Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska komisia vyzýva národné politické strany, aby sa spoločne zasadili za slobodné a spravodlivé voľby v Európe

Brusel 15. marec 2019

.

V septembri 2018 navrhol predseda Juncker v rámci správy o stave Únie opatrenia, ktorých cieľom bolo posilniť európsku demokraciu a zaistiť slobodný a spravodlivý priebeh volieb v Európe. Pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu adresovala komisárka Věra Jourová národným politickým stranám list, v ktorom ich vyzvala k tomu, aby počas kampane zabezpečili transparentnosť politickej reklamy, boli pripravené čeliť hrozbe kybernetických útokov a aby dodržiavali európske pravidlá v oblasti ochrany údajov.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti poznamenal: „Sme si vedomí toho, že existujú sily, ktoré sa snažia narušiť našu spoločnosť, vmiešať sa do našich volieb a podkopávať našu demokraciu. Je veľmi pravdepodobné, že tieto sily ešte viac vystupňujú svoje nekalé činnosti pred voľbami do Európskeho parlamentu a v ich priebehu. Nesmieme byť naivní. Je načase, aby sme čo najskôr posilnili naše mechanizmy na obranu demokracie, aby boli ľudia lepšie informovaní a ich údaje lepšie chránené.“

Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť uviedla: „Naše voľby a v konečnom dôsledku aj naša demokracia sú vystavené novým hrozbám. Apelujem dnes na všetky politické strany, aby sa pričinili o zabezpečenie slobodných a spravodlivých volieb. Voliči si zaslúžia transparentnosť, aby dokázali robiť informované rozhodnutia. Online politická reklama by mala byť rovnako transparentná ako reklama, ktorú si nájdete v poštovej schránke alebo s ktorou sa stretávate na trhovisku. Politické strany si zároveň musia zabezpečiť svoje siete, aby zabránili kybernetických útokom, a v plnej miere dodržiavať pravidlá v oblasti ochrany údajov. Od všetkých politických aktérov očakávam, že sa k tomu postavia zodpovedne. Aj zavedenie nových sankcií prispeje k tomu, že stanovené pravidlá sa budú dodržiavať“.

Balík opatrení, ktorý bol prijatý v septembri, má za cieľ posilniť európsku demokraciu a zaistiť slobodný a spravodlivý priebeh volieb v Európe. Obsahuje súbor opatrení určený národným a európskym politickým stranám a nadáciám. Komisia dnes vyzýva národné politické strany, aby počas nadchádzajúcej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu zabezpečili transparentnosť, pokiaľ ide o zdroje a výšku financovania kampaní vedených prostredníctvom online činností. V záujme väčšej transparentnosti v tomto smere Komisia vyzýva národné politické strany, nadácie a organizácie zapojené do kampane, aby:

  • zabezpečili, že občania môžu ľahko rozoznať online platené politické reklamy a komunikáciu, ako aj stranu, nadáciu alebo organizáciu, ktoré za nimi stoja,
  • zverejnili na svojom webovom sídle informácie o nákladoch, ktoré vynaložili na online činnosti. To zahŕňa platené online politické reklamy a komunikáciu, ako aj informácie o akýchkoľvek kritériách zacielenia, ktoré sa uplatňujú pri šírení takejto reklamy a komunikácie,
  • sprístupnili platené online politické reklamy a komunikáciu na svojom webovom sídle.

Komisia zároveň politické strany a organizácie zapojené do kampane upozorňuje, že by mali zaviesť primerané opatrenia, aby boli schopné odolať kybernetickým útokom, a pripomína im ich záväzky v oblasti ochrany osobných údajov. Politickým stranám, ktoré nedodržiavajú pravidlá v oblasti ochrany údajov v snahe úmyselne ovplyvniť alebo sa pokúsiť ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu, budú uložené nové sankcie zavedené zmeneným nariadením o európskych politických stranách a nadáciách na európskej úrovni, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť v apríli. Výška týchto sankcií by mohla dosiahnuť až 5 % ročného rozpočtu príslušnej európskej politickej strany alebo nadácie. Tie politické strany alebo nadácie, pri ktorých sa zistí porušenie daných pravidiel, by už navyše nemohli požiadať o financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v roku, v ktorom im bola sankcia uložená. Tieto sankcie sa vzťahujú na porušovanie pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré európske politické strany alebo nadácie využívajú na to, aby úmyselne ovplyvnili alebo sa pokúsili ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu. Európska komisia vyzýva členské štáty, aby podobné sankcie zaviedli aj na národnej úrovni.

Ďalšie kroky

Po májových voľbách do Európskeho parlamentu vypracuje Komisia správu, v ktorej sa zameria aj na to, ako sa odporúčania týkajúce sa volieb prejavili v praxi, pričom bude okrem iného vychádzať z príspevkov od politických strán.

Súvislosti

V septembri 2018 predložil predseda Juncker balík volebných opatrení, ktoré majú pomôcť lepšie ochrániť naše demokratické procesy pred manipuláciou zo strany tretích krajín alebo súkromných záujmových skupín. Bola to reakcia na výzvy, ktoré sú spojené s vedením kampaní online, ako aj na hrozby zaznamenané pri nedávnych voľbách a referendách, ktorých zámerom bolo zdiskreditovať a spochybniť legitimitu volieb v Európe. Tento balík obsahuje súbor opatrení, ktoré majú zvýšiť transparentnosť online kampaní, pomôcť zainteresovaným stranám pri uplatňovaní pravidiel v oblasti ochrany údajov v kontexte volieb, zlepšiť koordináciu medzi zodpovednými národnými orgánmi a medzi členskými štátmi na európskej úrovni a zaviesť možnosť ukladať sankcie za nezákonné používanie osobných údajov s cieľom úmyselne ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu. 

Európsky parlament uvítal tento balík vo svojom uznesení o prípade spoločností Facebook – Cambridge Analytica, ktoré bolo prijaté 25. októbra 2018. Rada zložená z ministrov jednotlivých členských štátov vo svojich záveroch o zabezpečení slobodných a spravodlivých volieb do Európskeho parlamentu z 19. februára 2019 podrobne uviedla vyjadrenia podpory a záväzky k prijatiu opatrení zo strany členských štátov.

Členské štáty v reakcii na tieto odporúčania zriadili národné siete, ktorých cieľom bolo sformalizovať spoluprácu medzi národnými orgánmi a spoločne tak identifikovať hrozby a nedostatky, vymieňať si osvedčené postupy, ako aj informácie o tom, ako uplatňovať volebné pravidlá online. Tieto národné siete sa za podpory Komisie stretli v rámci siete pre spoluprácu pri voľbách na európskej úrovni dvakrát, naposledy 27. februára, a pri tejto príležitosti si členské štáty vymenili svoje poznatky a najlepšie postupy, ktoré sa okrem iného týkali hrozieb, nedostatkov a presadzovania pravidiel. Ďalšie stretnutie sa uskutoční 4. apríla.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o balíku volebných opatrení vrátane listu, ktorý bol dnes uverejnený

Tlačová správa zo septembra 2018

Informačný prehľad: Zabezpečenie slobodných a spravodlivých európskych volieb

 

IP/19/1672

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar