Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Unia rynków kapitałowych: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne dotyczące wzmocnionego i bardziej zintegrowanego europejskiego systemu nadzoru obejmującego również przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Bruksela, 21 marca 2019 r.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich w zakresie podstawowych elementów reformy europejskiego systemu nadzoru w obszarze rynków finansowych UE, w tym w odniesieniu do przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Jest to ważny krok na drodze do realizacji celu unii rynków kapitałowych polegającego na zapewnieniu silniejszych, bardziej bezpiecznych i bardziej zintegrowanych rynków finansowych z korzyścią dla europejskich konsumentów, inwestorów i przedsiębiorstw. 

Dzisiejsze porozumienie przyczyni się do poprawy nadzoru w Unii Europejskiej poprzez wzmocnienie roli i uprawnień Europejskich Urzędów Nadzoru (ESA). W celu zapewnienia w pełni funkcjonującej i działającej unii rynków kapitałowych UE musi zagwarantować dostosowanie nadzoru do dalszej integracji. Niedawne przypadki prania pieniędzy w bankach w UE spowodowały ponadto większą konieczność wzmocnienia systemu nadzoru w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Pakiet będący przedmiotem porozumienia odegra rolę w propagowaniu integralności systemu finansowego UE, zapewniając stabilność finansową i ochronę przed przestępstwami finansowymi. 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: Jest to ważny krok na drodze ku naszemu celowi, którym jest posiadanie nie tylko jednolitego zbioru przepisów, ale również spójnego podejścia do nadzoru w całej UE. Europejskie urzędy nadzoru odgrywają kluczową rolę w osiąganiu konwergencji wyników w zakresie nadzoru w celu zapewnienia równych warunków działania instytucjom finansowym i inwestorom w UE. Jest to warunek wstępny dla osiągnięcia w pełni dojrzałej unii rynków kapitałowych. W nowych przepisach powierza się Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego nowe uprawnienia w zakresie nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w sektorze finansowym, aby uniemożliwić powtórzenie się sytuacji, takich jak niedawne skandale dotyczące prania pieniędzy.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: Europejskie urzędy nadzoru odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu prawidłowego funkcjonowania rynków, stabilności finansowej i zapewnianiu ochrony inwestorów i konsumentów. Porozumienie przyczynia się do ich wzmocnienia i ugruntowuje ich uprawnienia. Działania europejskich urzędów nadzoru przyczyniają się do poprawy otoczenia biznesowego w państwach członkowskich. Integracja finansowa daje nowe miejsca pracy, zapewnia wzrost gospodarczy i stymuluje inwestycje w Europie oraz wzmacnia unię gospodarczą i walutową.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Vĕra Jourová powiedziała: W UE mamy solidne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, jednak niedawne skandale w europejskich bankach pokazały, że występują niedociągnięcia w zakresie nadzoru. Dzisiejsze porozumienie zapewni organom nadzoru skuteczne narzędzia w celu lepszego przeciwdziałania zagrożeniom związanym z praniem pieniędzy oraz podejmowania szybkich działań w przypadku pojawienia się podatności na takie zagrożenia w jednym z państw. Nowe przepisy zagwarantują eliminację słabych ogniw w UE odnośnie do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 

Dalsze działania:

Dzisiejsze porozumienie polityczne wymaga dalszych prac technicznych, tak aby Parlament Europejski i Rada mogły formalnie przyjąć ostateczne teksty regulacji.

Informacje ogólne:

W skład Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego wchodzą:

  • trzy Europejskie Urzędy Nadzoru – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) – które to organy nadzorują poszczególne sektory i instytucje oraz zapewniają im wytyczne regulacyjne;
  • Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), która nadzoruje system finansowy jako całość i koordynuje unijną politykę stabilności finansowej.

We wrześniu 2017 r. Komisja przedłożyła wnioski zmierzające do wzmocnienia koordynacyjnej roli Europejskich Urzędów Nadzoru, jak również propozycje dotyczące pewnych ukierunkowanych zmian w Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) w celu zapewnienia efektywnego monitorowania zagrożeń dla stabilności finansowej. We wrześniu 2018 r. wniosek ten został zmieniony w celu wzmocnienia ram nadzorczych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Europejskie Urzędy Nadzoru przyczyniają się do opracowania jednolitego zestawu przepisów dla rynków finansowych UE (jednolity zbiór przepisów). Pomagają one również we wspieraniu spójności praktyk nadzorczych urzędów nadzoru oraz we wzmacnianiu ochrony konsumentów i inwestorów. Nowe przepisy przyczyniają się do wzmocnienia zarządzania i uprawnień Europejskich Urzędów Nadzoru w zakresie konwergencji. Zwiększają one również zdolność Europejskich Urzędów Nadzoru do propagowania i zapewniania spójnego nadzoru i jednolitego egzekwowania przepisów w UE.

Nowe przepisy uregulują również kwestię przeciwdziałania praniu pieniędzy, ponieważ uprawnienia związane z zapobieganiem ryzyku prania pieniędzy w sektorze finansowym i łagodzeniem jego skutków zostaną scentralizowane w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB). Nowe ramy prawne mają ponadto na celu wzmocnienie mandatu EUNB w zakresie gromadzenia, analizowania i dalszego rozpowszechniania informacji w celu zagwarantowania, że wszystkie odpowiednie organy skutecznie i konsekwentnie nadzorują ryzyko prania pieniędzy oraz że współpracują ze sobą i wymieniają się informacjami. Uprawnienia EUNB do działania w przypadku naruszenia unijnych przepisów zostały również doprecyzowane i wzmocnione, aby zagwarantować możliwość niezwłocznego podjęcia działań, kiedy na szczeblu krajowym dojdzie do naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Porozumienie przyczyni się także do zwiększenia efektywności Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) w zakresie nadzoru nad systemem finansowym i identyfikowania zagrożeń dla stabilności finansowej. Od momentu swojego powstania w 2010 r. ERRS wniosła znaczny wkład w tworzenie polityki makroostrożnościowej w UE oraz w analizę ryzyka systemowego. Dzisiejsze porozumienie przewiduje utrzymanie podstawowej roli ERRS, ale wprowadza szereg ukierunkowanych przepisów, które przyczynią się do dalszego usprawnienia jej funkcjonowania.

IP/19/1655

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar