Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα InvestEU

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προκαταρκτική συμφωνία για το πρόγραμμα InvestEU, που προτάθηκε με στόχο την τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Η εν λόγω προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και της Επιτροπής αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του προγράμματος InvestEU, το οποίο θα συγκεντρώσει στο ίδιο πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και τα υπόλοιπα 13 υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τη στήριξη των επενδύσεων στην ΕΕ, καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά:«Η Ευρώπη βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ' ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Χάρη στο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη που ξεκινήσαμε στα τέλη του 2014, οι επενδύσεις επιστρέφουν. Αλλά μπορούμε και πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Σε αυτό ακριβώς έρχεται να συμβάλει το πρόγραμμα InvestEU. Με βάση την επιτυχία που έχει ήδη σημειωθεί, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δημόσια χρηματοδότηση για τη στήριξη έργων στρατηγικής σημασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η σημερινή συμφωνία δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη χρονική συγκυρία και σημαίνει ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα είναι σε θέση να αρχίσουν να παράγουν αποτελέσματα το ταχύτερο δυνατό.»

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Το InvestEU θα είναι το εμβληματικό μας πρόγραμμα για μια βιώσιμη, ανθεκτική και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία. Θα τονώσει περαιτέρω τις επενδύσεις σε βασικούς τομείς, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η κυκλική οικονομία, η δράση για το κλίμα, καθώς και η κοινωνική ένταξη και οι δεξιότητες, με το πρόσθετο όφελος ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση θα καταστεί ευκολότερη και πιο διαφανής για τους δικαιούχους. Ευχαριστώ και συγχαίρω το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη για τις άοκνες προσπάθειές τους που οδήγησαν στη σημερινή συμφωνία.»

Το πρόγραμμα InvestEU αξιοποιεί την επιτυχία του σχεδίου Γιούνκερ, του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Όπως και στο σχέδιο Γιούνκερ, το πρόγραμμα InvestEU αποτελεί εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η εγγύηση θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 38 δισ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 650 δισ. ευρώ. Το ταμείο InvestEU θα συνοδεύεται από τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU — παροχή προσαρμοσμένης στήριξης στους φορείς υλοποίησης έργων — και την πύλη InvestEU — μια εύκολα προσβάσιμη δεξαμενή ώριμων έργων για τους δυνητικούς επενδυτές.

Το πρόγραμμα InvestEU αποτελεί σύμπραξη με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), την τράπεζα της ΕΕ, και θα είναι ανοικτό και σε άλλους εταίρους υλοποίησης.

Αυτή η προκαταρκτική συμφωνία δεν έχει ακόμη εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι δημοσιονομικές πτυχές του προγράμματος InvestEU εξαρτώνται από την επίτευξη συνολικής συμφωνίας για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ που πρότεινε η Επιτροπή τον Μάιο του 2018.

Από τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στρατηγικού εταίρου της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο Γιούνκερ, προκύπτει ότι έως τον Μάρτιο του 2019 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έχει κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους σχεδόν 390 δισ. ευρώ. Οι πράξεις που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ αντιπροσωπεύουν συνολικό όγκο χρηματοδότησης ύψους 72,5 δισ. ευρώ στα 28 κράτη μέλη. Η ΕΤΕπ ενέκρινε 518 έργα υποδομών με στήριξη του ΕΤΣΕ ύψους 53,9 δισ. ευρώ, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ενέκρινε 537 συμφωνίες χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξίας 18,6 δισ. ευρώ. Από τις συμφωνίες αυτές θα επωφεληθούν 929.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο: Τι είναι το InvestEU;

Ενημερωτικό δελτίο: InvestEU - Τι θα χρηματοδοτεί;

Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση για το πρόγραμμα InvestEU (6 Ιουνίου 2018): Πρόγραμμα InvestEU για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη

Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU (6 Ιουνίου 2018)

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον

Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Κάταϊνεν στο Twitter: @jyrkikatainen

#InvestEU

 

IP/19/1732

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar