Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Jätkusuutlik rahandus: kõrgetasemeline konverents märgib uut etappi rahvusvahelises koostöös

Brüssel, 21. märts 2019

Euroopa Komisjon korraldab täna kõrgetasemelise konverentsi, mis on pühendatud jätkusuutliku rahanduse üleilmsele käsitlusele.

Märtsis 2018 võttis Euroopa Liit kohustuse olla finantssüsteemi reformimisel esirinnas, et toetada üleminekut jätkusuutlikule majandusele. Selleks võeti vastu esimene jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise tegevuskava ning korraldati esimene ja edukas jätkusuutlikku rahandust käsitlev kõrgetasemeline konverents. Aasta hiljem annab tänane konverents võimaluse edendada rahvusvahelist koostööd, uurida sünergia võimalusi ja näidata kindlat pühendumust sidusa rahvusvahelise finantssüsteemi loomisele, mis toetab erakapitali suunamist jätkusuutlikesse projektidesse. Tegemist on ka osaga kapitaliturgude liidu jõupingutustest viia rahastamisallikad kokku Euroopa majanduse konkreetsete vajadustega, aidates seega viia ellu ELi CO2-neutraalse majanduse tegevuskava.

President Jean-Claude Juncker ütles: „See konverents annab tugeva signaali vajaduse kohta suurendada jätkusuutlikku rahastamist kogu maailmas. See näitab ELi ja tema partnerite otsustavust võimaldada minna üle kliimaneutraalsele ja ringmajandusele, kuhu on kaasatud ka erakapital. Jätkusuutlikku rahastamist käsitleva rahvusvahelise võrgustiku loomine toetaks selle eesmärgi saavutamist ka väljaspool ELi. Arvestades projekti kiireloomulisust ja olulisust, loodan, et praegune tempo jätkub ka järgmistel aastatel.”

Euroopa Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis ütles: „Euroopa Liit jääb kindlaks Pariisi kliimakokkuleppe raames võetud kohustustele. Tänu kliimakokkuleppele oli EL jätkusuutliku rahanduse valdkonnas teerajajaks, teadvustades, et kliimaneutraalsele ja kestlikule majandusele ülemineku toetamisel mängib olulist rolli suurem erakapitali kaasamine. Praeguseks on ka teised riigid teinud selles valdkonnas olulisi edusamme. Käes on aeg ühendada jõud ning rakendada jätkusuutlikku rahandust kogu maailmas.“

Hiljuti vastu võetud aruteludokumendis Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030 leidis komisjon, et asjakohane oleks luua rahvusvaheline võrgustik, kuhu kuuluksid arenevad turud, arenenud riigid ja arengumaad, mis on pühendunud jätkusuutliku rahanduse edendamisele.

Juba eile korraldas asepresident Dombrovskis õhtusöögi seitsme riigi (Argentina, Kanada, Hiina, India, Jaapan, Maroko ja Keenia) kõrgetasemelistele esindajatele, et uurida võimalusi sellise võrgustiku loomiseks. Õhtusöögil osalesid ka rahvusvaheliste organisatsioonide ja algatuste esindajad. Peagi toimub ka tööalane järelkohtumine. 

Sellega seoses tervitab ja toetab komisjon ka algatust luua kliimameetmetega tegelev rahandusministrite koalitsioon, mida juhivad ühiselt Soome ja Tšiili ning mida toetab Maailmapank. Koalitsiooni tegevus eelarve- ja majanduspoliitika abil kliimaneutraalsele majandusele ülemineku kiirendamisel on väga vajalik ning on kooskõlas komisjoni eesmärgiga minna aastaks 2050 üle kliimaneutraalsele majandusele. See täiendaks jätkusuutliku rahanduse võrgustikku, mis keskenduks riiklike ja piirkondlike finantsteenustega seotud algatuste koordineerimisele, mille abil integreeritakse jätkusuutlikkus finantssektori toimimisse.

Järgmised sammud

Arvestades, et vähese CO2-heitega taristu (energeetika, transport, hooned ja veemajandus) vajab kuni 2030. aastani igal aastal ligikaudu 6,2 triljoni euro ulatuses investeeringuid, et piirata üleilmset soojenemist 2 °C-ni, on jätkusuutliku rahanduse laiendamise eesmärk eriti oluline. Pariisi kliimakokkuleppest tulenevate energia- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks tuleb ainuüksi Euroopa Liidus investeerida aastatel 2021–2030 igal aastal võrreldes praeguse olukorraga täiendavalt 180 miljardit eurot. Üha napimad riiklikud vahendid ei ole piisavad, et ainult nende abil kõnealuseid investeeringuid katta. Komisjon teeb jõupingutusi, et jätkuks ulatuslik rahvusvaheline koostöö jätkusuutliku rahastamise valdkonnas, tehes selleks tihedat koostööd kõigi asjaomaste rahvusvaheliste partneritega, eesmärgiga saavutada suurem kooskõla erinevate finantsteenuste raamistike ja vahendite vahel, mille abil integreerida jätkusuutlikkus finantssektori toimimisse.

IP/19/1734

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar