Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kapitalmarknadsunionen: Kommissionen välkomnar politisk överenskommelse om ett förstärkt och mer integrerat tillsynssystem, bland annat när det gäller bekämpning av penningtvätt

Bryssel den 21 mars 2019

Kommissionen välkomnar den politiska överenskommelse som nåtts mellan Europaparlamentet och medlemsländerna om huvudinslagen i en reform av tillsynen av EU:s finansmarknader, bland annat när det gäller bekämpning av penningtvätt.

Detta är ett viktigt steg för att uppnå kapitalmarknadsunionens mål att säkerställa starkare, säkrare och mer integrerade finansmarknader till förmån för europeiska konsumenter, investerare och företag. 

Genom dagens överenskommelse kommer tillsynen inom EU att förbättras genom att de europeiska tillsynsmyndigheternas roll och befogenheter stärks. För att få till stånd en fullt fungerande kapitalmarknadsunion måste EU se till att tillsynen håller jämna steg med den fortsatta integrationen. Dessutom har den senaste tidens fall av penningtvätt i banker inom EU ökat behovet av att stärka tillsynsramen på området för bekämpning av penningtvätt. Dessa åtgärder kommer att bidra till att främja integriteten i EU:s finansiella system, och därigenom säkerställa finansiell stabilitet och skydd mot ekonomisk brottslighet. 

– Detta är ett viktigt steg mot vårt mål att utöver ett enhetligt regelverk även ha en konsekvent strategi för tillsyn över hela EU, säger Valdis Dombrovskis, kommissionens vice ordförande med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. De europeiska tillsynsmyndigheterna spelar en nyckelroll när det gäller att få till stånd en enhetlig tillsyn som säkerställer lika spelregler för finansinstitut och investerare inom EU. Detta är en förutsättning för en fullt fungerande kapitalmarknadsunion. Genom de nya reglerna får också Europeiska bankmyndigheten nya befogenheter när det gäller tillsyn över penningtvättsbekämpningen inom finanssektorn, så att fall som den senaste tidens penningstvättsskandaler kan undvikas.

– De europeiska tillsynsmyndigheterna spelar en nyckelroll när det gäller att upprätthålla ordnade marknader, finansiell stabilitet och investerar- och konsumentskydd, säger Jyrki Katainen, kommissionens vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Överenskommelsen stärker dem och ger dem fler befogenheter. De europeiska tillsynsmyndigheterna bidrar genom sitt arbete till att förbättra företagsklimatet i medlemsstaterna. Finansiell integration genererar jobb, tillväxt och investeringar i Europa och stärker den ekonomiska och monetära unionen.

– Vi har stränga regler mot penningtvätt inom EU, men den senaste tidens skandaler i europeiska banker visar att det finns brister i tillsynen, säger Vĕra Jourová, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Genom dagens överenskommelse får tillsynsmyndigheterna effektiva verktyg för att bättre förebygga penningtvättsrisker och för att snabbt kunna ingripa om brister upptäcks i något land. De nya reglerna kommer att säkerställa att det inte finns någon svag länk i EU när det gäller penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Vad händer nu?

Den politiska överenskommelsen kommer att följas av ytterligare tekniskt arbete så att Europaparlamentet och rådet formellt kan anta de slutgiltiga texterna.

Bakgrund:

Europeiska systemet för finansiell tillsyn utgörs av:

  • De tre europeiska tillsynsmyndigheterna – Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) – som övervakar och ger tillsynsvägledning till enskilda sektorer och institut.
  • Europeiska systemrisknämnden (ESRB) som övervakar det finansiella systemet som helhet och samordnar EU:s politik för finansiell stabilitet.

I september 2017 lade kommissionen fram förslag om att stärka de europeiska tillsynsmyndigheternas samordnande roll samt ett antal riktade ändringar av Europeiska systemrisknämnden i syfte att säkerställa en effektiv övervakning av risker avseende den finansiella stabiliteten. Förslaget ändrades i september 2018 för att stärka tillsynsramen på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

De europeiska tillsynsmyndigheterna bidrar till utvecklingen av ett enhetligt regelverk för EU:s finansmarknader. De bidrar också till att arbeta mot en allt mer enhetlig tillsyn bland tillsynsmyndigheterna och att stärka investerar- och konsumentskyddet. Den nya lagstiftningen stärker de europeiska tillsynsmyndigheternas styrnings- och konvergensbefogenheter. Den stärker också de europeiska tillsynsmyndigheteras förmåga att främja och säkerställa en konsekvent tillsyn och en enhetlig tillämpning av lagen inom EU.

De nya reglerna kommer också att omfatta bekämpning av penningtvätt och befogenheter relaterade till förebyggande och begränsning av risker för penningtvätt i finanssektorn kommer att centraliseras till Europeiska bankmyndigheten (EBA). Den nya rättsliga ramen syftar vidare till att stärka EBA:s mandat att samla in, analysera och sprida vidare information i syfte att säkerställa att alla relevanta myndigheter effektivt och konsekvent övervakar riskerna för penningtvätt och att de samarbetar och delar information. EBA:s mandat att ingripa om unionsrätten överträds har också förtydligats och stärkts för att garantera att åtgärder kan vidtas omedelbart när penningtvättsbekämpningsregler överträds på nationell nivå.

Överenskommelsen kommer också att stärka Europeiska systemrisknämndens (ESRB) effektivitet när det gäller övervakning av det finansiella systemet och att upptäcka risker avseende den finansiella stabiliteten. Sedan ESRB inrättades 2010 har den i hög grad bidragit till utvecklingen av makrotillsynspolitiken i EU och till analysen av systemrisker. Genom dagens överenskommelse bibehålls ESRB:s grundegenskaper samtidigt som ett antal riktade bestämmelser som ytterligare ska förbättra dess funktion införs.

IP/19/1655

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar