajú aspekty udržateľnosti.

Ďalšie kroky

Do roku 2030 budú na obmedzenie globálneho otepľovania na 2 °C potrebné každoročné investície do nízkouhlíkovej infraštruktúry, ako je energetika, doprava, budovy a vodovodná infraštruktúra, vo výške približne 6,2 bilióna eur, a preto má rozširovanie udržateľných financií osobitný význam. Len v Európskej únii budú na dosiahnutie politických cieľov vychádzajúcich z hodnôt parížskej dohody v oblasti energetiky a klímy v rokoch 2021 až 2030 potrebné dodatočné každoročné investície vo výške 180 miliárd eur (oproti bežnému chodu hospodárstva). Na pokrytie týchto investičných potrieb nebudú postačovať len verejné financie, ktoré sú samy osebe čoraz vypätejšie. Komisia bude pokračovať vo svojom úsilí zameranom na udržanie silnej úrovne medzinárodnej spolupráce v oblasti udržateľného financovania, pričom bude veľmi úzko spolupracovať so všetkými relevantnými medzinárodnými partnermi s cieľom čo najviac zosúladiť rozličné rámce a nástroje politiky finančných služieb, ktoré do finančného sektora zavádzajú aspekty udržateľnosti.

IP/19/1734

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar