Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s budget för 2021–2027: Preliminär överenskommelse om Horisont Europa, EU:s framtida program för forskning och innovation

Bryssel den 20 mars 2019

EU:s institutioner har nått en partiell politisk överenskommelse om Horisont Europa som nu ska godkännas formellt av Europaparlamentet och rådet.

Satsningar på forskning och innovation är en investering i Europas framtid och i kunskaper samt i nya lösningar som kan understödja och förbättra vår europeiska livsstil. Därför har Junckerkommissionen fastställt en ny ambitionsnivå som ska fördjupa den europeiska innovationskapaciteten, ge varaktigt välstånd och bevara vår globala konkurrenskraft. Horisont Europa föreslogs av EU-kommissionen i juni 2018 som ett led i EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027. Det är det mest ambitiösa forsknings- och innovationsprogrammet någonsin och kommer att se till att EU även fortsättningsvis ligger i framkanten av global forskning och innovation.

Kommissionär Carlos Moedas, med ansvar för forskning, vetenskap och innovation gör följande uttalande: –Jag välkomnar varmt den här överenskommelsen som ger ett starkt stöd för det nya europeiska innovationsrådet och våra forskningsagendor som baseras på viktiga frågeställningar. År 2021 kommer vi att lansera det hittills mest ambitiösa europeiska programmet för forskning och innovation för att utforma en stark, hållbar och konkurrenskraftig europeisk ekonomi för framtiden, som är till gagn för alla europeiska regioner.

Horisont Europa kommer att bygga vidare på det som uppnåtts i det nuvarande programmet för forskning och innovation (Horisont 2020). Programmet kommer att fortsätta att fungera som en motor för spetsforskning genom Europeiska forskningsrådet (EFR) och Marie Skłodowska-Curie-stipendier och -utbyten. Gemensamma forskningscentrumet (JRC), EU-kommissionens organ för vetenskap och kunskap, kommer att ge vetenskapliga råd, tekniskt stöd och bidra med målinriktad forskning.

Programmet kommer att innehålla några nyheter, som det europeiska innovationsrådet (EIC). EIC, som redan inlett en pilotverksamhet, kommer att fungera som en gemensam kontaktpunkt för att överföra banbrytande innovationer från laboratorier till marknaden. Innovationsrådet kommer också att hjälpa nystartade och små och medelstora företag att utvidga sina idéer. Det ska ge direkt stöd till innovatörer genom två huvudsakliga finansieringsinstrument, ett för tidiga stadier i processen, och ett för utveckling och marknadslansering. Det kommer att komplettera Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).

Vad händer nu?

Den preliminära politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen ska nu godkännas formellt av Europaparlamentet och rådet. Budgetaspekterna för Horisont Europa är beroende av den övergripande överenskommelsen om EU:s nästa långtidsbudget som EU-kommissionen föreslog i maj 2018.

Framtida synergier med andra EU-program och politiska strategier kommer att diskuteras ytterligare, beroende på hur det går med andra sektorsförslag inom EU:s långtidsbudget. Bestämmelserna om internationella associeringsavtal kommer också att vara föremål för ytterligare diskussioner. 

EU-kommissionen kommer nu att börja förbereda genomförandet av Horisont Europa så att det första utkastet till arbetsprogram kan offentliggöras i tid till det att programmet inleds den 1 januari 2021.

Bakgrund

EU har endast 7 % av världens befolkning, men står för 20 % av de globala investeringarna i forskning och utveckling och producerar en tredjedel av alla vetenskapliga kvalitetspublikationer. EU är dessutom världsledande inom sådana branscher som läkemedel, kemikalier, maskinindustri och mode.

EU-finansiering har gjort att forskargrupper i olika länder och inom olika forskningsdiscipliner har kunnat samarbeta och göra fantastiska upptäcker, vilket gjort EU världsledande inom forskning och innovation.

Horisont Europa bygger vidare på dessa framgångar och omfattar ett antal nyheter för att programmet ska kunna göra verklig skillnad i medborgarnas liv och i samhället som helhet.

Det kommer att finnas en stor kontinuitet mellan Horisont 2020, EU:s nuvarande program för forskning och innovation för perioden 2014–2020: Det finns tre delar, spetsforskningen är central och de finansieringsregler och förfaranden som använts för Horisont 2020 bibehålls. Programmet har dock förbättrats för att maximera effekterna, relevansen för samhället och potentialen för banbrytande innovation.

Horisont Europa är en viktig del av genomförandet av En förnyad EU-agenda för forskning och innovation – EU:s tillfälle att forma sin framtid. Denna agenda, som diskuterades vid EU-ledarnas möte i Sofia i maj förra året, belyser vad som behöver göras för att säkra Europas globala konkurrenskraft.

Läs mer

IP/19/1676

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar