Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Únia kapitálových trhov: Komisia víta politickú dohodu o silnejšej a integrovanejšej architektúre európskeho dohľadu, ktorá zahŕňa aj boj proti praniu špinavých peňazí

Brusel 21. marec 2019

Komisia víta politickú dohodu, ku ktorej dospel Európsky parlament s členskými štátmi v otázke základných prvkov reformy európskeho dohľadu v oblastiach finančných trhov EÚ, a to aj pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí.

Ide o dôležitý krok smerom k dosiahnutiu cieľa únie kapitálových trhov, ktorým je zabezpečenie silnejších, bezpečnejších a integrovanejších finančných trhov, ktoré majú slúžiť európskym spotrebiteľom, investorom a podnikom. 

Dnešná dohoda prispeje k zlepšeniu dohľadu v Európskej únii, keďže sa ňou posilní úloha, ako aj právomoci európskych orgánov dohľadu. Ak sa má zabezpečiť plne funkčná únia kapitálových trhov, EÚ musí zabezpečiť, aby dohľad držal krok s ďalšou integráciou. Vzhľadom na nedávne prípady prania špinavých peňazí v bankách EÚ vznikla navyše ešte väčšia potreba posilnenia rámca dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Schválený balík opatrení prispeje k podpore integrity finančného systému EÚ, pričom zabezpečí finančnú stabilitu a ochranu pred finančnou trestnou činnosťou. 

Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, uviedol: „Je to dôležitý krok smerom k nášmu cieľu, ktorým nie je iba jednotný súbor pravidiel, ale aj jednotný prístup v oblasti dohľadu v celej EÚ. Európske orgány dohľadu zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní konvergencie výsledkov dohľadu, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre finančné inštitúcie a investorov v EÚ. Ide o základný predpoklad plnohodnotnej únie kapitálových trhov. Novými pravidlami sa Európskemu orgánu pre bankovníctvo okrem iného zveria aj nové právomoci dohľadu nad finančným sektorom v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, aby sa tak predišlo opätovnému výskytu prípadov, ako sú nedávne škandály v súvislosti s praním špinavých peňazí.“

Jyrki Katainen, podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: „Európske orgány dohľadu zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní riadneho fungovania trhov, zachovávaní finančnej stability a zabezpečovaní ochrany investorov a spotrebiteľov. Dohodou sa ich postavenie upevní a ich právomoci sa posilnia. Európske orgány dohľadu prispievajú svojou prácou k zlepšovaniu podnikateľského prostredia v členských štátoch. Finančnou integráciou sa podporuje tvorba pracovných miest, rast a investície v Európe a posilňuje sa hospodárska a menová únia.“

Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, uviedla: „Hoci máme v EÚ prísne pravidlá proti praniu špinavých peňazí, nedávne škandály v európskych bankách poukázali na nedostatky v dohľade. Dnešná dohoda poskytne orgánom dohľadu účinné nástroje, aby sa dalo lepšie predchádzať rizikám prania špinavých peňazí a aby sa v prípade zistenia slabých miest v ktorejkoľvek krajine dalo urýchlene konať. Novými pravidlami sa zabezpečí, že sa v EÚ odstráni každý slabý článok, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu.“ 

Ďalšie kroky:

Po tejto politickej dohode sa budú riešiť ďalšie technické otázky, aby Európsky parlament a Rada mohli formálne prijať konečné znenie.

Súvislosti:

Európsky systém finančného dohľadu tvoria:

  • tri európske orgány dohľadu (ESA) – Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) – ktoré vykonávajú dohľad a poskytujú regulačné usmernenia jednotlivým sektorom a inštitúciám;
  • Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), ktorý vykonáva dohľad nad celým finančným systémom a koordinuje politiky EÚ v oblasti finančnej stability.

V septembri 2017 Komisia predložila návrhy na posilnenie koordinačnej úlohy európskych orgánov dohľadu, ako aj niektoré cielené zmeny Európskeho výboru pre systémové riziká s cieľom zabezpečiť účinné monitorovanie rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu. Návrh bol v septembri 2018 zmenený s cieľom posilniť rámec dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Európske orgány dohľadu prispievajú k vypracovávaniu jednotného súboru pravidiel pre finančné trhy EÚ („jednotný súbor pravidiel“). Okrem toho pomáhajú prehlbovať konvergenciu dohľadu medzi orgánmi dohľadu a posilňovať ochranu spotrebiteľov a investorov. Novými právnymi predpismi sa zlepšuje riadenie, ako aj konvergenčné právomoci európskych orgánov dohľadu. Posilňuje sa aj schopnosť európskych orgánov dohľadu podporovať a zabezpečovať konzistentný dohľad a jednotné presadzovanie práva v EÚ.

Nové pravidlá budú zamerané aj na boj proti praniu špinavých peňazí, keďže sa právomoci súvisiace s prevenciou a zmierňovaním rizík prania špinavých peňazí vo finančnom sektore budú sústreďovať v Európskom orgáne pre bankovníctvo. Nový právny rámec sa okrem toho zameriava na posilnenie mandátu Európskeho orgánu pre bankovníctvo spojeného so zhromažďovaním, analýzou a ďalším šírením informácií s cieľom zabezpečiť, aby všetky príslušné orgány účinne a dôsledne dohliadali na riziká prania špinavých peňazí, spolupracovali a vymieňali si informácie. Právomoc Európskeho orgánu pre bankovníctvo konať v prípadoch porušenia práva Únie sa vyjasnila a posilnila v snahe zaručiť, aby sa v prípade porušovania pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí na vnútroštátnej úrovni mohlo okamžite konať.

Dohodou sa tiež posilní účinnosť Európskeho výboru pre systémové riziká pri dohľade nad finančným systémom a pri odhaľovaní rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu. Európsky výbor pre systémové riziká od svojho vzniku v roku 2010 významne prispel k rozvoju makroprudenciálnej politiky v EÚ a k analýze systémových rizík. Dnešná dohoda zachováva hlavné charakteristiky Európskeho výboru pre systémové riziká, no zavádza aj niekoľko cielených ustanovení, ktoré prispievajú k zlepšeniu jeho fungovania.

IP/19/1655

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar