Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Unija kapitalskih trgov: Komisija pozdravlja politični dogovor o močnejši in bolj povezani evropski nadzorni strukturi, tudi na področju preprečevanja pranja denarja

Bruselj, 21. marca 2019

Komisija pozdravlja politični dogovor, ki so ga dosegli Evropski parlament in države članice glede ključnih elementov reforme evropskega nadzora na področju finančnih trgov EU, tudi v zvezi s preprečevanjem pranja denarja.

To je pomemben korak k doseganju cilja unije kapitalskih trgov, da se zagotovijo močnejši, varnejši in bolj povezani finančni trgi, ki bodo koristili evropskim potrošnikom, vlagateljem in podjetjem. 

Današnji dogovor bo izboljšal nadzor v Evropski uniji, saj bo okrepil vlogo in pristojnosti evropskih nadzornih organov. Da bi vzpostavila popolnoma delujočo unijo kapitalskih trgov, mora EU zagotoviti, da nadzor ne zaostaja za nadaljnjim povezovanjem. Poleg tega se je zaradi nedavnih primerov pranja denarja v evropskih bankah povečala potreba po okrepitvi nadzornega okvira na področju boja proti pranju denarja. Dogovorjeni sveženj bo prispeval k spodbujanju celovitosti finančnega sistema EU, zagotavljanju finančne stabilnosti in zaščiti pred finančnim kriminalom. 

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: „To je pomemben korak proti našemu cilju, da po vsej EU ne bi imeli le enotnih pravil, temveč tudi dosleden nadzorni pristop. Evropski nadzorni organi imajo ključno vlogo pri doseganju konvergence rezultatov nadzora, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za finančne institucije in vlagatelje v EU. To je pogoj za resnično unijo kapitalskih trgov. Nova pravila bodo Evropskemu bančnemu organu dala tudi nove pristojnosti na področju nadzora finančnega sektorja za preprečevanje pranja denarja, da se preprečijo primeri, kot so nedavni škandali v zvezi s pranjem denarja.“

Podpredsednik za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost Jyrki Katainen je dejal: „Evropski nadzorni organi imajo ključno vlogo pri ohranjanju urejenih trgov, finančne stabilnosti ter zagotavljanju varstva vlagateljev in potrošnikov. Na podlagi dogovora se bodo okrepili in imeli večje pristojnosti. Delo evropskih nadzornih organov prispeva k izboljšanju poslovnega okolja v državah članicah. Finančno povezovanje ustvarja delovna mesta, rast in naložbe v Evropi ter krepi ekonomsko in monetarno unijo.“

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je pojasnila: „V EU imamo stroga pravila proti pranju denarja, vendar nedavni škandali v evropskih bankah kažejo na vrzeli v nadzoru. Današnji dogovor bo nadzornikom zagotovil učinkovite instrumente za boljše preprečevanje tveganj pranja denarja in hitro ukrepanje v primeru pomanjkljivosti v eni državi. Nova pravila bodo zagotovila, da v EU ni šibkih členov na področju pranja denarja in financiranja terorizma.“ 

Naslednji koraki:

Po tem političnem dogovoru je potrebno nadaljnje tehnično delo, da bosta lahko Evropski parlament in Svet uradno sprejela končna besedila.

Ozadje:

Evropski sistem za nadzor finančnega nadzora sestavljajo:

  • trije evropski nadzorni organi: Evropski bančni organ (EBA), Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), ki nadzorujejo in zagotavljajo regulativne smernice za posamezne sektorje in institucije;
  • Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB), ki nadzoruje finančni sistem kot celoto in usklajuje politike EU za finančno stabilnost.

Komisija je septembra 2017 predstavila predloge za okrepitev usklajevalne vloge evropskih nadzornih organov in nekatere ciljno usmerjene spremembe Evropskega odbora za sistemska tveganja, da bi zagotovila učinkovito spremljanje tveganj za finančno stabilnost. Predlog je bil septembra 2018 spremenjen, da bi se okrepil nadzorni okvir na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Evropski nadzorni organi prispevajo k oblikovanju enotnega sklopa pravil za finančne trge EU (t. i. enotnih pravil). Prav tako prispevajo h krepitvi nadzorne konvergence med nadzornimi organi ter k izboljšanju varstva potrošnikov in vlagateljev. Nova zakonodaja izboljšuje upravljanje in povečuje konvergenčne pristojnosti evropskih nadzornih organov. Prav tako krepi njihovo zmogljivost za spodbujanje in zagotavljanje doslednega nadzora in enotnega izvrševanja zakonodaje v EU.

Z novimi pravili se obravnava tudi preprečevanje pranja denarja, saj bodo pristojnosti v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem tveganj pranja denarja v finančnem sektorju centralizirane pri Evropskem bančnem organu (EBA). Poleg tega je cilj novega pravnega okvira okrepiti pooblastila EBA za zbiranje, analizo in nadaljnje razširjanje informacij za zagotovitev, da vsi zadevni organi učinkovito in dosledno nadzorujejo tveganja pranja denarja ter sodelujejo in izmenjujejo informacije. Prav tako je bila pojasnjena in okrepljena pristojnost EBA za ukrepanje v primerih kršitve prava Unije, da se zagotovi, da se ukrepi lahko sprejmejo takoj, ko se predpisi o preprečevanju pranja denarja kršijo na nacionalni ravni.

Sporazum bo okrepil tudi učinkovitost Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB) pri nadzoru finančnega sistema in odkrivanju tveganj za finančno stabilnost. ESRB je od svoje ustanovitve leta 2010 pomembno prispeval k razvoju makrobonitetne politike v EU in sistemske analize tveganja. Današnji sporazum ohranja glavne značilnosti Evropskega odbora za sistemska tveganja, uvaja pa številne ciljno usmerjene določbe, ki bodo še izboljšale njegovo delovanje.

IP/19/1655

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar