Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.: Комисията приветства предварителното споразумение относно „Хоризонт Европа“ — бъдещата програма на ЕС за научни изследвания и иновации

Брюксел, 20 март 2019 r.

Институциите от ЕС постигнаха частично политическо споразумение относно „Хоризонт Европа“, което предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и Съвета.

Инвестициите в научните изследвания и иновациите са инвестиции в бъдещето на Европа, в знанието и новите решения, чиято цел е да поддържат и подобряват европейския начин на живот. Ето защо Комисията „Юнкер“ определи ново равнище на амбиция, чрез което да се увеличи капацитетът за иновации на Европа, да се осигури траен просперитет и да се запази нашата конкурентоспособност в световен план. Програмата „Хоризонт Европа“, предложена от Комисията през юни 2018 г. като част от дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г., е най-амбициозната програма за научни изследвания и иновации, съществувала някога, и с нейна помощ ЕС ще остане начело на научните изследвания и иновациите в глобален мащаб.

Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, заяви: „Най-сърдечно приветствам това споразумение и свързаната с него силна подкрепа за новия Европейски съвет по иновациите и водените от нашата мисия планове за научни изследвания. В готовност сме да стартираме най-амбициозната европейска програма за научни изследвания и иновации през 2021 г., чиято цел в бъдещ план е една силна, устойчива и конкурентоспособна европейска икономика от полза за всички региони в Европа.“

„Хоризонт Европа“ беше създадена въз основа на постиженията и успехите на сегашната програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“). Тя ще продължи да бъде водеща във високите научни постижения с помощта на Европейския научноизследователски съвет и стипендиите и обмена по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, и ще се ползва от научните консултации, техническата подкрепа и специализираните научни изследвания на Съвместния научноизследователски център (JRC) — службата на Комисията за наука и знания.

С нея ще бъдат въведени нови аспекти, включително Европейският съвет по иновациите (ЕСИ). ЕСИ, който вече работи в пилотна фаза, ще бъде централно звено за обслужване, с помощта на което водещи до пробив и дисруптивни иновации ще намират своето приложение на пазара, а стартиращи предприятия и МСП ще разширяват мащаба на идеите си. Той ще предложи пряко подпомагане за иновациите посредством два основни инструмента за финансиране: един за ранните стадии и един за разработването и внедряването на иновациите на пазара. Той ще допълва работата на Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

Следващи стъпки

Предварителното политическо споразумение, постигнато от Европейския парламент, Съвета и Комисията, предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и Съвета. Бюджетните аспекти на „Хоризонт Европа“ са предмет на цялостното споразумение относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС, предложен от Комисията през май 2018 г.

Полезните взаимодействия с други бъдещи програми и политики на ЕС все още се обсъждат и ще зависят от напредъка, постигнат с други секторни предложения в рамките на дългосрочния бюджет на ЕС. Разпоредбите относно международните споразумения за асоцииране също са предмет на продължаващи обсъждания. 

Комисията ще започне да подготвя изпълнението на „Хоризонт Европа“, за да изготви първите проекти на работни програми, които да бъдат публикувани навреме за стартирането на програмата на 1 януари 2021 г.

Контекст

Макар че в Европа живеят едва 7 % от световното население, тук се осъществяват 20 % от световните инвестиции в научноизследователската и развойната дейност, както и една трета от всички висококачествени научни публикации. Освен това Европа е световен лидер в промишлени сектори като фармацевтичната промишленост, химическата промишленост, машиностроенето и модата.

Финансирането от ЕС е дало възможност на международни екипи в различни научни дисциплини да работят заедно и да направят невероятни открития, като така превръщат Европа в световен лидер в областта на научните изследвания и иновациите.

„Хоризонт Европа“ надгражда този успех и въвежда редица нови характеристики, за да продължи да променя в положителна посока живота на гражданите и обществото като цяло.

Ще има голяма степен на последователност спрямо „Хоризонт 2020“, сегашната програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2014—2020 г.: запазват се трите стълба, високите постижения като основна цел, както и изпитаните правила и процедури за финансиране на „Хоризонт 2020“. Същевременно програмата е подобрена, за да се увеличат максимално нейното въздействие, актуалността ѝ за обществото и потенциалът ѝ за водещи до пробив иновации.

„Хоризонт Европа“ е ключова част от изпълнението на съобщението „Обновена Европейска програма за научни изследвания и иновации — шансът на Европа да определи своето бъдеще“. В този план за действие, обсъден от лидерите на ЕС по време на срещата им в София през май миналата година, бяха набелязани стъпките, необходими, за да се гарантира европейската конкурентоспособност на световно равнище.

За повече информация

IP/19/1676

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar