Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Unija kapitalskih trgov: dogovor o strožjem nadzoru centralnih nasprotnih strank

Bruselj, 13. marca 2019

Komisija pozdravlja politični dogovor, ki so ga danes dosegli Evropski parlament in države članice EU, da bi zagotovili zanesljivejši in učinkovitejši nadzor centralnih nasprotnih strank (CNS), ki ponujajo storitve v EU. To bo prispevalo k ohranitvi finančne stabilnosti v EU.

Centralne nasprotne stranke v EU so kot sistemske tržne infrastrukture v finančnem sistemu že dobro regulirane in podvržene strogemu nadzoru, in sicer zaradi vrste ukrepov, sprejetih po finančni krizi. Dogovor nadgrajuje nadzor CNS s sedežem tako v EU kot v državah, ki niso članice EU, ter ponujajo ali nameravajo ponujati storitve klirinškim članom in njihovim strankam ter mestom trgovanja v EU. Dogovorjena pravila temeljijo na predlogu revizije uredbe o infrastrukturi evropskega trga (uredbe EMIR), ki ga je Evropska komisija leta 2017 predstavila v okviru projekta unije kapitalskih trgov.

Te nove ureditve so pomembne za zaščito finančne stabilnosti zaradi vse večje vloge CNS kot posrednic pri finančnih transakcijah. Poleg tega bodo po izstopu Združenega kraljestva iz EU za precejšnje število finančnih instrumentov, denominiranih v valutah držav članic, kliring opravile CNS v državah, ki niso članice EU.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: „Današnji politični dogovor o tem pomembnem ukrepu v okviru unije kapitalskih trgov je dober okvir za nadzor nad CNS iz EU in iz tretjih držav. Stalna varnost in stabilnost našega finančnega sistema sta pomembni prednostni nalogi. Soočamo se z odhodom največjega finančnega središča EU, zato EU ščiti finančno stabilnost, hkrati pa ostaja zelo odprta za mednarodno povezovanje.“

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „Evropske institucije si močno prizadevajo za večjo varnost našega finančnega sistema. Ta dogovor je pomemben dosežek za zagotovitev strogega in učinkovitega nadzora trgov izvedenih finančnih instrumentov, pa tudi za pospešitev povezovanja trgov finančnih storitev.

Reforma uredbe EMIR uvaja bolj vseevropski pristop k nadzoru CNS v EU. Zlasti ustanavlja nadzorni odbor znotraj Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) z neodvisnimi člani, nacionalnimi nadzorniki in centralnimi bankami. Za nadzor CNS iz tretjih držav, ki delujejo v EU, uvaja sorazmeren pristop na podlagi sistema enakovrednosti: nekatere CNS s sedežem zunaj EU so lahko sistemsko tako pomembne, da morajo zanje veljati dodatni pogoji za ublažitev morebitnih tveganj.

V takih primerih ESMA pridobi dodatna nadzorna orodja. Če to ne zadostuje, lahko Komisija na zahtevo ESMA sklene, da lahko CNS nekatere ali vse svoje storitve v Uniji opravlja le, če ima sedež v EU. Nadzorni odbor spodbuja tudi konvergenco pri nadzoru CNS v EU z večjim vključevanjem ESMA v nekatere nadzorne odločitve.

Komisija pozdravlja tudi politični dogovor, ki so ga danes dosegli Evropski parlament in države članice EU glede spremembe Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.Evropskemu sistemu centralnih bank dajejo spremembe potrebna pooblastila za opravljanje nalog, določenih v spremenjeni uredbi EMIR.

Naslednji koraki

Političnemu dogovoru bo sledilo nadaljnje delo, tako da bosta lahko Evropski parlament in Svet uradno sprejela končna besedila.

Ozadje

Konec junija 2018 je skupna neporavnana nominalna vrednost izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje zunaj organiziranega trga (OTC), znašala 595 bilijonov ameriških dolarjev (vir: Banka za mednarodne poravnave). Za več kot 60 % skupne vrednosti vseh pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC in razredov finančnih instrumentov (obrestne mere, neplačila kreditov, devizne rezerve itd.) centralni kliring opravijo centralne nasprotne stranke. Uredba EMIR izvaja zavezo skupine G-20 iz leta 2009 o povečanju stabilnosti trga izvedenih finančnih instrumentov OTC v EU. Glavni cilj uredbe EMIR je zmanjšati sistemsko tveganje s povečanjem preglednosti trga izvedenih finančnih instrumentov OTC ter zmanjševanjem kreditnega tveganja nasprotne stranke in operativnega tveganja, povezanega z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC. Vključuje več ukrepov: da se za vse standardizirane pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC kliring opravi prek centralnih nasprotnih strank in da se o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih OTC poroča repozitorijem sklenjenih poslov.

Danes v EU deluje 16 CNS, zunaj EU pa v 15 državah 32 CNS, ki lahko svoje storitve ponujajo nasprotnim strankam v EU. Od sprejetja uredbe EMIR leta 2012 so CNS postale sistemsko pomemben del finančnega sektorja in njihov pomen še raste.

Komisija je izvedla obsežno oceno uredbe EMIR, da bi zagotovila učinkovito in uspešno delovanje zakonodaje EU. Poleg javnega posvetovanja o uredbi EMIR iz leta 2015 se ta predlog opira na prispevke zainteresiranih strani iz javnih posvetovanj o delovanju evropskih nadzornih organov in o vmesnem pregledu unije kapitalskih trgov. Prav tako obravnava povratne informacije, prejete po objavi sporočila Komisije o odzivanju na izzive za kritične infrastrukture finančnega trga in nadaljnjem razvoju unije kapitalskih trgov ter delovnega dokumenta služb Komisije o sklepih EU o enakovrednosti na področju politike finančnih storitev.

Več informacij

Predlog uredbe o spremembi uredbe EMIR

Sporočilo za medije o predlogu Komisije za uredbo o spremembi uredbe EMIR

IP/19/1657

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar