Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan innovaationeuvosto nopeammin toimintaan – luvassa 2 miljardin euron rahoitus

Bryssel 18. maaliskuuta 2019

Komissio vie määrätietoisesti eteenpäin Euroopan innovaationeuvoston perustamiseen tähtääviä toimia ennen 21.–22. maaliskuuta järjestettävää Eurooppa-neuvoston kokousta, jossa on määrä keskustella innovointiin, teollisuuteen ja kilpailukykyyn liittyvistä kysymyksistä.

Maailmanlaajuinen kilpailu kiristyy ja Euroopan on parannettava innovointi- ja riskinottovalmiuttaan, jotta se voisi kilpailla markkinoilla, joita määrittävät entistä enemmän uudet teknologiat. Tästä syystä Junckerin komissio perustaa Euroopan innovaationeuvoston, jonka tarkoituksena on auttaa muuttamaan Euroopan tieteelliset edistysaskeleet yrityksiksi, jotka voivat kasvaa nopeammin. Euroopan innovaationeuvosto on tällä hetkellä pilottivaiheessa. Se aloittaa täysimittaisen toimintansa vuonna 2021 osana EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti Eurooppa”.

Tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komission jäsen Carlos Moedas totesi: ”Euroopan innovaationeuvostossa ei ole kyse pelkästään rahoituksen lisäämisestä. Luomme kokonaisen innovaatiojärjestelmän, jonka avulla Eurooppa voi saavuttaa johtoaseman tulevaisuuttamme muovaavien strategisten teknologioiden ja innovaatioiden alalla, kuten tekoälyssä, bioteknologiassa ja päästöttömässä energiassa. Meidän on keskityttävä innovoijien tarpeisiin, sillä juuri innovaatiot luovat työpaikkoja, vahvistavat globaalia kilpailukykyä ja parantavat kansalaisten päivittäistä elämää.”

Komissio käynnisti vuonna 2017 Euroopan innovaationeuvoston pilottivaiheen. Avointen kilpailujen ja henkilökohtaisten haastattelujen avulla pyritään löytämään Euroopan innovatiivisimmat startup-yritykset ja pk-yritykset, jotta niille voidaan tarjota rahoitusta. Tähän mennessä 1276 erittäin innovatiivista hanketta on jo hyötynyt yhteensä 730 miljoonan euron rahoituksesta.

Komissio ilmoitti tänään tärkeistä toimista, joilla tehostetaan Euroopan innovaationeuvoston toimintaa sen pilottivaiheen kahden viimeisen vuoden aikana:

  • Vuosille 2019–2020 annetaan yli 2 miljardin euron rahoitus, joka kattaa koko innovaatioketjun: Pathfinder-hankkeet, joilla tuetaan kehittyneiden teknologioiden esiinnousua tutkimuspohjasta (avataan huomenna); ja Accelerator-rahoitus, jolla tuetaan startup-yrityksiä ja pk-yrityksiä kehittämään innovaatioita ja kasvattamaan ne vaiheeseen, jossa ne voivat houkutella yksityisiä investointeja (auki kesäkuussa). Accelerator-rahoituksen avulla yrityksillä on mahdollisuus saada sekarahoitusta (avustuksia ja pääomaa) aina 15 miljoonaan euroon saakka.
  • Komissio nimittää 15–20 innovaatiojohtajaa Euroopan innovaationeuvoston neuvoa-antavaan komiteaan, joka valvoo innovaationeuvoston pilottivaihetta, valmistelee neuvoston tulevaa toimintaa ja edistää sen tunnettuutta maailmanlaajuisesti. Innovoijia kaikkialta ekosysteemistä pyydetään ilmoittamaan osallistumishalukkuudestaan 10. toukokuuta mennessä.
  • Komissio ottaa palvelukseen ensimmäiset ”ohjelmajohtajat”, joilla on eturivin asiantuntemusta uusissa teknologioissa. Heidän on määrä antaa kokoaikaista käytännön tukea hankkeille. Hakuilmoitus julkaistaan piakkoin.
  • Lisäksi komissio ilmoitti tänään, että rahoitettavaksi on valittu 68 uutta startup-yritystä ja pk-yritystä. Niille osoitetaan yhteensä 120 miljoonan euron rahoitus käynnissä olevan pilottivaiheen puitteissa. Yritykset kehittävät esimerkiksi lohkoketjuun perustuvaa verkkomaksuteknologiaa, uusia energiatehokkaita näyttöjä ja ratkaisuja liikennemelun ehkäisyyn (rahoituksen saajat maittain ja aloittain).

Koska disruptiivisten ja läpimurtoinnovaatioiden taloudellinen merkitys kasvaa kaiken aikaa, komissio on ehdottanut Euroopan innovaationeuvoston onnistuneen pilottivaiheen pohjalta, että Euroopan innovaationeuvostoon osoitetaan 10 miljardia euroa EU:n vuosien 2021–2027 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmassa ”Horisontti Eurooppa”.

Tausta

Vaikka Euroopan osuus maailman väestöstä on vain 7 prosenttia, sen osuus koko maailman tutkimus- ja kehitysinvestoinneista on 20 prosenttia, ja se tuottaa kolmanneksen kaikista korkealaatuisista tieteellisistä julkaisuista. Euroopalla on myös globaali johtoasema monilla teollisuudenaloilla (mm. lääkkeet, kemikaalit, tekninen suunnittelu ja muoti). Euroopan on kuitenkin pystyttävä muuntamaan tämä huippuosaaminen menestykseksi aikaisempaa paremmin ja tuottamaan innovoinnin pohjalta uusilla markkinoilla toimivia globaaleja edelläkävijöitä. Tämä koskee erityisesti innovaatioita, jotka perustuvat radikaalisti uusiin teknologioihin (läpimurtoinnovaatiot) tai markkinoihin (disruptiiviset innovaatiot).

Komissio ehdotti kesäkuussa 2018 tähän saakka kunnianhimoisinta tutkimus- ja innovointiohjelmaa ”Horisontti Eurooppa”. Sen ehdotettu budjetti on 100 miljardia euroa vuosina 2021–2027. Ehdotus perustuu komission panokseen Sofiassa 16. toukokuuta järjestetyssä EU:n johtajien kokouksessa ”Uudistettu tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma: Euroopan mahdollisuus muokata tulevaisuutta”. Siinä korostettiin tarvetta perustaa Euroopan innovaationeuvosto sekä muita toimia, joita tarvitaan Euroopan maailmanlaajuisen kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Kesäkuun 28. päivänä 2018 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuettiin Euroopan innovaationeuvoston perustamista seuraavassa pitkän aikavälin budjetissa (2021–2027). EU-johtajat pyysivät komissiota käynnistämään uuden läpimurtoinnovaatioita koskevan pilottialoitteen Horisontti 2020 -puiteohjelman jäljellä olevan kauden aikana, jotta voitaisiin valmistautua Euroopan innovaationeuvoston täyteen toimintaan Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa.

Euroopan innovaationeuvosto on osa laajempaa ekosysteemiä, jonka EU pyrkii luomaan antaakseen Euroopan monille yrittäjille kaikki mahdollisuudet kasvaa maailman johtaviksi yrityksiksi. Muita aloitteita ovat muun muassa yleiseurooppalaisten riskipääomarahasto-osuusrahastojen ohjelma (VentureEU), Euroopan investointiohjelma (EFSI), Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin työ, pääomamarkkinaunionia koskeva toimintasuunnitelma, jolla pyritään parantamaan rahoituksen saatavuutta, sekä ehdotus direktiiviksi yritysten maksukyvyttömyydestä

Lisätietoja

IP/19/1694

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar