Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Två miljarder euro för att snabbt inrätta Europeiska innovationsrådet

Bryssel den 18 mars 2019

Inför Europeiska rådets diskussioner den 21–22 mars om innovation, industrin och konkurrenskraft, tar EU-kommissionen avgörande steg för att inrätta Europeiska innovationsrådet.

Den globala konkurrensen intensifieras och Europa behöver fördjupa sin innovations- och riskkapacitet, för att kunna konkurrera på en marknad som i allt högre grad definieras av ny teknik. Därför lanserar Junckerkommissionen Europeiska innovationsrådet (EIC), så att europeiska vetenskapliga upptäckter kan omvandlas till företag som i sin tur kan expandera snabbare. Europeiska innovationsrådet är än så länge i pilotstadiet och förväntas vara fullt realiserat 2021, under EU:s nästa forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa.

– Med Europeiska innovationsrådet handlar det inte längre bara om att dela ut pengar, säger Carlos Moedas, kommissionär för forskning, vetenskap och innovation. Vi skapar nu ett helt innovationssystem för att sätta Europa i framkant när det gäller strategisk teknik och innovation som kommer att forma vår framtid, såsom artificiell intelligens, bioteknik och utsläppsfri energi. Vi måste fokusera på innovatörernas behov – det är de som kommer att skapa jobb, stärka vår globala konkurrenskraft och förbättra vårt dagliga liv.

Under 2017 inledde kommissionen Europeiska innovationsrådets pilotfas. Man organiserade tävlingar öppna för alla och personliga intervjuer för att hitta och finansiera Europas mest innovativa nystartade och små- och medelstora företag. Sedan dess har 1 276 innovativa projekt fått ta del av totalt mer än 730 miljoner euro.

Idag aviserar kommissionen flera viktiga steg som kommer att göra de två återstående åren av Europeiska innovationsrådets pilotfas mer intensiva:

  • Över två miljarder euro i finansiering under 2019–2020: för att täcka innovationskedjan: Pathfinder-projekt som ska stödja avancerad teknik från grundforskningen (inleds i morgon) och Accelerator-finansiering för att stödja nystartade och små- och medelstora företag och ta innovationerna till en nivå där de kan dra till sig privata investeringar (inleds i juni). Accelerator kommer att erbjuda företagen blandfinansiering (bidrag kombinerat med kapitalinvesteringar) på upp till 15 miljoner euro.
  • Kommissionen kommer att utse 15 till 20 innovationsledare till en rådgivande nämnd för Europeiska innovationsrådet som ska övervaka EIC-pilotprojektet, förbereda det framtida Europeiska innovationsrådet och verka för det globalt. Innovatörer från hela ekosystemet uppmanas att anmäla sitt intresse senast den 10 maj.
  • Kommissionen kommer att rekrytera en första uppsättning programansvariga som har ledande expertis inom ny teknik och som kan stå till tjänst med konkret projektsupport på heltid. Tjänsterna kommer att utlysas inom kort.
  • Idag meddelar kommissionen att ytterligare 68 nystartade och små och medelstora företag har valts ut för att få en total finansiering på 120 miljoner euro inom det nuvarande EIC-pilotprojektet. Företagen utvecklar till exempel en blockkedjebaserad teknik för onlinebetalningar, nya energisnåla skärmar och en lösning för att motverka trafikbuller (fördelning av stödmottagare per land och sektor).

Mot bakgrund av den växande ekonomiska betydelsen av banbrytande och disruptiv innovation, och på grund av EIC-pilotprojektets tidigare framgångar, har kommissionen föreslagit att anslå 10 miljarder euro till EIC inom Horisont Europa, EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation för 2021–2027.

Bakgrund

Europa har bara 7 % av världens befolkning, men står för 20 % av de globala investeringarna i forskning och utveckling och producerar en tredjedel av alla vetenskapliga kvalitetspublikationer. EU är dessutom världsledande inom branscher som läkemedel, kemikalier, maskinindustri och mode. Europa måste därför bli bättre på att förvandla spetskompetensen till framgång och skapa globala toppföretag på nya marknader baserade på innovation. Detta gäller särskilt innovationer som grundar sig på radikalt ny teknik (banbrytande) eller radikalt nya marknader (disruptiva).

I juni 2018 lade kommissionen fram sitt mest ambitiösa forsknings- och innovationsprogram någonsin, Horisont Europa, med en föreslagen budget på 100 miljarder euro för 2021–2027. Förslaget bygger på kommissionens bidrag till EU-ledarnas möte den 16 maj i Sofia ”En förnyad EU-agenda för forskning och innovation – EU:s tillfälle att forma sin framtid”, som betonade behovet av ett europeiskt innovationsråd och andra åtgärder för att säkra Europas globala konkurrenskraft.

I Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2018 godkänns att Europeiska innovationsrådet inrättas under nästa långsiktiga budget (2021–2027). EU:s ledare uppmanade kommissionen att inleda ett nytt pilotinitiativ om banbrytande innovation redan inom den period som återstår av Horisont 2020. På så sätt banar man vägen för ett fullt utvecklat europeiskt innovationsråd inom Horisont Europa.

Europeiska innovationsrådet är en del i det större ekosystem som EU håller på att etablera för att ge EU:s många entreprenörer alla möjligheter att bli världsledande företag. Det finns fler sådana initiativ: ett program för en europeisk fondandelsfond för riskkapital (VentureEU), investeringsplanen för Europa (Efsi), arbetet inom Europeiska institutet för innovation och teknik, handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen som ska öka tillgången till finansiering eller förslaget till ett direktiv om företagsinsolvens

Mer information

IP/19/1694

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar